Покрајинска влада


Покрајинска влада

-A A +AПокрајинска влада.

Покрајинска влада је извршни орган Покрајине. За свој рад одговорна је Скупштини АП Војводине, а њено деловање дефинисано је у оквирима надлежности из Устава Републике Србије и Статута АП Војводине, као највишег правног акта Покрајине.

Покрајинском скупштинском одлуком о Покрајинској влади уређује се састав, мандат, надлежности и друга питања од значаја за рад Покрајинске владе.

Покрајинску владу чине председник, један или више потпредседника и чланови Покрајинске владе који су истовремено покрајински секретари.

Председник Покрајинске владе представља, води и усмерава Покрајинску владу, стара се о јединству политичког деловања Покрајинске владе и усклађује рад чланова Покрајинске владе.

У свом раду Покрајинска влада обезбеђује службену употребу српског језика, ћириличког и латиничног писма, мађарског, словачког, хрватског, румунског и русинског језика и њихових писама, у складу са законом, Статутом, покрајинском скупштинском одлуком и пословником Покрајинске владе.

Службена употреба језика и писама националних заједница нарочито подразумева право члана Покрајинске владе да се користи својим матерњим језиком у писаном и усменом обраћању Покрајинској влади, као и да му се акта за седнице Покрајинске владе достављају на том језику.

Покрајинска влада има надлежности да предлаже Скупштини:

 1. покрајинске скупштинске одлуке и друга општа акта;
 2. буџет и завршни рачун АП Војводине;
 3. стратегије, планове и програме из надлежности АП Војводине у складу са законом и Статутом;
 4. пропис за привремено извршавање републичког закона на територији АП Војводине, уколико надлежни републички органи нису донели такав правни акт у роковима предвиђеним законом;
 5. покрајинске скупштинске одлуке о оснивању, надлежностима и уређењу организација, агенција, јавних предузећа и установа.

Покрајинска влада:

 1. извршава законе ако је за то овлашћена;
 2. извршава покрајинске скупштинске одлуке и друга општа акта Скупштине;
 3. закључује међурегионалне споразуме из области које су у надлежности АП Војводине;
 4. даје мишљење Скупштини на предлог покрајинске скупштинске одлуке или општег акта који је Скупштини поднео други предлагач;
 5. доноси покрајинске уредбе, одлуке и друга општа акта ради извршавања закона и покрајинских скупштинских одлука, уколико је за то овлашћена законом или покрајинском скупштинском одлуком;
 6. у складу са материјалним могућностима уређује друга права и утврђује и обезбеђује додатна и допунска права, односно већим обим права и заштите у областима из надлежности АП Војводине, у складу са законом и актима АП Војводине;
 7. доноси, односно даје сагласност на програме, утврђује, предлаже или даје мишљење на план мреже установа у областима за које је надлежна АП Војводина;
 8. предузима мере за спровођење стратегија и програма развоја које предлаже Скупштини;
 9. поставља, именује и разрешава функционере у органима и организацијама АП Војводине, ако их не бира Скупштина, односно ако покрајинском скупштинском одлуком није другачије одређено;
 10. заступа АП Војводину као правно лице, оснива установе, агенције и друге организације у областима из надлежности АП Војводине, ако их не оснива Скупштина;
 11. врши права и обавезе које АП Војводина има као оснивач јавних предузећа, агенција, установа и других организација, ако покрајинском скупштинском одлуком или актом о оснивању није другачије одређено;
 12. образује стручна тела за обављање одређених послова из надлежности АП Војводине и именује и разрешава њихове чланове;
 13. предлаже директоре, чланове управних и надзорних одбора фондова, установа и других организација, у складу са законом;
 14. управља и располаже имовином АП Војводине, у складу са законом;
 15. усмерава и усклађује рад органа и организација покрајинске управе и организација чији је оснивач АП Војводина, те врши надзор над њиховим радом;
 16. доноси акте и предузима радње и мере из надлежности Скупштине у случају елементарних непогода, техничких несрећа и у другим ванредним околностима, ако Скупштина не може благовремено да се састане;
 17. решава сукоб надлежности између органа и организација покрајинске управе, других организација, служби и управа;
 18. одлучује о изузећу руководилаца органа и организација покрајинске управе, других организација, служби и управа;
 19. доноси акта и врши друге послове из надлежности АП Војводине које не врши Скупштина, а органи и организације покрајинске управе нису овлашћени покрајинском скупштинском одлуком за њихово самостално обављање.

Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


 • Булевар Михајла Пупина бр. 16
  21000 Нови Сад
 • Аутономна Покрајина Војводина
  Република Србија
 • Телефон: 021/487-40-00
 • presbiro@vojvodina.gov.rs