Покрајинска влада


Покрајинска влада

-A A +AПокрајинска влада.

Покрајинска влада је извршни орган Покрајине. Рад Покрајинске владе усмерава Скупштина AП Војводине. Покрајинска влада је одговорна Скупштини АП Војводине за свој рад.

Покрајинском скупштинском одлуком о Покрајинској влади уређује се састав, мандат, надлежности и друга питања од значаја за рад Покрајинске владе. Начин рада Покрајинске владе уређује се пословником о раду Покрајинске владе.

Покрајинску владу чине председник, један или више потпредседника и чланови Покрајинске владе.

Председник Покрајинске владе води и усклађује рад Покрајинске владе у складу са смерницама Скупштине, представља Покрајинску владу, потписује акте које она доноси, стара се о примени пословника о раду Покрајинске владе и врши друге послове утврђене Статутом, покрајинском скупштинском одлуком и пословником о раду Покрајинске владе.

Чланови Покрајинске владе су за свој рад и за стање у области из свог делокруга одговорни Скупштини, Покрајинској влади и председнику Покрајинске владе.

Поред српског језика и ћириличног писма, у органима АП Војводине у равноправној службеној употреби су и мађарски, словачки, хрватски, румунски и русински језик и њихова писма, у складу са законом.


Надлежности Покрајинске владе:

 1. извршава покрајинске скупштинске одлуке и друге опште акте Скупштине;
 2. извршава законе ако је за то овлашћена;
 3. доноси покрајинске уредбе и друге опште акте ради извршавања закона и покрајинских скупштинских одлука, за које је овлашћена законом или покрајинском скупштинском одлуком;
 4. образује стручне и друге службе за обављање послова у свом делокругу, у складу са законом, Статутом и покрајинском скупштинском одлуком;
 5. предлаже Скупштини буџет и завршни рачун;
 6. предлаже Скупштини програмске, развојне и планске документе и предузима мере за њихово спровођење;
 7. предлаже Скупштини покрајинске скупштинске одлуке и друге опште акте;
 8. поставља и разрешава покрајинске функционере које не бира и разрешава Скупштина;
 9. усмерава и усклађује рад покрајинских органа управе и врши надзор над њиховим радом;
 10. надзире рад привредних друштава и установа које врше јавна овлашћења и друге послове у питањима од покрајинског значаја, а чији је оснивач АП Војводина;
 11. управља и располаже јавном својином АП Војводине, у складу са законом, о чему редовно извештава Скупштину;
 12. на захтев Скупштине, надлежног радног тела или председника Скупштине даје мишљење о предлогу покрајинских скупштинских одлука или другог општег акта који је Скупштини поднео други предлагач;
 13. ако Скупштина не може да се састане доноси опште акте и предузима мере из надлежности Скупштине у случају елементарних непогода и у другим ванредним ситуацијама, ради отклањања тих ванредних ситуација, у складу са законом;
 14. предлаже Скупштини закључивање споразума са одговарајућим територијалним заједницама других држава;
 15. подноси редован годишњи извештај о раду Скупштини, а на њен захтев и ванредне извештаје о раду;
 16. доноси пословник о раду Покрајинске владе;
 17. врши друге послове утврђене законом, Статутом и покрајинском скупштинском одлуком.

Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


 • Булевар Михајла Пупина бр. 16
  21101 Нови Сад
 • Аутономна Покрајина Војводина
  Република Србија
 • Телефон: 021/487-40-00
 • presbiro@vojvodina.gov.rs