Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај


Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области енергетике, рационалне употребе енергије и цевоводног транспорта гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуције гасовитих угљоводоника, као и послове у области геологије и рударства, који се односе на извршавање закона, као и на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор над спровођењем прописа из става 1. овог члана.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај прати стање у сектору енергетике и минералних сировина: прати сигурност снабдевања енергијом и енергентима; развој и примену свих видова примарне и секундарне енергије; инвестиционе и развојно-истраживачке програме у области угља, нафте, деривата нафте и биогорива, природног гаса, топлотне и електричне енергије, геотермалних и минералних вода и свих видова обновљивих извора енергије; енергетску ефикасност и рационално коришћење енергије; текућу политику развоја енергетике и минералних сировина и функционисање енергетског система, производње и потрошње свих видова енергије. Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај суфинансира пројекте у области енергетике, који се нарочито односе на примену обновљивих извора енергије и енергетске ефикасности, као и пројекте у области коришћења минералних сировина на подручју Покрајине; информише и едукује из свог делокруга организовањем састанака, конференција и сајамских манифестација; сарађује с потенцијалним инвеститорима и институцијама из свог делокруга.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у области енергетике, за територију аутономне покрајине: израђује Предлог дела Програма остваривања стратегије развоја енергетике; захтева од енергетских и других субјеката податке за израду енергетског биланса; планира потребе за енергијом у плановима развоја, као и услове и начин обезбеђивања неопходних енергетских капацитета; спроводи Акциони план за енергетску ефикасност, у оквиру својих надлежности; утврђује посебне финансијске и друге подстицаје за реализацију активности за ефикасно коришћење енергије на својој територији. Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у области геологије и рударства, за територију аутономне покрајине: предлаже део Програма за остварење Стратегије управљања минералним ресурсима и део Дугорочног програма развоја основних геолошких истраживања; доноси и спроводи Годишњи програм основних геолошких истраживања; води евиденцију о одобреним истраживањима и катастар одобрених истражних простора; разматра и евидентира утврђене ресурсе и резерве минералних сировина и подземних вода, као и утврђене потенцијале геотермалних ресурса; решењем издаје потврду о ресурсима и резервама минералних сировина и подземних вода, односно утврђеном потенцијалу геотермалних ресурса, као и одобрења за извођење рударских радова и одобрење за употребу рударског објекта (употребну дозволу); доноси решења: о укидању и о престанку одобрења за експлоатацију резерви минералних сировина и геотермалних ресурса, као и о одобрењу за пуштање објекта у пробни рад; израђује билансе ресурса и резерви минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса; образује комисију у случају да дође до потпуног и трајног обустављања експлоатације, која испитује разлоге за обустављање радова, последице те обуставе и предлаже одређене мере; даје сагласност на програм мера који доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе за коришћење средстава од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса; води катастре истражних и експлоатационих поља, активних и санираних рударских објеката, лежишта и биланса минералних сировина и геотермалних ресурса, поља рударског отпада, као и напуштених рудника и рударских објеката; води књигу исправа и евиденцију привредних субјеката, којима је издато одобрење за извођење геолошких истраживања и експлоатацију.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, за територију аутономне покрајине: образује комисије и организује полагање стручног испита, ради обављања послова техничког руковођења, руковања и одржавања: нафтовода и унутрашњих гасних инсталација; у објектима за транспорт и дистрибуцију природног гаса; у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије; врши инспекцијски надзор преко електроенергетског инспектора и инспектора опреме под притиском; врши и финансира основна геолошка истраживања; образује комисију и организује полагање стручног испита за обављање послова у области геолошких истраживања и рударства; решењем издаје одобрење за: примењена геолошка истраживања; експлоатацију резерви минералних сировина и геотермалних ресурса; извођење рударских радова; употребу рударских објеката; врши инспекцијски надзор преко геолошких и рударских инспектора.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области изградње објеката, а који се односе на извршавање закона, као и на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу. Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај пружа стручну помоћ и обезбеђује средства за финансирање, односно суфинансирање локалним самоуправама за израду техничке документације за објекте инфраструктуре, пројеката струковних и невладиних организација из области архитектуре и грађевинарства; учествује у обављању стручне контроле техничке документације објеката за које издаје дозволу за изградњу у складу са законом; прати развој комуналне инфраструктуре и комуналне делатности на територији АП Војводине; учествује у раду комисија и радних тела које образује министар надлежан за послове грађевинарства.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у области изградње објеката и становања, у складу са законом, обавља послове државне управе који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области друмског, речног и железничког саобраћаја, развоја логистике и интермодалног транспорта, државних путева II реда на територији АП Војводине, безбедности саобраћаја на путевима, а који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу, којима се: уређују питања од покрајинског значаја у друмском, речном и железничком саобраћају, у развоју логистике и интермодалног транспорта, безбедности саобраћаја на путевима; уређује и обезбеђује начин управљања, заштите, одржавања државних путева II реда на територији АП Војводине у складу са законом; уређује и обезбеђује унутрашња пловидба на државним водним путевима на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у области државних путева, друмског, речног и железничког саобраћаја, у складу са законом, обавља послове државне управе који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Разговор о проблемима и могућим решењима проблема ПД Рудника "Ковин"

Нови Сад , 05. новембар 2013.

Покрајинска секретарка за енергетику и минералне сировине, Наташа Павићевић Бајић, разговарала је са директором ПД Рудник „Ковин“, Ивицом Жарковим о тренутној ситуацији и проблемима овог предузећа, као и о могућим решењима проблема.
На састанку су представљени проблеми у пословању ПД...


Опширније

Одржан округли сто "Инвестициони пројекти и могућности финанирања у ЕЕ и ОИЕ – изазови и перспективе"

Нови Сад , 31. октобар 2013.

У оквиру трећег Дана енергетике који организује Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине АПВ у сарадњи са водећом експертском организацијом у земљи у домену енергетске ефикасности и зелене енергије – Централно европским форумом за развој, ЦЕДЕФ, одржан је округли сто „...


Опширније

Одржан пословно-инвестициони скуп о биомаси

Нови Сад , 31. октобар 2013.

"Биомаса – највећи инвестициони потенцијал Војводине" била је главна тема пословно-инвестиционог скупа одржаног у оквиру „Дана енергетике“ - манифестације коју је на Новосадском сајму организовао Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине у сарадњи са ЦЕДЕФ-ом (Централно...


Опширније

Наташа Павићевић-Бајић: Енергетика - велики инвестициони потенцијал

Нови Сад , 29. октобар 2013.

Покрајинска секретарка за енергетику и минералне сировине Наташа Павићевић-Бајић отворила је данас манифестацију „Дани енергетике“, коју је организовао Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине, у партнерству са Централно-европским форумом за развој (ЦЕДЕФ).

Првог дана...


Опширније

Наташа Павићевић-Бајић о програму овогодишњих "Дана енергетике"

Нови Сад , 28. октобар 2013.

Oсми међународни сајам инвестиција "Investexpo" и трећа по реду манифестација "Дани енергетике" одржаће се на Новосадском сајму од уторка, 29. октобра, до 31. октобра 2013. године. Отварање Манифестације “Дани енергетике” заказано је за уторак, 29. октобар у 10.00 часова, у сали 3 Мастер центра...


Опширније

Представљен овогодишњи програм “За чистије и зеленије школе у Војводини”

Нови Сад , 24. октобар 2013.

Покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине др Слободан Пузовић представио је на састанку са директорима војвођанских школа и предшколских установа нову, пету сезону програма “За чистије и зеленије школе у Војводини” који се реализује у образовним установама. Уз...


Опширније

Трећи “Дани енергетике”

Нови Сад , 24. октобар 2013.

У организацији Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине, ове године ће се трећи пут за редом одржати манифестација “Дани енергетике”, која ће, у Мастер центру Новосадског сајма, трајати од 29. до 31. октобра. Партнер у организацији ове манифестације је Централно-европски...


Опширније

Саопштење Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине

Нови Сад , 23. октобар 2013.

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине започиње у четвртак, 24. октобра 2013. године са исплатом финансијских средстава локалним самоуправама и месним заједницама на територији Војводине, након што је овлашћена Комисија за ревизију стања деградираних подручја без титулара,...


Опширније

Унапређење свести младих о значају рационалне употребе енергије

Нови Сад , 16. октобар 2013.

Покрајинска секретарка за енергетику и минералне сировине Наташа Павићевић-Бајић потписала је уговоре са представницима невладиних организација и непрофитних институција, којима су, на основу конкурса Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине, одобрена средства за финансирање...


Опширније

Подршка Покрајинског секретаријата за енергетику произвођачима пелета и брикета из Војводине

Нови Сад , 15. октобар 2013.

У организацији Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине, јуче је одржан други радни састанак са произвођачима пелета и брикета од аграрне биомасе са територије Војводине. Састанку је присуствовао и начелник одељења Управе за ветерину Министарства пољопривреде, водопривреде и...


Опширније

Pages


Информације


Ненад Грбић
021/487-4337
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
nenad.grbic@vojvodina.gov.rs
http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Смиљка Бабић
smiljka.babic@vojvodina.gov.rs
021/487-4198

Ненад Грбић


Покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај

Рођен је 1959. године у Кикинди. Члан је Социјалдемократске партије Србије.

Основну и средњу школу завршио је у Кикинди, затим Економски факултет у Новом Саду.

Од 2009. године ради у Техничкој школи у Кикинди. Био је директор у Трговинском предузећу „Агропромет“ и радио је у својој приватној компанији. Од 2010. до 2013. године био је члан Општинског већа општине, данас Града Кикинде, задужен за привреду, енергетику, заштиту животне средине и мала и средња предузећа.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs