Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај


Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области енергетике, рационалне употребе енергије и цевоводног транспорта гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуције гасовитих угљоводоника, као и послове у области геологије и рударства, који се односе на извршавање закона, као и на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор над спровођењем прописа из става 1. овог члана.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај прати стање у сектору енергетике и минералних сировина: прати сигурност снабдевања енергијом и енергентима; развој и примену свих видова примарне и секундарне енергије; инвестиционе и развојно-истраживачке програме у области угља, нафте, деривата нафте и биогорива, природног гаса, топлотне и електричне енергије, геотермалних и минералних вода и свих видова обновљивих извора енергије; енергетску ефикасност и рационално коришћење енергије; текућу политику развоја енергетике и минералних сировина и функционисање енергетског система, производње и потрошње свих видова енергије. Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај суфинансира пројекте у области енергетике, који се нарочито односе на примену обновљивих извора енергије и енергетске ефикасности, као и пројекте у области коришћења минералних сировина на подручју Покрајине; информише и едукује из свог делокруга организовањем састанака, конференција и сајамских манифестација; сарађује с потенцијалним инвеститорима и институцијама из свог делокруга.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у области енергетике, за територију аутономне покрајине: израђује Предлог дела Програма остваривања стратегије развоја енергетике; захтева од енергетских и других субјеката податке за израду енергетског биланса; планира потребе за енергијом у плановима развоја, као и услове и начин обезбеђивања неопходних енергетских капацитета; спроводи Акциони план за енергетску ефикасност, у оквиру својих надлежности; утврђује посебне финансијске и друге подстицаје за реализацију активности за ефикасно коришћење енергије на својој територији. Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у области геологије и рударства, за територију аутономне покрајине: предлаже део Програма за остварење Стратегије управљања минералним ресурсима и део Дугорочног програма развоја основних геолошких истраживања; доноси и спроводи Годишњи програм основних геолошких истраживања; води евиденцију о одобреним истраживањима и катастар одобрених истражних простора; разматра и евидентира утврђене ресурсе и резерве минералних сировина и подземних вода, као и утврђене потенцијале геотермалних ресурса; решењем издаје потврду о ресурсима и резервама минералних сировина и подземних вода, односно утврђеном потенцијалу геотермалних ресурса, као и одобрења за извођење рударских радова и одобрење за употребу рударског објекта (употребну дозволу); доноси решења: о укидању и о престанку одобрења за експлоатацију резерви минералних сировина и геотермалних ресурса, као и о одобрењу за пуштање објекта у пробни рад; израђује билансе ресурса и резерви минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса; образује комисију у случају да дође до потпуног и трајног обустављања експлоатације, која испитује разлоге за обустављање радова, последице те обуставе и предлаже одређене мере; даје сагласност на програм мера који доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе за коришћење средстава од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса; води катастре истражних и експлоатационих поља, активних и санираних рударских објеката, лежишта и биланса минералних сировина и геотермалних ресурса, поља рударског отпада, као и напуштених рудника и рударских објеката; води књигу исправа и евиденцију привредних субјеката, којима је издато одобрење за извођење геолошких истраживања и експлоатацију.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, за територију аутономне покрајине: образује комисије и организује полагање стручног испита, ради обављања послова техничког руковођења, руковања и одржавања: нафтовода и унутрашњих гасних инсталација; у објектима за транспорт и дистрибуцију природног гаса; у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије; врши инспекцијски надзор преко електроенергетског инспектора и инспектора опреме под притиском; врши и финансира основна геолошка истраживања; образује комисију и организује полагање стручног испита за обављање послова у области геолошких истраживања и рударства; решењем издаје одобрење за: примењена геолошка истраживања; експлоатацију резерви минералних сировина и геотермалних ресурса; извођење рударских радова; употребу рударских објеката; врши инспекцијски надзор преко геолошких и рударских инспектора.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области изградње објеката, а који се односе на извршавање закона, као и на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу. Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај пружа стручну помоћ и обезбеђује средства за финансирање, односно суфинансирање локалним самоуправама за израду техничке документације за објекте инфраструктуре, пројеката струковних и невладиних организација из области архитектуре и грађевинарства; учествује у обављању стручне контроле техничке документације објеката за које издаје дозволу за изградњу у складу са законом; прати развој комуналне инфраструктуре и комуналне делатности на територији АП Војводине; учествује у раду комисија и радних тела које образује министар надлежан за послове грађевинарства.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у области изградње објеката и становања, у складу са законом, обавља послове државне управе који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области друмског, речног и железничког саобраћаја, развоја логистике и интермодалног транспорта, државних путева II реда на територији АП Војводине, безбедности саобраћаја на путевима, а који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу, којима се: уређују питања од покрајинског значаја у друмском, речном и железничком саобраћају, у развоју логистике и интермодалног транспорта, безбедности саобраћаја на путевима; уређује и обезбеђује начин управљања, заштите, одржавања државних путева II реда на територији АП Војводине у складу са законом; уређује и обезбеђује унутрашња пловидба на државним водним путевима на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у области државних путева, друмског, речног и железничког саобраћаја, у складу са законом, обавља послове државне управе који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

У Скупштини АПВ почео VII Међународни форум „Енергетика Србије 2013: Будућност и перспективе“

Нови Сад , 24. септембар 2013.

Под покровитељством Скупштине АП Војводине, а у организацији Института за европске послове (INEA) из Дизелдорфа и Факултета техничких наука из Новог Сада, у покрајинском парламенту данас је одржан VII Међународни форум „Енергетика Србије 2013: Будућност и перспективе“.

Председавајући...


Опширније

Наташа Павићевић-Бајић обишла напуштене копове предвиђене за рекултивацију

Бечеј , 06. септембар 2013.

Покрајинска секретарка за енергетику и минералне сировине Наташа Павићевић-Бајић, са сарадницима, обишла је два локалитета на којима је предвиђена рекултивација девастираног поручја, након експлоатације минералних сировина. Тим поводом, покрајинска секретарка посетила је општину Бечеј, где је са...


Опширније

Војводина има значајан потенцијал за производњу и извоз брикета и пелета

Нови Сад , 03. септембар 2013.

Покрајинска секретарка за енергетику и минералне сировине Наташа Павићевић-Бајић разговарала је са директорима фабрика за производњу пелета и брикета о могућностима извоза ових производа на тржиште земаља Европске уније.

"Производња пелета и брикета из агробиомасе и дрвне биомасе велики...


Опширније

Покрајинска секретарка у Руднику Ковин

Нови Сад , 07. август 2013.

Нови Сад/Ковин, 7. август 2013. - Покрајинска секретарка за енергетику и минералне сировине Наташа Павићевић-Бајић, са сарадницима, присуствовала је свечаности у Ковину, поводом 6. августа, Дана рудара Србије, и обишла ПД Рудник Ковин. Домаћин свечаности био је директор ПД Рудник...


Опширније

Честитка поводом Дана рудара Србије

Нови Сад , 05. август 2013.

Нови Сад, 5. август 2013. - Поводом 6. августа, Дана рудара Србије и сећања на Сењске рударе, који су се 1903. године изборили за побољшање услова рада, честитамо свим рударима, руководсту и свим запосленима у овој привредној грани њихов празник.
Рударство, енергетика,...


Опширније

Бојан Пајтић са високом делегацијом Светске асоцијације за биомасу

Нови Сад , 16. јул 2013.

Нови Сад, 16. јул 2013. године - Председник Владе АП Војводине др Бојан Пајтић састао се са Хајнцом Копецом (Хеинз Копетз), који предводи делегацију Светске асоцијације за биомасу (Wорлд Биоенергy Ассоциатион, WБА) у посети Војводини. У пратњи покрајинског секретара за енергетику и...


Опширније

Наташа Павићевић Бајић води делегацију у Брисел

Нови Сад , 08. јул 2013.

Нови Сад, 8. јул 2013. - Делегација Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине, коју предводи секретарка Наташа Павићевић Бајић, у уторак, 9. јула 2013, учествоваће на Међународној конференцији у Бриселу, чија је тема „Ка економији заснованој на нивоу угљеника...


Опширније

Представници француског ИЕЛ-а у Покрајинској влади

Нови Сад , 03. јул 2013.

Нови Сад, 3. јул 2013. - Покрајинска секретарка за енергетику и минералне сировине Наташа Павићевић Бајић примила је представнике Привредног друштва ИЕЛ из Француске, са којима је разговарала о потенцијалном инвестирању у Војводини. Привредно друштво ИЕЛ бави се првенствено...


Опширније

Обновљиви извори енергије - инвестиције и улога локалних самоуправа

Нови Сад , 26. јун 2013.

Бачка Топола/Нови Сад, 25. јун 2013. - "У протеклих годину и више дана бележимо пораст интересовања инвеститора за сектор обновљивих извора енергије (ОИЕ). У Војводини је активно око 30 компанија, углавном у почетној фази, које су најавиле око 1,5 милијарди евра улагања", рекао...


Опширније

Делегација Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине у посети Горњој Аустрији

Нови Сад , 17. јун 2013.

Нови Сад, 17. јуни 2013. године - Делегација Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине, на челу са покрајинском секретарком Наташом Павићевић-Бајић, боравиће од 19. до 21. јуна 2013. у Горњој Аустрији. Посета се реализује на позив премијера те аустријске...


Опширније

Pages


Информације


Ненад Грбић
021/487-4337
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
nenad.grbic@vojvodina.gov.rs
http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Смиљка Бабић
smiljka.babic@vojvodina.gov.rs
021/487-4198

Ненад Грбић


Покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај

Рођен је 1959. године у Кикинди. Члан је Социјалдемократске партије Србије.

Основну и средњу школу завршио је у Кикинди, затим Економски факултет у Новом Саду.

Од 2009. године ради у Техничкој школи у Кикинди. Био је директор у Трговинском предузећу „Агропромет“ и радио је у својој приватној компанији. Од 2010. до 2013. године био је члан Општинског већа општине, данас Града Кикинде, задужен за привреду, енергетику, заштиту животне средине и мала и средња предузећа.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs