Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај


Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области енергетике, рационалне употребе енергије и цевоводног транспорта гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуције гасовитих угљоводоника, као и послове у области геологије и рударства, који се односе на извршавање закона, као и на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор над спровођењем прописа из става 1. овог члана.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај прати стање у сектору енергетике и минералних сировина: прати сигурност снабдевања енергијом и енергентима; развој и примену свих видова примарне и секундарне енергије; инвестиционе и развојно-истраживачке програме у области угља, нафте, деривата нафте и биогорива, природног гаса, топлотне и електричне енергије, геотермалних и минералних вода и свих видова обновљивих извора енергије; енергетску ефикасност и рационално коришћење енергије; текућу политику развоја енергетике и минералних сировина и функционисање енергетског система, производње и потрошње свих видова енергије. Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај суфинансира пројекте у области енергетике, који се нарочито односе на примену обновљивих извора енергије и енергетске ефикасности, као и пројекте у области коришћења минералних сировина на подручју Покрајине; информише и едукује из свог делокруга организовањем састанака, конференција и сајамских манифестација; сарађује с потенцијалним инвеститорима и институцијама из свог делокруга.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у области енергетике, за територију аутономне покрајине: израђује Предлог дела Програма остваривања стратегије развоја енергетике; захтева од енергетских и других субјеката податке за израду енергетског биланса; планира потребе за енергијом у плановима развоја, као и услове и начин обезбеђивања неопходних енергетских капацитета; спроводи Акциони план за енергетску ефикасност, у оквиру својих надлежности; утврђује посебне финансијске и друге подстицаје за реализацију активности за ефикасно коришћење енергије на својој територији. Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у области геологије и рударства, за територију аутономне покрајине: предлаже део Програма за остварење Стратегије управљања минералним ресурсима и део Дугорочног програма развоја основних геолошких истраживања; доноси и спроводи Годишњи програм основних геолошких истраживања; води евиденцију о одобреним истраживањима и катастар одобрених истражних простора; разматра и евидентира утврђене ресурсе и резерве минералних сировина и подземних вода, као и утврђене потенцијале геотермалних ресурса; решењем издаје потврду о ресурсима и резервама минералних сировина и подземних вода, односно утврђеном потенцијалу геотермалних ресурса, као и одобрења за извођење рударских радова и одобрење за употребу рударског објекта (употребну дозволу); доноси решења: о укидању и о престанку одобрења за експлоатацију резерви минералних сировина и геотермалних ресурса, као и о одобрењу за пуштање објекта у пробни рад; израђује билансе ресурса и резерви минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса; образује комисију у случају да дође до потпуног и трајног обустављања експлоатације, која испитује разлоге за обустављање радова, последице те обуставе и предлаже одређене мере; даје сагласност на програм мера који доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе за коришћење средстава од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса; води катастре истражних и експлоатационих поља, активних и санираних рударских објеката, лежишта и биланса минералних сировина и геотермалних ресурса, поља рударског отпада, као и напуштених рудника и рударских објеката; води књигу исправа и евиденцију привредних субјеката, којима је издато одобрење за извођење геолошких истраживања и експлоатацију.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, за територију аутономне покрајине: образује комисије и организује полагање стручног испита, ради обављања послова техничког руковођења, руковања и одржавања: нафтовода и унутрашњих гасних инсталација; у објектима за транспорт и дистрибуцију природног гаса; у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије; врши инспекцијски надзор преко електроенергетског инспектора и инспектора опреме под притиском; врши и финансира основна геолошка истраживања; образује комисију и организује полагање стручног испита за обављање послова у области геолошких истраживања и рударства; решењем издаје одобрење за: примењена геолошка истраживања; експлоатацију резерви минералних сировина и геотермалних ресурса; извођење рударских радова; употребу рударских објеката; врши инспекцијски надзор преко геолошких и рударских инспектора.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области изградње објеката, а који се односе на извршавање закона, као и на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу. Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај пружа стручну помоћ и обезбеђује средства за финансирање, односно суфинансирање локалним самоуправама за израду техничке документације за објекте инфраструктуре, пројеката струковних и невладиних организација из области архитектуре и грађевинарства; учествује у обављању стручне контроле техничке документације објеката за које издаје дозволу за изградњу у складу са законом; прати развој комуналне инфраструктуре и комуналне делатности на територији АП Војводине; учествује у раду комисија и радних тела које образује министар надлежан за послове грађевинарства.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у области изградње објеката и становања, у складу са законом, обавља послове државне управе који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области друмског, речног и железничког саобраћаја, развоја логистике и интермодалног транспорта, државних путева II реда на територији АП Војводине, безбедности саобраћаја на путевима, а који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу, којима се: уређују питања од покрајинског значаја у друмском, речном и железничком саобраћају, у развоју логистике и интермодалног транспорта, безбедности саобраћаја на путевима; уређује и обезбеђује начин управљања, заштите, одржавања државних путева II реда на територији АП Војводине у складу са законом; уређује и обезбеђује унутрашња пловидба на државним водним путевима на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, у области државних путева, друмског, речног и железничког саобраћаја, у складу са законом, обавља послове државне управе који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Покрајина помаже Кањижи и Суботици у решавању проблема који је настао приливом великог броја миграната

Кањижа , 08. јул 2015.

Покрајинска влада упутиће општинама Кањижа и Суботица, које се суочавају са свакодневним приливом великог броја миграната, помоћ, пре свега, у средствима за хигијену, као финансијску помоћ за санацију јавних површина, истакнуто је на данашњем састанку делегације Покрајинске владе са руководством...


Опширније

Презентација пројекта: "Израда базе података катастар напуштених копова на територији АП Војводине"

Нови Сад , 25. јун 2015.

У Покрајинској влади одржана је презентација софтвера „Kатастар напуштених копова на територији АП Војводине“, што је први пројекат овакве врсте у нашој земљи.
Реч је о пројекту који је реализовао Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, на иницијативу Покрајинског секретаријата...


Опширније

Прес конференција са темом актуелних и планираних конкурса Секретаријата за енергетику и минералне сировине

Нови Сад , 18. јун 2015.

Покрајински секретар за енергетику и минералне сировине, мр Ненад Станковић одржао је конференцију за новинаре поводом расписивања два јавна конкурса, која су објављена у дневном листу „Данас“. Такође, налазе се и на веб страници Секретаријата за енергетику и минералне сировине...


Опширније

Одржан 5. Међународни симпозијум о рударству и заштити животне средине

Нови Сад , 14. јун 2015.

У организацији Рударско-геолошког факултета из Београда – центар за заштити животне средине у рударству, у Врднику је од 10-13. јуна 2015., одржан 5. Међународни симпозијум о рударству и заштити животне средине.
Циљ симпозијума је да допринесе сагледавању дугорочних програма развоја...


Опширније

Ненад Станковић: Цена услуге диструбуције струје за све купце на територији Републике Србије јесте и мора бити иста

Нови Сад , 27. мај 2015.

Поводом изјава министра рударства и енергетике Александра Антића дате медијима, које су данас – 27. маја 2015. године, изнете у чланцима под насловом: „Нико не може да однесе имовину ЕПС“, који је објавио лист „Привредни преглед“ и „Нема утапања“, који преноси лист „Дневник“, покрајински...


Опширније

Јавна расправа о Акционом плану Војводине за биоенергију

Нови Сад , 27. мај 2015.

У организацији Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине, у Конкресном центру ЦеПТОР на Андревљу, одржана је јавна расправа о Акционом плану Војводине за биоенергију, који је сачињен у сарадњи са Хајнцом Копецом, представником Светске асоцијације за биоенергију.


Опширније

Уводно излагање покрајинског секретара за енергетику и минералне сировине мр Ненада Станковића поводом информације о реструктуирању ЈП “Електропривреда Србије“ са предлогом закључака

Нови Сад , 26. мај 2015.

На заседању 44. седнице Скупштине АП Војводине, поводом планова да се постојећа четири привредна друштва за дистрибуцију електричне енергије: „Електровојводина“ Нови Сад, „Електросрбија“ Краљево, „Југоисток“ Ниш и „Центар“ Крагујевац припоје „Електродистрибуцији“ Београд, покрајински секретар...


Опширније

Почела прва међународна конференција “Дани геотермалне енергије у Војводини 2015”

Нови Сад , 22. мај 2015.

Закључци са прве међународне конференција “Дани геотермалне енергије у Војводини 2015”

Изложени реферати су обухватили широк спектар тема везаних за истраживање, развој и коришћење геотермалних ресурса. Посебно разматрајући актуелно стање коришћења геотермалних

...


Опширније

Излагање покрајинског секретара за енергетику и минералне сировине мр Ненада Станковића на „Данима геотермалне енергије у Војводини 2015“

Нови Сад , 22. мај 2015.

Говорећи о геотермални ресурсима Војводине, покрајински секретар за енергетику и минералне сировине мр Ненад Станковић је рекао у уводном излагању да се за сада истражује хидротермална енергија.

„То су топле воде природних извора и воде у стенским масама. Често су те топле воде са...


Опширније

Одржан састанак поводом завршетка грејне сезоне 2014/2015. године

Нови Сад , 15. мај 2015.

У организацији Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине одржан је састанак са представницима топлана и предузећа за дистрибуцију природног гаса са територије АП Војводине, као и са представницима ПД "Електровојводина" д.о.о., ПД "Панонске ТЕ-ТО" д.о.о., НИС АД, ЈП „Србијагас...


Опширније

Pages


Информације


Ненад Грбић
021/487-4337
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
nenad.grbic@vojvodina.gov.rs
http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Смиљка Бабић
smiljka.babic@vojvodina.gov.rs
021/487-4198

Ненад Грбић


Покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај

Рођен је 1959. године у Кикинди. Члан је Социјалдемократске партије Србије.

Основну и средњу школу завршио је у Кикинди, затим Економски факултет у Новом Саду.

Од 2009. године ради у Техничкој школи у Кикинди. Био је директор у Трговинском предузећу „Агропромет“ и радио је у својој приватној компанији. Од 2010. до 2013. године био је члан Општинског већа општине, данас Града Кикинде, задужен за привреду, енергетику, заштиту животне средине и мала и средња предузећа.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs