Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама


Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области културе, заштите културних добара, кинематографије, задужбина, фондова и фондација, библиотечке делатности, издавања публикација, међурегионалне сарадње у области културе, као и заштите права интелектуалне својине у области културе, који се односе на припремањеаката Скупштине или Покрајинске владе којима се: оснивају установе у области културе, утврђују потребе и интерес грађана на територији АП Војводине у области културе; уређују потребе и интерес у области културе националних мањина ‒ националних заједница и обезбеђују средства за њихово остваривање; оснивају архиви, музеји, библиотеке, позоришта, заводи и друге установе у области културе и врше оснивачка права над њима; предлаже део Стратегије културног развоја Републике Србије за територију АП Војводине; утврђује програм културног развоја АП Војводине, у складу са Стратегијом културног развоја Републике Србије; утврђују награде и уређује начин и поступак њихове доделе за подстицај културног стваралаштва у појединим областима културе, односно за посебан допринос у области културног стваралаштва; обезбеђују средства за рад, инвестиционо и текуће одржавање, односно за финансирање дела програма установа културе, чији је оснивач АП Војводина; утврђују мерила, критеријуми и поступак доделе средстава за установе и организације чији оснивач није АП Војводина, а које доприносе развоју културе и уметности у АП Војводини, или обезбеђују развој културе националних мањина ‒ националних заједница и припремају акта којима се обезбеђују средства за њихов рад, инвестиционо и текуће одржавање и опремање, односно програме; прописују допунски услови за рад Архива Војводине у Новом Саду, Библиотеке Матице српске у Новом Саду, Музеја Војводине у Новом Саду, Музеја савремене ликовне уметности у Новом Саду и Позоришног музеја Војводине; утврђује испуњеност услова за почетак рада и обављање делатности установа заштите културе на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа из става 1. овог члана. У областима из свог делокруга прати, надзире и помаже рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у области културе, остварује међурегионалну сарадњу на пројектима од интереса за развој културе на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у области заштите културних добара: покреће поступак за утврђивање непокретних културних добара на територији АП Војводине; утврђује услове за предузимање мера техничке заштите и других радова на непокретним културним добрима, када за територију АП Војводине пројекат и документацију за те радове израђује завод за заштиту споменика културе; обавештава у законском року Покрајински завод за заштиту споменика културе у Новом Саду о утврђеним условима, када те услове утврђује завод с територије АП Војводине; даје сагласност на пројекат и документацију за предузимање мера техничке заштите и других радова на непокретним културним добрима, када пројекат и документацију израђује завод за заштиту споменика културе с територије АП Војводине; даје мишљење о нацртима просторних и урбанистичких планова за територију АП Војводине и обавештава надлежни орган ако план нема прописану садржину.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у области заштите културних добара, кинематографије, задужбина, фондова и фондација, библиотечке делатности, издавања публикација и заштите права интелектуалне својине и ауторских и сродних права и предузимања мера против пиратерије, у складу са законом, обавља поверене послове државне управе који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у областијавног информисања и медија који се односе на припрему аката за Скупштину и Покрајинску владу којима се уређују питања од покрајинског значаја; утврђује јавни интерес грађана АП Војводине у области јавног информисања и медија и доноси стратегија развоја у области јавног информисања, на територији АП Војводине, у складу с републичком стратегијом у области јавног информисања.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама прати и утврђује стање у области јавног информисања и обавља послове који се односе на унапређивање и подстицање јавног информисања на територији АП Војводине; обезбеђује средства и друге услове за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, распоређује средства на основу спроведених јавних конкурса и појединачних давања, на основу принципа о додели државне помоћи и заштити конкуренције, без дискриминације; обезбеђује средства или друге услове за рад медија који објављују информације на језицима мањинских националних заједница у складу са законом; обезбеђује део средстава или других услова за несметано коришћење права лица с посебним потребама, ради несметаног примања информација намењених јавности; обезбеђује део средстава за финансирање делатности јавног медијског сервиса и то за пројекте намењене развоју нових технологија, дигитализацији архива, пројекте дигитализације технолошке опреме, развоја нових дистрибутивних сервиса у складу с могућностима које доноси дигитализација и друге пројекте од посебног друштвеног значаја у складу са законом којим се регулише јавно информисање, и у складу са законом, у Регистар медија доставља податке о износу новчаних средстава која је секретаријат одобрио јавним гласилима.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама обавља послове који се односе на обезбеђивање јавности рада покрајинских органа и организација; прати писане и електронске медије, припрема и израђује прегледе њихових садржаја и сачињава анализе; издаје публикације о АП Војводини.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор над спровођењем прописа о јавном информисању и медијима, као поверени посао.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама прати и сагледава стање у области вера, цркава и верских заједница, остварује сарадњу с њима, те предузима мере којима се помаже њихова делатност коју обављају у јавном интересу, у складу са законом и обезбеђује средства за финансирање цркава и верских заједница, у складу са законом.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама остварује сарадњу с републичким органима и органима локалне самоуправе и обавља друге послове, када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Славиша Грујић посетио Атеље Тера и будући Музеј Тера у Кикинди

Нови Сад/Кикинда , 08. мај 2015.

Покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујић данас је посетио Атеље Тера и будући Музеј Тера у Кикинди. У оквиру радне посете, секретар Грујић обишао је у Атељеу Тера радове студената -њих 15, са различитих факултета уметности из земље и иностранства, који ће вечерас...


Опширније

Промовисана књига Дору Босиока “Self portrait”

Нови Сад , 07. мај 2015.

Покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујић данас је у Матици српској присуствовао промоцији књиге Дору Босиока “Self portrait”. На промоцији аутобиографије говорили су поред аутора, Југослав Влаховић, карикатуриста и илустратор и Слободан Ивков, историчар уметности и...


Опширније

Представљена манифестација „Музеји Србије десет дана од 10 до 10“

Нови Сад , 05. мај 2015.

Манифестација „Музеји Србије десет дана од 10 до 10“, одржаће се од 9. до 18. маја у преко 60 музеја и установа културе у Србији, који ће бесплатно отворити врата публици од 10.00 до 22.00 сата, речено је на данашњој конференцији за новинаре у Музеју града Новог Сада. Манифестацију су покренули...


Опширније

Секретар Грујић обишао локалитет Арачу, „Житни“ магацин, Завичајни музеј „Котарка“ и Музеј „Жеравица“

Нови Бечеј / Ново Милошево , 30. април 2015.

Покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујић данас је посетио локалитет Арачу код Новог Бечеја, средњовековну базилику, која је културно добро од изузетног значаја, након тога обишао је „Житни магацин“ и Завичајни музеј „Котарка“ у оквиру амбијенталне целине дворца племићке...


Опширније

Додељене награде Завода за културу Војводине из области културе и уметности

Нови Сад , 29. април 2015.

У свечаном холу Покрајинске владе данас су уручене награде Завода за културу Војводине, које се сваке године додељују за стваралачке резултате у култури и уметности и унапређивању културног живота, уважавајући све посебности Аутономне Покрајине Војводине. Добитница годишње награде за 2014....


Опширније

Михаљ Њилаш о проблемима у вези са полагањем испита за лиценцу наставника, васпитача и стручних сарадника

Нови Сад , 21. април 2015.

О проблемима у вези са полагањем испита за лиценцу наставника, васпитача и стручних сарадника у предшколском, основном и средњем образовању, на данашњој конференцији за медије говорио је је Михаљ Њилаш, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и...


Опширније

Отворен 65. Фестивал професионалних позоришта Војводине

Нови Сад , 21. април 2015.

Представом „Носорог“ кикиндског Народног позоришта у режији Снежане Тришић синоћ је у Кикинди званично почео 65. Фестивал професионалних позоришта Војводине. Током наредних пет дана биће изведено укупно 11 представа, које је одабрао селектор Љубослав Мајера. Од тог броја пет извођења је за децу...


Опширније

Покрајинска влада у Адашевцима одала пошту жртвама са Сремског фронта

Нови Сад , 18. април 2015.

Одавањем поште палим жртвама на Сремском фронту приликом пробоја 1944. године када је током 172 дана борбе погинуло око 15.000 припадника Народноослободилачке војске и њених савезника, Покрајинска влада је на обележавању седамдесетогодишњице показала колико је сваки живот дат за слободу значајан...


Опширније

Промовисана књига и ЦД „Нови креативни простори Војводине“

Нови Сад , 17. април 2015.

У Заводу за културу Војводине данас је представљена књига и ЦД издање „Нови креативни простори Војводине“ резултат једногодишњег рада на истоименом пројекту вођеном у оквиру развојних истраживања ове културне установе.
У представљању овог значајног издања учествовали су аутори архитекта...


Опширније

Отворена изложба „Пупинова наука“ у Галерији Матице српске

Нови Сад , 16. април 2015.

Галерија Матице српске и Образовно-истраживачко друштво “Михајло Пупин” уз подршку Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање организовали су изложбу „Пупинова наука“, ауторке Александре Нинковић-Ташић, која је вечерас отворена у Галерији Матице српске. Пупинове бројне активности...


Опширније

Pages


Информације


Драгана Милошевић
021/487-4525
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
dragana.milosevic@vojvodina.gov.rs
http://www.kultura.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Далиборка Тасковић
daliborka.taskovic@vojvodina.gov.rs
021/487-4687

Драгана Милошевић


Покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Драгана Милошевић рођена је 15. марта 1983. године у Београду. По образовању је дипломирани музичар - виолиниста.

Основну школу „Прва војвођанска бригада“ и средњу музичку школу „Исидор Бајић“ завршила је у Новом Саду. Дипломирала је на Академији уметности у Новом Саду у класи проф. Ирине Јавшили.

Запослена је као музички извођач - виолинисткиња у оркестру Опере Српског народног позоришта.

Стална је чланица Војвођанског симфонијског оркестра, Зрењанинске филхармоније, Суботичког симфонијског оркестра, Зрењанинског камерног оркестра и оркестра „Camerata Academica“ из Новог Сада.

Учествовала је на бројним такмичењима, семинарима, концертима и фестивалима и остварила значајне резултате у солистичким наступима и као члан многобројних оркестара и камерних ансамбала.

У политичкој каријери била је у два мандата одборница у Скупштини Града Новог Сада и посланица у два мандата у Скупштини АП Војводине.

Говори енглески језик.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs