Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама


Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области културе, заштите културних добара, кинематографије, задужбина, фондова и фондација, библиотечке делатности, издавања публикација, међурегионалне сарадње у области културе, као и заштите права интелектуалне својине у области културе, који се односе на припремањеаката Скупштине или Покрајинске владе којима се: оснивају установе у области културе, утврђују потребе и интерес грађана на територији АП Војводине у области културе; уређују потребе и интерес у области културе националних мањина ‒ националних заједница и обезбеђују средства за њихово остваривање; оснивају архиви, музеји, библиотеке, позоришта, заводи и друге установе у области културе и врше оснивачка права над њима; предлаже део Стратегије културног развоја Републике Србије за територију АП Војводине; утврђује програм културног развоја АП Војводине, у складу са Стратегијом културног развоја Републике Србије; утврђују награде и уређује начин и поступак њихове доделе за подстицај културног стваралаштва у појединим областима културе, односно за посебан допринос у области културног стваралаштва; обезбеђују средства за рад, инвестиционо и текуће одржавање, односно за финансирање дела програма установа културе, чији је оснивач АП Војводина; утврђују мерила, критеријуми и поступак доделе средстава за установе и организације чији оснивач није АП Војводина, а које доприносе развоју културе и уметности у АП Војводини, или обезбеђују развој културе националних мањина ‒ националних заједница и припремају акта којима се обезбеђују средства за њихов рад, инвестиционо и текуће одржавање и опремање, односно програме; прописују допунски услови за рад Архива Војводине у Новом Саду, Библиотеке Матице српске у Новом Саду, Музеја Војводине у Новом Саду, Музеја савремене ликовне уметности у Новом Саду и Позоришног музеја Војводине; утврђује испуњеност услова за почетак рада и обављање делатности установа заштите културе на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа из става 1. овог члана. У областима из свог делокруга прати, надзире и помаже рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у области културе, остварује међурегионалну сарадњу на пројектима од интереса за развој културе на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у области заштите културних добара: покреће поступак за утврђивање непокретних културних добара на територији АП Војводине; утврђује услове за предузимање мера техничке заштите и других радова на непокретним културним добрима, када за територију АП Војводине пројекат и документацију за те радове израђује завод за заштиту споменика културе; обавештава у законском року Покрајински завод за заштиту споменика културе у Новом Саду о утврђеним условима, када те услове утврђује завод с територије АП Војводине; даје сагласност на пројекат и документацију за предузимање мера техничке заштите и других радова на непокретним културним добрима, када пројекат и документацију израђује завод за заштиту споменика културе с територије АП Војводине; даје мишљење о нацртима просторних и урбанистичких планова за територију АП Војводине и обавештава надлежни орган ако план нема прописану садржину.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у области заштите културних добара, кинематографије, задужбина, фондова и фондација, библиотечке делатности, издавања публикација и заштите права интелектуалне својине и ауторских и сродних права и предузимања мера против пиратерије, у складу са законом, обавља поверене послове државне управе који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у областијавног информисања и медија који се односе на припрему аката за Скупштину и Покрајинску владу којима се уређују питања од покрајинског значаја; утврђује јавни интерес грађана АП Војводине у области јавног информисања и медија и доноси стратегија развоја у области јавног информисања, на територији АП Војводине, у складу с републичком стратегијом у области јавног информисања.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама прати и утврђује стање у области јавног информисања и обавља послове који се односе на унапређивање и подстицање јавног информисања на територији АП Војводине; обезбеђује средства и друге услове за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, распоређује средства на основу спроведених јавних конкурса и појединачних давања, на основу принципа о додели државне помоћи и заштити конкуренције, без дискриминације; обезбеђује средства или друге услове за рад медија који објављују информације на језицима мањинских националних заједница у складу са законом; обезбеђује део средстава или других услова за несметано коришћење права лица с посебним потребама, ради несметаног примања информација намењених јавности; обезбеђује део средстава за финансирање делатности јавног медијског сервиса и то за пројекте намењене развоју нових технологија, дигитализацији архива, пројекте дигитализације технолошке опреме, развоја нових дистрибутивних сервиса у складу с могућностима које доноси дигитализација и друге пројекте од посебног друштвеног значаја у складу са законом којим се регулише јавно информисање, и у складу са законом, у Регистар медија доставља податке о износу новчаних средстава која је секретаријат одобрио јавним гласилима.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама обавља послове који се односе на обезбеђивање јавности рада покрајинских органа и организација; прати писане и електронске медије, припрема и израђује прегледе њихових садржаја и сачињава анализе; издаје публикације о АП Војводини.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор над спровођењем прописа о јавном информисању и медијима, као поверени посао.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама прати и сагледава стање у области вера, цркава и верских заједница, остварује сарадњу с њима, те предузима мере којима се помаже њихова делатност коју обављају у јавном интересу, у складу са законом и обезбеђује средства за финансирање цркава и верских заједница, у складу са законом.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама остварује сарадњу с републичким органима и органима локалне самоуправе и обавља друге послове, када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Са конференције „ Језици дигиталне будућности (мањински језици у новом медијском окружењу)“

Нови Сад , 16. април 2015.

У „Студију М“ данас је одржана конференција на тему: „Језици дигиталне будућности (мањински језици у новом медијском окружењу)“, коју су организовали Медијско одељење Мисије ОЕБС-а у Србији и Центар за развој Радио телевизије Војводине.
Циљ конференције је био да се анализира позиција...


Опширније

Славиша Грујић свечано отворио лабораторију за конзервацију и рестаурацију Архива Војводине

Нови Сад , 07. април 2015.

Покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујић данас је свечано отворио лабораторију за конзервацију и рестаурацију Архива Војводине. Поздравну реч упутио је директор Архива Војводине Бранимир Андрић, а о лабораторији је говорила мр Вишња Николић, архивиста-конзерватор....


Опширније

Славиша Грујић разговарао са делегацијом Националног савета црногорске националне мањине

Нови Сад , 06. април 2015.

Покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујић данас је у Покрајинској влади одржао радни састанак са делегацијом Националног савета црногорске националне мањине: замеником председника Браниславом Секулићем, председником Извршног одбора Милорадом Радовићем и чланицом...


Опширније

Славиша Грујић открио бисту сликара и књижевника Новака Радонића

Нови Сад , 31. март 2015.

На Тргу Змај Јове у Сремској Каменици данас су покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујић и аутор, академски вајар Александар Чер, свечано открили бисту сликара и књижевника Новака Радонића. Пре шест година, првобитна биста је била украдена са овог места, да би данас, уз...


Опширније

Промовисан часопис „МАС“

Нови Сад , 24. март 2015.

У Покрајинској влади данас је промовисан први број часописа „МАС“ којег издаје Матица Албанаца у Србији и који је штампан двојезично на албанском и српском језику. Тим поводом на данашњем скупу говорио је покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујић, председник Матице...


Опширније

Славиша Грујић отворио изложбу уметничке фотографије Александра Антонијевића у Галерији Српског народног позоришта

Нови Сад , 24. март 2015.

У Галерији Српског народног позоришта, покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујић, отворио је синоћ изложбу уметничке фотографије Александра Антонијевића, која је уприличена уочи званичног отварања 12. Београдског фестивала игре у Новом Саду. Изложба, коју чине 28 радова...


Опширније

Отворене нове пословне просторије Завода за културу војвођанских Хрвата у Суботици

Суботица , 19. март 2015.

Завод за културу војвођанских Хрвата од данас се налази у новим пословним просторијама у Суботици, који је купљен заједничким средствима Града Загреба и Владе Републике Хрватске, док је Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање обезбедио новац за адаптирање и уређење просторија....


Опширније

Славиша Грујић посетио преводницу у Малом Стапару

Мали Стапар , 19. март 2015.

Покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујић заједно са директором Завода за културу Војводине Владимиром Копицлом поводом припрема велике међународне конференције о индустријском наслеђу “Индустријско наслеђе у функцији стварања нових креативних простора и одрживог...


Опширније

Одржан инфо-дан о програму Креативна Европа

Нови Сад , 18. март 2015.

У свечаној сали Матице српске данас је Антена канцеларија Деска Креативна Европа Србија, у сарадњи са Библиотеком Матице српске, организовала инфо-дан о програму Креативна Европа. Тим поводом, присутнима су се обратили покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујић, директор...


Опширније

Покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујић у Матици српској

Нови Сад , 12. март 2015.

Покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујић и председник Матице српске проф. др Драган Станић одржали су данас конференцију за медије у Матици српској, на којој је било речи о досадашњој сарадњи, заједничким раду на бројним изузетним издавачким и културним,...


Опширније

Pages


Информације


Драгана Милошевић
021/487-4525
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
dragana.milosevic@vojvodina.gov.rs
http://www.kultura.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Далиборка Тасковић
daliborka.taskovic@vojvodina.gov.rs
021/487-4687

Драгана Милошевић


Покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Драгана Милошевић рођена је 15. марта 1983. године у Београду. По образовању је дипломирани музичар - виолиниста.

Основну школу „Прва војвођанска бригада“ и средњу музичку школу „Исидор Бајић“ завршила је у Новом Саду. Дипломирала је на Академији уметности у Новом Саду у класи проф. Ирине Јавшили.

Запослена је као музички извођач - виолинисткиња у оркестру Опере Српског народног позоришта.

Стална је чланица Војвођанског симфонијског оркестра, Зрењанинске филхармоније, Суботичког симфонијског оркестра, Зрењанинског камерног оркестра и оркестра „Camerata Academica“ из Новог Сада.

Учествовала је на бројним такмичењима, семинарима, концертима и фестивалима и остварила значајне резултате у солистичким наступима и као члан многобројних оркестара и камерних ансамбала.

У политичкој каријери била је у два мандата одборница у Скупштини Града Новог Сада и посланица у два мандата у Скупштини АП Војводине.

Говори енглески језик.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs