Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама


Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области културе, заштите културних добара, кинематографије, задужбина, фондова и фондација, библиотечке делатности, издавања публикација, међурегионалне сарадње у области културе, као и заштите права интелектуалне својине у области културе, који се односе на припремањеаката Скупштине или Покрајинске владе којима се: оснивају установе у области културе, утврђују потребе и интерес грађана на територији АП Војводине у области културе; уређују потребе и интерес у области културе националних мањина ‒ националних заједница и обезбеђују средства за њихово остваривање; оснивају архиви, музеји, библиотеке, позоришта, заводи и друге установе у области културе и врше оснивачка права над њима; предлаже део Стратегије културног развоја Републике Србије за територију АП Војводине; утврђује програм културног развоја АП Војводине, у складу са Стратегијом културног развоја Републике Србије; утврђују награде и уређује начин и поступак њихове доделе за подстицај културног стваралаштва у појединим областима културе, односно за посебан допринос у области културног стваралаштва; обезбеђују средства за рад, инвестиционо и текуће одржавање, односно за финансирање дела програма установа културе, чији је оснивач АП Војводина; утврђују мерила, критеријуми и поступак доделе средстава за установе и организације чији оснивач није АП Војводина, а које доприносе развоју културе и уметности у АП Војводини, или обезбеђују развој културе националних мањина ‒ националних заједница и припремају акта којима се обезбеђују средства за њихов рад, инвестиционо и текуће одржавање и опремање, односно програме; прописују допунски услови за рад Архива Војводине у Новом Саду, Библиотеке Матице српске у Новом Саду, Музеја Војводине у Новом Саду, Музеја савремене ликовне уметности у Новом Саду и Позоришног музеја Војводине; утврђује испуњеност услова за почетак рада и обављање делатности установа заштите културе на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа из става 1. овог члана. У областима из свог делокруга прати, надзире и помаже рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у области културе, остварује међурегионалну сарадњу на пројектима од интереса за развој културе на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у области заштите културних добара: покреће поступак за утврђивање непокретних културних добара на територији АП Војводине; утврђује услове за предузимање мера техничке заштите и других радова на непокретним културним добрима, када за територију АП Војводине пројекат и документацију за те радове израђује завод за заштиту споменика културе; обавештава у законском року Покрајински завод за заштиту споменика културе у Новом Саду о утврђеним условима, када те услове утврђује завод с територије АП Војводине; даје сагласност на пројекат и документацију за предузимање мера техничке заштите и других радова на непокретним културним добрима, када пројекат и документацију израђује завод за заштиту споменика културе с територије АП Војводине; даје мишљење о нацртима просторних и урбанистичких планова за територију АП Војводине и обавештава надлежни орган ако план нема прописану садржину.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у области заштите културних добара, кинематографије, задужбина, фондова и фондација, библиотечке делатности, издавања публикација и заштите права интелектуалне својине и ауторских и сродних права и предузимања мера против пиратерије, у складу са законом, обавља поверене послове државне управе који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у областијавног информисања и медија који се односе на припрему аката за Скупштину и Покрајинску владу којима се уређују питања од покрајинског значаја; утврђује јавни интерес грађана АП Војводине у области јавног информисања и медија и доноси стратегија развоја у области јавног информисања, на територији АП Војводине, у складу с републичком стратегијом у области јавног информисања.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама прати и утврђује стање у области јавног информисања и обавља послове који се односе на унапређивање и подстицање јавног информисања на територији АП Војводине; обезбеђује средства и друге услове за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, распоређује средства на основу спроведених јавних конкурса и појединачних давања, на основу принципа о додели државне помоћи и заштити конкуренције, без дискриминације; обезбеђује средства или друге услове за рад медија који објављују информације на језицима мањинских националних заједница у складу са законом; обезбеђује део средстава или других услова за несметано коришћење права лица с посебним потребама, ради несметаног примања информација намењених јавности; обезбеђује део средстава за финансирање делатности јавног медијског сервиса и то за пројекте намењене развоју нових технологија, дигитализацији архива, пројекте дигитализације технолошке опреме, развоја нових дистрибутивних сервиса у складу с могућностима које доноси дигитализација и друге пројекте од посебног друштвеног значаја у складу са законом којим се регулише јавно информисање, и у складу са законом, у Регистар медија доставља податке о износу новчаних средстава која је секретаријат одобрио јавним гласилима.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама обавља послове који се односе на обезбеђивање јавности рада покрајинских органа и организација; прати писане и електронске медије, припрема и израђује прегледе њихових садржаја и сачињава анализе; издаје публикације о АП Војводини.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор над спровођењем прописа о јавном информисању и медијима, као поверени посао.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама прати и сагледава стање у области вера, цркава и верских заједница, остварује сарадњу с њима, те предузима мере којима се помаже њихова делатност коју обављају у јавном интересу, у складу са законом и обезбеђује средства за финансирање цркава и верских заједница, у складу са законом.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама остварује сарадњу с републичким органима и органима локалне самоуправе и обавља друге послове, када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Покрајински социјално-економски савет расправљао о смањењу зарада у Српском народном позоришту

Нови Сад , 09. март 2015.

Покрајински социјално-економски савет је на ванредној седници разматрао усаглашен захтев два репрезентативна синдиката за област културе, да помогне у решавању проблема смањења зарада једном броју запослених у Српском народном позоришту у Новом Саду. Смањење плата, које је уследило након...


Опширније

Посета стручног тима Савета Европе у области културне политике и представника Министарства културе

Нови Сад , 26. фебруар 2015.

Званичници Савета Европе у области културне политике и Министарства културе и информисања Владе Републике Србије, заједно са покрајинским секретаром за културу и јавно информисање Славишом Грујићем и директором Фонда “Европски послови” Синишом Лазићем одржали су данас радни састанак посвећен...


Опширније

Отворен реновирани Мали салон и изложба “Паја Јовановић – Слике Балкана” у Народном музеју у Зрењанину

Нови Сад , 21. фебруар 2015.

Свечано отварање реконструисаног Малог салона Народног музеја у Зрењанину уприличено је синоћ отварањем изложбе “Паја Јовановић – Слике Балкана” аутора Петра Петровића, вишег кустоса Народног музеја у Београду. Изложба обухвата одабир од 17 слика и цртежа овог значајног српског сликара којима...


Опширније

Најављен 12. Београдски фестивал игре у Новом Саду, Вршцу и Панчеву

Нови Сад , 20. фебруар 2015.

Под слоганом “Ухвати светлост” од 23. марта до 9. априла одржаће се 12. Београдски фестивал игре са укупно 20 извођења у Београду, два у Новом Саду, и по један наступ у Вршцу и Панчеву, најављено је на данашњој конференцији за новинаре у Покрајинској влади.

Тим поводом обратили су се...


Опширније

Награда Фонда „Тодор Манојловић“ уручена Фестивалу савременог позоришта "Дезире" из Суботице

Нови Сад , 18. фебруар 2015.

Добитник награде за модеран уметнички сензибилитет Фонда „Тодор Манојловић“ за 2014. годину је међународни регионални фестивал савременог позоришта "Дезире" из Суботице, саопштено је данас на конференцији за новинаре у Покрајинској влади.


Опширније

Делегација Покрајинске владе положила венац жртвама холокауста у Аушвицу

Нови Сад , 26. јануар 2015.

Потпредседник Покрајинске владе Мирослав Васин и покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујић, присуствовали су обележавању Међународног дана сећања на жртве холокауста и 70 година од ослобођења најозлоглашенијег логора у историји, Аушвиц-Биркенау. Овом приликом, делегација...


Опширније

Славиша Грујић посетио Гомолаву, Музеј хлеба, Огар и Купиново у Срему

Нови Сад , 15. јануар 2015.

Вишеслојно археолошко налазиште Гомолава, које се налази на левој обали Саве, у близини Хртковаца, данас је посетио покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујић. Иако је Гомолава проглашена археолошким налазиштем од изузетног значаја, река Сава у том делу свог тока се често...


Опширније

Представљенa друга књига едиције Матице српске: Атлас насеља Војводине – Банат

Нови Сад , 29. децембар 2014.

Поводом изласка друге књиге из едиције Атлас насеља Војводине – Банат, данас је у Матици српској одржана промоција и представљање новог издања посвећеног насељима Баната. На промоцији су говорили покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујић, председник Матице српске проф....


Опширније

Отворена изложба „Ponterosso/Memorie“ у Галерији “Рајко Мамузић”

Нови Сад , 17. децембар 2014.

У Галерији ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића, синоћ је отворена изложбa „Ponterosso/Memorie“, у оквиру манифестације „Дани Истре у Војводини“.


Опширније

Са округлог стола „Медијски закони на локалном нивоу - предлог за развој локалног информисања“

Нови Сад , 11. децембар 2014.

У Скупштини АП Војводине, данас је одржан округли сто на тему: „Медијски закони на локалном нивоу - предлог за развој локалног информисања“. У организацији Одељења за медије Мисије ОЕБС-а у Србији и Независног друштво новинара Војводине, и уз подршку Скупштине АП Војводине и Покрајинског...


Опширније

Pages


Информације


Драгана Милошевић
021/487-4525
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
dragana.milosevic@vojvodina.gov.rs
http://www.kultura.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Далиборка Тасковић
daliborka.taskovic@vojvodina.gov.rs
021/487-4687

Драгана Милошевић


Покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Драгана Милошевић рођена је 15. марта 1983. године у Београду. По образовању је дипломирани музичар - виолиниста.

Основну школу „Прва војвођанска бригада“ и средњу музичку школу „Исидор Бајић“ завршила је у Новом Саду. Дипломирала је на Академији уметности у Новом Саду у класи проф. Ирине Јавшили.

Запослена је као музички извођач - виолинисткиња у оркестру Опере Српског народног позоришта.

Стална је чланица Војвођанског симфонијског оркестра, Зрењанинске филхармоније, Суботичког симфонијског оркестра, Зрењанинског камерног оркестра и оркестра „Camerata Academica“ из Новог Сада.

Учествовала је на бројним такмичењима, семинарима, концертима и фестивалима и остварила значајне резултате у солистичким наступима и као члан многобројних оркестара и камерних ансамбала.

У политичкој каријери била је у два мандата одборница у Скупштини Града Новог Сада и посланица у два мандата у Скупштини АП Војводине.

Говори енглески језик.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs