Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама


Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области културе, заштите културних добара, кинематографије, задужбина, фондова и фондација, библиотечке делатности, издавања публикација, међурегионалне сарадње у области културе, као и заштите права интелектуалне својине у области културе, који се односе на припремањеаката Скупштине или Покрајинске владе којима се: оснивају установе у области културе, утврђују потребе и интерес грађана на територији АП Војводине у области културе; уређују потребе и интерес у области културе националних мањина ‒ националних заједница и обезбеђују средства за њихово остваривање; оснивају архиви, музеји, библиотеке, позоришта, заводи и друге установе у области културе и врше оснивачка права над њима; предлаже део Стратегије културног развоја Републике Србије за територију АП Војводине; утврђује програм културног развоја АП Војводине, у складу са Стратегијом културног развоја Републике Србије; утврђују награде и уређује начин и поступак њихове доделе за подстицај културног стваралаштва у појединим областима културе, односно за посебан допринос у области културног стваралаштва; обезбеђују средства за рад, инвестиционо и текуће одржавање, односно за финансирање дела програма установа културе, чији је оснивач АП Војводина; утврђују мерила, критеријуми и поступак доделе средстава за установе и организације чији оснивач није АП Војводина, а које доприносе развоју културе и уметности у АП Војводини, или обезбеђују развој културе националних мањина ‒ националних заједница и припремају акта којима се обезбеђују средства за њихов рад, инвестиционо и текуће одржавање и опремање, односно програме; прописују допунски услови за рад Архива Војводине у Новом Саду, Библиотеке Матице српске у Новом Саду, Музеја Војводине у Новом Саду, Музеја савремене ликовне уметности у Новом Саду и Позоришног музеја Војводине; утврђује испуњеност услова за почетак рада и обављање делатности установа заштите културе на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа из става 1. овог члана. У областима из свог делокруга прати, надзире и помаже рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у области културе, остварује међурегионалну сарадњу на пројектима од интереса за развој културе на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у области заштите културних добара: покреће поступак за утврђивање непокретних културних добара на територији АП Војводине; утврђује услове за предузимање мера техничке заштите и других радова на непокретним културним добрима, када за територију АП Војводине пројекат и документацију за те радове израђује завод за заштиту споменика културе; обавештава у законском року Покрајински завод за заштиту споменика културе у Новом Саду о утврђеним условима, када те услове утврђује завод с територије АП Војводине; даје сагласност на пројекат и документацију за предузимање мера техничке заштите и других радова на непокретним културним добрима, када пројекат и документацију израђује завод за заштиту споменика културе с територије АП Војводине; даје мишљење о нацртима просторних и урбанистичких планова за територију АП Војводине и обавештава надлежни орган ако план нема прописану садржину.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у области заштите културних добара, кинематографије, задужбина, фондова и фондација, библиотечке делатности, издавања публикација и заштите права интелектуалне својине и ауторских и сродних права и предузимања мера против пиратерије, у складу са законом, обавља поверене послове државне управе који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у областијавног информисања и медија који се односе на припрему аката за Скупштину и Покрајинску владу којима се уређују питања од покрајинског значаја; утврђује јавни интерес грађана АП Војводине у области јавног информисања и медија и доноси стратегија развоја у области јавног информисања, на територији АП Војводине, у складу с републичком стратегијом у области јавног информисања.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама прати и утврђује стање у области јавног информисања и обавља послове који се односе на унапређивање и подстицање јавног информисања на територији АП Војводине; обезбеђује средства и друге услове за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, распоређује средства на основу спроведених јавних конкурса и појединачних давања, на основу принципа о додели државне помоћи и заштити конкуренције, без дискриминације; обезбеђује средства или друге услове за рад медија који објављују информације на језицима мањинских националних заједница у складу са законом; обезбеђује део средстава или других услова за несметано коришћење права лица с посебним потребама, ради несметаног примања информација намењених јавности; обезбеђује део средстава за финансирање делатности јавног медијског сервиса и то за пројекте намењене развоју нових технологија, дигитализацији архива, пројекте дигитализације технолошке опреме, развоја нових дистрибутивних сервиса у складу с могућностима које доноси дигитализација и друге пројекте од посебног друштвеног значаја у складу са законом којим се регулише јавно информисање, и у складу са законом, у Регистар медија доставља податке о износу новчаних средстава која је секретаријат одобрио јавним гласилима.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама обавља послове који се односе на обезбеђивање јавности рада покрајинских органа и организација; прати писане и електронске медије, припрема и израђује прегледе њихових садржаја и сачињава анализе; издаје публикације о АП Војводини.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор над спровођењем прописа о јавном информисању и медијима, као поверени посао.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама прати и сагледава стање у области вера, цркава и верских заједница, остварује сарадњу с њима, те предузима мере којима се помаже њихова делатност коју обављају у јавном интересу, у складу са законом и обезбеђује средства за финансирање цркава и верских заједница, у складу са законом.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама остварује сарадњу с републичким органима и органима локалне самоуправе и обавља друге послове, када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Отворена изложба „Ponterosso/Memorie“ у Галерији “Рајко Мамузић”

Нови Сад , 17. децембар 2014.

У Галерији ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића, синоћ је отворена изложбa „Ponterosso/Memorie“, у оквиру манифестације „Дани Истре у Војводини“.


Опширније

Са округлог стола „Медијски закони на локалном нивоу - предлог за развој локалног информисања“

Нови Сад , 11. децембар 2014.

У Скупштини АП Војводине, данас је одржан округли сто на тему: „Медијски закони на локалном нивоу - предлог за развој локалног информисања“. У организацији Одељења за медије Мисије ОЕБС-а у Србији и Независног друштво новинара Војводине, и уз подршку Скупштине АП Војводине и Покрајинског...


Опширније

Отворена изложба "Кварнер изнад и испод површине мора и Венеција"

Нови Сад , 09. децембар 2014.

Међународна изложба фотографија "Кварнер изнад и испод површине мора и Венеција" отворена је вечерас, у централном холу СПЦ Војводина у Новом Саду. Изложбу је званично отворио покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујић, док су о њој говорили Иван Карлаварис, ментор...


Опширније

Славиша Грујић отворио изложбу „Невидљиви фронтови – Први светски рат и Војводина“

Нови Сад , 25. новембар 2014.

У Музеју Војводине, покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујић данас је отворио изложбу „Невидљиви фронтови – Први светски рат и Војводина“. Концепција изложбе „Невидљиви фронтови – Први светски рат и Војводина“, аутора мр Предрага Бајића, Војислава Мартинова, Кристине...


Опширније

Славиша Грујић отворио фестивал Студентског позоришта

Нови Сад , 21. новембар 2014.

Академија уметности у Новом Саду по други пут је домаћин фестивала Студентског позоришта, који се ове године одржава од 21. до 23. новембра. Овај фестивал се реализује у сарадњи са Српским народним позориштем и Новосадским позориштем (Újvidéki Szinház), а уз финансијску подршку Покрајинског...


Опширније

Обележено 50 година од оснивања “Војводина тона”

Нови Сад , 21. новембар 2014.

У Студију „М” Радио-телевизије Војводине, синоћ је свечаном академијом обележено 50 година од оснивања Удружења “Војводина тон”, када је уједно и промовисана фото-монографија „Кад су свирци свирали...”. „Војводина тон”, удружење музичких уметника и извођача Војводине из Новог Сада је...


Опширније

Отворена изложба „Меморија насиља и снови о будућности……1914-18 / 2014“

Нови Сад , 20. новембар 2014.

У Музеју савремене уметности Војводине, синоћ је отворена изложба „Меморија насиља и снови о будућности……1914-18 / 2014“. Француски институт у Србији и Гете институт u Београду, у сарадњи са Музејом савремене уметности Војводине покренули су пројекат Меморија насиља и снови о будућности,...


Опширније

Потписан Споразум о формирању Антена Деска Креативна Европа у АП Војводини

Нови Сад , 14. новембар 2014.

У Галерији Матице српске у Новом Саду данас је потписан Споразум о формирању Антене Деска Креативна Европа којим су створени услови за свеобухватно имплементирање потпрограма Култура, дела оквирног програма Европске комисије Креативна Европа, за територију АП Војводине.


Опширније

Отворена изложба војвођанских уметника “Слутња, крв и нада” у бечком Кунстлерхаусу

Нови Сад , 13. новембар 2014.

„Велики број уметника, у предивном простору бечког Кунстлерхауса, у позитивној атмосфери јесте посебан доживљај, који сваког од нас чини задовољним и поносним на овај догађај“ рекао је отварајући изложбу војвођанских уметника у Кунстлерхаусу у Бечу, покрајински секретар за културу и јавно...


Опширније

Обележено 150 година од пресељења Матице српске у Нови Сад

Нови Сад , 12. новембар 2014.

Матица српска ове године с поносом обележава век и по од пресељења из Пеште у Нови Сад и данашњом Свечаном академијом, одржаној у великој сали Скупштине града Будимпеште обележила је свој плодотворни културни и научни рад у „Српској Атини“ током протеклих 150 година. Покрајински секретар за...


Опширније

Pages


Информације


Драгана Милошевић
021/487-4525
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
dragana.milosevic@vojvodina.gov.rs
http://www.kultura.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Далиборка Тасковић
daliborka.taskovic@vojvodina.gov.rs
021/487-4687

Драгана Милошевић


Покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Драгана Милошевић рођена је 1983. године у Београду. По образовању је дипломирани музичар – виолиниста.

Основну школу „Прва војвођанска бригада“ и Средњу музичку школу „Исидор Бајић“ завршила је у Новом Саду. Дипломирала је на Академији уметности у Новом Саду у класи проф. Ирине Јашвили.

Запослена је као музички извођач – виолинисткиња у оркестру Опере Српског народног позоришта.

Музички извођач је у Војвођанском симфонијском оркестру, стални је члан Зрењанинске филхармоније, Суботичке филхармоније и Зрењанинског камерног оркестра.

Учествовала је на бројним такмичењима, семинарима, концертима и фестивалима и остварила значајне резултате у солистичким наступима, као члан многобројних оркестара и камерних ансамбала.

У политичкој каријери била је у два мандата одборник у Скупштини града Новог Сада и посланик у Скупштини АП Војводине, такође у два мандата.

Од 2018. до 2020. обављала је дужност покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.

Говори енглески језик.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs