Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама


Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области културе, заштите културних добара, кинематографије, задужбина, фондова и фондација, библиотечке делатности, издавања публикација, међурегионалне сарадње у области културе, као и заштите права интелектуалне својине у области културе, који се односе на припремањеаката Скупштине или Покрајинске владе којима се: оснивају установе у области културе, утврђују потребе и интерес грађана на територији АП Војводине у области културе; уређују потребе и интерес у области културе националних мањина ‒ националних заједница и обезбеђују средства за њихово остваривање; оснивају архиви, музеји, библиотеке, позоришта, заводи и друге установе у области културе и врше оснивачка права над њима; предлаже део Стратегије културног развоја Републике Србије за територију АП Војводине; утврђује програм културног развоја АП Војводине, у складу са Стратегијом културног развоја Републике Србије; утврђују награде и уређује начин и поступак њихове доделе за подстицај културног стваралаштва у појединим областима културе, односно за посебан допринос у области културног стваралаштва; обезбеђују средства за рад, инвестиционо и текуће одржавање, односно за финансирање дела програма установа културе, чији је оснивач АП Војводина; утврђују мерила, критеријуми и поступак доделе средстава за установе и организације чији оснивач није АП Војводина, а које доприносе развоју културе и уметности у АП Војводини, или обезбеђују развој културе националних мањина ‒ националних заједница и припремају акта којима се обезбеђују средства за њихов рад, инвестиционо и текуће одржавање и опремање, односно програме; прописују допунски услови за рад Архива Војводине у Новом Саду, Библиотеке Матице српске у Новом Саду, Музеја Војводине у Новом Саду, Музеја савремене ликовне уметности у Новом Саду и Позоришног музеја Војводине; утврђује испуњеност услова за почетак рада и обављање делатности установа заштите културе на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа из става 1. овог члана. У областима из свог делокруга прати, надзире и помаже рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у области културе, остварује међурегионалну сарадњу на пројектима од интереса за развој културе на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у области заштите културних добара: покреће поступак за утврђивање непокретних културних добара на територији АП Војводине; утврђује услове за предузимање мера техничке заштите и других радова на непокретним културним добрима, када за територију АП Војводине пројекат и документацију за те радове израђује завод за заштиту споменика културе; обавештава у законском року Покрајински завод за заштиту споменика културе у Новом Саду о утврђеним условима, када те услове утврђује завод с територије АП Војводине; даје сагласност на пројекат и документацију за предузимање мера техничке заштите и других радова на непокретним културним добрима, када пројекат и документацију израђује завод за заштиту споменика културе с територије АП Војводине; даје мишљење о нацртима просторних и урбанистичких планова за територију АП Војводине и обавештава надлежни орган ако план нема прописану садржину.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у области заштите културних добара, кинематографије, задужбина, фондова и фондација, библиотечке делатности, издавања публикација и заштите права интелектуалне својине и ауторских и сродних права и предузимања мера против пиратерије, у складу са законом, обавља поверене послове државне управе који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у областијавног информисања и медија који се односе на припрему аката за Скупштину и Покрајинску владу којима се уређују питања од покрајинског значаја; утврђује јавни интерес грађана АП Војводине у области јавног информисања и медија и доноси стратегија развоја у области јавног информисања, на територији АП Војводине, у складу с републичком стратегијом у области јавног информисања.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама прати и утврђује стање у области јавног информисања и обавља послове који се односе на унапређивање и подстицање јавног информисања на територији АП Војводине; обезбеђује средства и друге услове за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, распоређује средства на основу спроведених јавних конкурса и појединачних давања, на основу принципа о додели државне помоћи и заштити конкуренције, без дискриминације; обезбеђује средства или друге услове за рад медија који објављују информације на језицима мањинских националних заједница у складу са законом; обезбеђује део средстава или других услова за несметано коришћење права лица с посебним потребама, ради несметаног примања информација намењених јавности; обезбеђује део средстава за финансирање делатности јавног медијског сервиса и то за пројекте намењене развоју нових технологија, дигитализацији архива, пројекте дигитализације технолошке опреме, развоја нових дистрибутивних сервиса у складу с могућностима које доноси дигитализација и друге пројекте од посебног друштвеног значаја у складу са законом којим се регулише јавно информисање, и у складу са законом, у Регистар медија доставља податке о износу новчаних средстава која је секретаријат одобрио јавним гласилима.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама обавља послове који се односе на обезбеђивање јавности рада покрајинских органа и организација; прати писане и електронске медије, припрема и израђује прегледе њихових садржаја и сачињава анализе; издаје публикације о АП Војводини.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор над спровођењем прописа о јавном информисању и медијима, као поверени посао.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама прати и сагледава стање у области вера, цркава и верских заједница, остварује сарадњу с њима, те предузима мере којима се помаже њихова делатност коју обављају у јавном интересу, у складу са законом и обезбеђује средства за финансирање цркава и верских заједница, у складу са законом.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама остварује сарадњу с републичким органима и органима локалне самоуправе и обавља друге послове, када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Отворена изложба “Хенри Мур-графичар” у Музеју Војводине

Нови Сад , 08. новембар 2014.

Изложба „Хенри Мур – графичар”, синоћ је отворена у Музеју Војводине, када је званично представљено 80 графика, пет модела скулптура и један радни модел, који су настајали у периоду од 1934. до 1984. године. Након готово 60 година од прве београдске изложбе једног од највећих британских уметника...


Опширније

Секретар Грујић учествује на конференцији о будућности регионалних медија у Бриселу и Арнхему

Нови Сад , 06. новембар 2014.

Покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујић на позив Скупштине европских региона, АЕР и Европске асоцијације регионалних јавних сервиса CIRCOM, учествује на дводневној конференцији, која је 5. новембра одржана у Бриселу и 6. новембра у Арнхему (Холандија).
У...


Опширније

Изложба „Хенри Мур - графичар“ у Музеју Војводине

Нови Сад , 03. новембар 2014.

Поводом отварања изложбе „Хенри Мур - графичар“, која ће званично бити отворена 7. новембра 2014. године у Музеју Војводине, данас је у згради Покрајинске владе одржана конференција за новинаре на којој су о њој говорили потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за културу и јавно...


Опширније

Славиша Грујић посетио 59. Међународни сајам књига у Београду

Нови Сад/ Београд , 30. октобар 2014.

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујић данас је посетио најмасовнију културну манифестацију у Србији и највећи сајам књига у региону, који се ове године одржава 59.пут за редом у Београду. Тачно 476 директних издавача и већи број...


Опширније

Славиша Грујић поздравио учеснике Међународне конференције „Архив, медији и култура сећања у Првом светском рату“

Нови Сад , 29. октобар 2014.

Поводом обележавања сто година од Великог рата данас је у конгресној сали хотела „Путник“ у Новом Саду почела да се одржава дводневна међународна конференција о пројекту “ВРЕМЕ – СЕЋАЊЕ – ИДЕНТИТЕТ – АРХИВ“. Архив Војводине је у сарадњи са часописом за савремену културу Војводине „Нова мисао“...


Опширније

Славиша Грујић примио делегацију кинеских новинара

Нови Сад , 25. октобар 2014.

Потпредседник Покрајинске владе и секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујић примио је данас у згради Покрајинске владе, делегацију кинеских новинара и делегацију Удружења новинара Србије, који су током дана посетили Радио-телевизију Војводине и дневни лист „Дневник“.

...


Опширније

Обележавање 150 година словачке штампе у Војводини и 70 година “Хлас људу”

Нови Сад , 14. октобар 2014.

Поводом обележавања јубилеја, 150 година словачке штампе и 70 година од оснивања информативно-политичког листа „Хлас људу“, у Скупштини АП Војводине потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за културу и јавно инфомисање, Славиша Грујић, потпредседница Скупштине АП Војводине Ана...


Опширније

Војвођански уметници у бечком Кунстлерхаусу од 13. новембра 2014. до 4. јануара 2015. године

Нови Сад , 13. октобар 2014.

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујић одржао је конференцију за новинаре поводом одржавања велике изложбе у бечком Кунстлерхаусу под називом “Слутња, крв и нада”. На конференцији су о предстојећој изложби говорили и уредница галерије...


Опширније

Славиша Грујић на манифестацији "Отворени дани" у Бриселу

Нови Сад/ Брисел , 08. октобар 2014.

У оквиру манифестације „Отворени дани 2014 – Европска недеља регија и градова“ у Бриселу, "Дан Војводине" званично је почео у понедељак, 6. октобра, отварањем изложбе слика Милана Коњовића "Војводина: Пејзажи и људи" у Прес центру у Бриселу, када се присутнима, поред председника Покрајинске...


Опширније

Делегација Покрајинске владе на манифестацији „Отворени дани 2014“ („Open Days 2014“) у Бриселу

Нови Сад , 06. октобар 2014.

Председник Покрајинске владе АП Војводине, др Бојан Пајтић, предводи делегацију Покрајинске владе АПВ која од данас до четвртка борави у Бриселу (Краљевина Белгија) и учествује у програму манифестације „Open Days 2014“ која се одржава дванаести пут и траје од 6. до 9. октобра 2014. године....


Опширније

Pages


Информације


Драгана Милошевић
021/487-4525
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
dragana.milosevic@vojvodina.gov.rs
http://www.kultura.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Далиборка Тасковић
daliborka.taskovic@vojvodina.gov.rs
021/487-4687

Драгана Милошевић


Покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Драгана Милошевић рођена је 1983. године у Београду. По образовању је дипломирани музичар – виолиниста.

Основну школу „Прва војвођанска бригада“ и Средњу музичку школу „Исидор Бајић“ завршила је у Новом Саду. Дипломирала је на Академији уметности у Новом Саду у класи проф. Ирине Јашвили.

Запослена је као музички извођач – виолинисткиња у оркестру Опере Српског народног позоришта.

Музички извођач је у Војвођанском симфонијском оркестру, стални је члан Зрењанинске филхармоније, Суботичке филхармоније и Зрењанинског камерног оркестра.

Учествовала је на бројним такмичењима, семинарима, концертима и фестивалима и остварила значајне резултате у солистичким наступима, као члан многобројних оркестара и камерних ансамбала.

У политичкој каријери била је у два мандата одборник у Скупштини града Новог Сада и посланик у Скупштини АП Војводине, такође у два мандата.

Од 2018. до 2020. обављала је дужност покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.

Говори енглески језик.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs