Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама


Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области културе, заштите културних добара, кинематографије, задужбина, фондова и фондација, библиотечке делатности, издавања публикација, међурегионалне сарадње у области културе, као и заштите права интелектуалне својине у области културе, који се односе на припремањеаката Скупштине или Покрајинске владе којима се: оснивају установе у области културе, утврђују потребе и интерес грађана на територији АП Војводине у области културе; уређују потребе и интерес у области културе националних мањина ‒ националних заједница и обезбеђују средства за њихово остваривање; оснивају архиви, музеји, библиотеке, позоришта, заводи и друге установе у области културе и врше оснивачка права над њима; предлаже део Стратегије културног развоја Републике Србије за територију АП Војводине; утврђује програм културног развоја АП Војводине, у складу са Стратегијом културног развоја Републике Србије; утврђују награде и уређује начин и поступак њихове доделе за подстицај културног стваралаштва у појединим областима културе, односно за посебан допринос у области културног стваралаштва; обезбеђују средства за рад, инвестиционо и текуће одржавање, односно за финансирање дела програма установа културе, чији је оснивач АП Војводина; утврђују мерила, критеријуми и поступак доделе средстава за установе и организације чији оснивач није АП Војводина, а које доприносе развоју културе и уметности у АП Војводини, или обезбеђују развој културе националних мањина ‒ националних заједница и припремају акта којима се обезбеђују средства за њихов рад, инвестиционо и текуће одржавање и опремање, односно програме; прописују допунски услови за рад Архива Војводине у Новом Саду, Библиотеке Матице српске у Новом Саду, Музеја Војводине у Новом Саду, Музеја савремене ликовне уметности у Новом Саду и Позоришног музеја Војводине; утврђује испуњеност услова за почетак рада и обављање делатности установа заштите културе на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа из става 1. овог члана. У областима из свог делокруга прати, надзире и помаже рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у области културе, остварује међурегионалну сарадњу на пројектима од интереса за развој културе на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у области заштите културних добара: покреће поступак за утврђивање непокретних културних добара на територији АП Војводине; утврђује услове за предузимање мера техничке заштите и других радова на непокретним културним добрима, када за територију АП Војводине пројекат и документацију за те радове израђује завод за заштиту споменика културе; обавештава у законском року Покрајински завод за заштиту споменика културе у Новом Саду о утврђеним условима, када те услове утврђује завод с територије АП Војводине; даје сагласност на пројекат и документацију за предузимање мера техничке заштите и других радова на непокретним културним добрима, када пројекат и документацију израђује завод за заштиту споменика културе с територије АП Војводине; даје мишљење о нацртима просторних и урбанистичких планова за територију АП Војводине и обавештава надлежни орган ако план нема прописану садржину.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у области заштите културних добара, кинематографије, задужбина, фондова и фондација, библиотечке делатности, издавања публикација и заштите права интелектуалне својине и ауторских и сродних права и предузимања мера против пиратерије, у складу са законом, обавља поверене послове државне управе који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у областијавног информисања и медија који се односе на припрему аката за Скупштину и Покрајинску владу којима се уређују питања од покрајинског значаја; утврђује јавни интерес грађана АП Војводине у области јавног информисања и медија и доноси стратегија развоја у области јавног информисања, на територији АП Војводине, у складу с републичком стратегијом у области јавног информисања.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама прати и утврђује стање у области јавног информисања и обавља послове који се односе на унапређивање и подстицање јавног информисања на територији АП Војводине; обезбеђује средства и друге услове за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, распоређује средства на основу спроведених јавних конкурса и појединачних давања, на основу принципа о додели државне помоћи и заштити конкуренције, без дискриминације; обезбеђује средства или друге услове за рад медија који објављују информације на језицима мањинских националних заједница у складу са законом; обезбеђује део средстава или других услова за несметано коришћење права лица с посебним потребама, ради несметаног примања информација намењених јавности; обезбеђује део средстава за финансирање делатности јавног медијског сервиса и то за пројекте намењене развоју нових технологија, дигитализацији архива, пројекте дигитализације технолошке опреме, развоја нових дистрибутивних сервиса у складу с могућностима које доноси дигитализација и друге пројекте од посебног друштвеног значаја у складу са законом којим се регулише јавно информисање, и у складу са законом, у Регистар медија доставља податке о износу новчаних средстава која је секретаријат одобрио јавним гласилима.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама обавља послове који се односе на обезбеђивање јавности рада покрајинских органа и организација; прати писане и електронске медије, припрема и израђује прегледе њихових садржаја и сачињава анализе; издаје публикације о АП Војводини.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор над спровођењем прописа о јавном информисању и медијима, као поверени посао.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама прати и сагледава стање у области вера, цркава и верских заједница, остварује сарадњу с њима, те предузима мере којима се помаже њихова делатност коју обављају у јавном интересу, у складу са законом и обезбеђује средства за финансирање цркава и верских заједница, у складу са законом.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама остварује сарадњу с републичким органима и органима локалне самоуправе и обавља друге послове, када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Славиша Грујић отворио изложбу „Михајло идворски Пупин – стваралачка координација”

Нови Сад , 04. октобар 2014.

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујић отворио је синоћ у Народном музеју у Зрењанину изложбу под називом: „Михајло идворски Пупин – стваралачка координација”, ауторке Александре Нинковић-Ташић, потпредседнице Образовно-истраживачког...


Опширније

Најављен мултимедијални пројекат "1914... и даље" Кронос квартетa на музику Александре Вребалов

Нови Сад , 26. септембар 2014.

Мултимедијалним пројектом "1914... и даље" Кронос квартет, који изводи оригиналну музику Александре Вребалов обједињену са филмом Била Морисона, после премијера на Берклију и на Единбуршком фестивалу, започиње европску турнеју управо наступима у Београду у Сава центру, 6. новембра и у Новом Саду...


Опширније

Отворена „Изложба радова са Конкурса за идејно – архитектонско решење нове зграде РТВ“

Нови Сад , 23. септембар 2014.

У Студију „М“ Радио Новог Сада синоћ је отворена изложба „Изложба радова са Конкурса за идејно – архитектонско решење нове зграде РТВ“. На Конкурсу за израду идејног решења нове зграде Радио-телевизије Војводине, који је расписан крајем маја месеца ове године, у сарадњи Радио- телевизије...


Опширније

Отворен Међународни фестивал позоришта за децу у Суботици

Нови Сад/Суботица , 22. септембар 2014.

Међународни фестивал позоришта за децу, који се одржава од 21. до 26. септембра у Суботици, представиће у такмичарском програму најрелевантије луткарске и драмске представе за децу из целог света. У оквиру такмичарског програма одиграће се 15 представа из 13 земаља. Тако ће се најмлађој публици...


Опширније

Презентоване најзначајније активности и резултати Покрајинске владе

Нови Сад , 17. септембар 2014.

На данашњој седници, Покрајинска влада усвојила је Извештај о раду покрајинских секретаријата, у периоду од јануара до краја августа 2014. године. Тим поводом, о најзначајнијим активностима и резултатима, на данашњој конференцији за новинаре говорили су председник Покрајинске владе др Бојан...


Опширније

Славиша Грујић положио венац српским интернирцима код арадске тврђаве

Нови Сад/ Арад , 13. септембар 2014.

У оквиру обележавања стогодишњице првог светског рата, Савез Срба у Румунији, на челу са председником Савеза Огњеном Крстићем, организовао је дводневни међународни научни скуп посвећен догађајима у Араду (Република Румунија) под називом „ Арадска тврђава- логор за српске интернирце у првом...


Опширније

Славиша Грујић отворио изложбу “1 сликар 10 фотографија 20 уметничких дела” у Галерији слика “Сава Шумановић” у Шиду

Нови Сад/Шид , 13. септембар 2014.

У Галерији слика “Сава Шумановић” у Шиду, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујић отворио је изложбу “1 сликар 10 фотографија 20 уметничких дела”. Изложба је остварена у сарадњи Галерије слика “Сава Шумановић” и Color Press Group, где...


Опширније

Одата почаст палима у битки на Легету

Сремска Митровица , 06. септембар 2014.

На пољу Легет, надомак Сремске Митровице,тачно пре сто година, 6. септембра 1914. године вођена је тактички ретка битка између српске и аустроугарске војске, у ноћи између 5. и 6. септембра 1914. године. За неке историчаре, битка на Легету је славна епизода и једна од најжешћих битака које је...


Опширније

Обележен Дан рудара у Врднику

Нови Сад/Врдник , 07. август 2014.

Поводом Дана рудара, 6. августa, и 210 година од отварања Рудника мрког угља у Врднику, синоћ је у овом фрушкогосрком насељу одржана свечана манифестација под називом „Врдник-међународна прича“, коју су организовали Удружење рудара Врдник, заједно са КУД "Стеван Шалајић" из Врдника, Планинарским...


Опширније

Са састанка министра Ивана Тасовца и потпредседника Покрајинске владе Славише Грујића

Београд , 14. јул 2014.

Министар културе и информисање у Влади Републике Србије Иван Тасовац са сарадницима данас је у згради Министарства у Београду организовао радни састанак са потпредседником Покрајинске владе и покрајинским секретаром за културу и јавно информисање Славишом Грујићем, којем су присуствовали и...


Опширније

Pages


Информације


Драгана Милошевић
021/487-4525
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
dragana.milosevic@vojvodina.gov.rs
http://www.kultura.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Далиборка Тасковић
daliborka.taskovic@vojvodina.gov.rs
021/487-4687

Драгана Милошевић


Покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Драгана Милошевић рођена је 1983. године у Београду. По образовању је дипломирани музичар – виолиниста.

Основну школу „Прва војвођанска бригада“ и Средњу музичку школу „Исидор Бајић“ завршила је у Новом Саду. Дипломирала је на Академији уметности у Новом Саду у класи проф. Ирине Јашвили.

Запослена је као музички извођач – виолинисткиња у оркестру Опере Српског народног позоришта.

Музички извођач је у Војвођанском симфонијском оркестру, стални је члан Зрењанинске филхармоније, Суботичке филхармоније и Зрењанинског камерног оркестра.

Учествовала је на бројним такмичењима, семинарима, концертима и фестивалима и остварила значајне резултате у солистичким наступима, као члан многобројних оркестара и камерних ансамбала.

У политичкој каријери била је у два мандата одборник у Скупштини града Новог Сада и посланик у Скупштини АП Војводине, такође у два мандата.

Од 2018. до 2020. обављала је дужност покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.

Говори енглески језик.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs