Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама


Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области културе, заштите културних добара, кинематографије, задужбина, фондова и фондација, библиотечке делатности, издавања публикација, међурегионалне сарадње у области културе, као и заштите права интелектуалне својине у области културе, који се односе на припремањеаката Скупштине или Покрајинске владе којима се: оснивају установе у области културе, утврђују потребе и интерес грађана на територији АП Војводине у области културе; уређују потребе и интерес у области културе националних мањина ‒ националних заједница и обезбеђују средства за њихово остваривање; оснивају архиви, музеји, библиотеке, позоришта, заводи и друге установе у области културе и врше оснивачка права над њима; предлаже део Стратегије културног развоја Републике Србије за територију АП Војводине; утврђује програм културног развоја АП Војводине, у складу са Стратегијом културног развоја Републике Србије; утврђују награде и уређује начин и поступак њихове доделе за подстицај културног стваралаштва у појединим областима културе, односно за посебан допринос у области културног стваралаштва; обезбеђују средства за рад, инвестиционо и текуће одржавање, односно за финансирање дела програма установа културе, чији је оснивач АП Војводина; утврђују мерила, критеријуми и поступак доделе средстава за установе и организације чији оснивач није АП Војводина, а које доприносе развоју културе и уметности у АП Војводини, или обезбеђују развој културе националних мањина ‒ националних заједница и припремају акта којима се обезбеђују средства за њихов рад, инвестиционо и текуће одржавање и опремање, односно програме; прописују допунски услови за рад Архива Војводине у Новом Саду, Библиотеке Матице српске у Новом Саду, Музеја Војводине у Новом Саду, Музеја савремене ликовне уметности у Новом Саду и Позоришног музеја Војводине; утврђује испуњеност услова за почетак рада и обављање делатности установа заштите културе на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа из става 1. овог члана. У областима из свог делокруга прати, надзире и помаже рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у области културе, остварује међурегионалну сарадњу на пројектима од интереса за развој културе на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у области заштите културних добара: покреће поступак за утврђивање непокретних културних добара на територији АП Војводине; утврђује услове за предузимање мера техничке заштите и других радова на непокретним културним добрима, када за територију АП Војводине пројекат и документацију за те радове израђује завод за заштиту споменика културе; обавештава у законском року Покрајински завод за заштиту споменика културе у Новом Саду о утврђеним условима, када те услове утврђује завод с територије АП Војводине; даје сагласност на пројекат и документацију за предузимање мера техничке заштите и других радова на непокретним културним добрима, када пројекат и документацију израђује завод за заштиту споменика културе с територије АП Војводине; даје мишљење о нацртима просторних и урбанистичких планова за територију АП Војводине и обавештава надлежни орган ако план нема прописану садржину.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у области заштите културних добара, кинематографије, задужбина, фондова и фондација, библиотечке делатности, издавања публикација и заштите права интелектуалне својине и ауторских и сродних права и предузимања мера против пиратерије, у складу са законом, обавља поверене послове државне управе који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у областијавног информисања и медија који се односе на припрему аката за Скупштину и Покрајинску владу којима се уређују питања од покрајинског значаја; утврђује јавни интерес грађана АП Војводине у области јавног информисања и медија и доноси стратегија развоја у области јавног информисања, на територији АП Војводине, у складу с републичком стратегијом у области јавног информисања.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама прати и утврђује стање у области јавног информисања и обавља послове који се односе на унапређивање и подстицање јавног информисања на територији АП Војводине; обезбеђује средства и друге услове за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, распоређује средства на основу спроведених јавних конкурса и појединачних давања, на основу принципа о додели државне помоћи и заштити конкуренције, без дискриминације; обезбеђује средства или друге услове за рад медија који објављују информације на језицима мањинских националних заједница у складу са законом; обезбеђује део средстава или других услова за несметано коришћење права лица с посебним потребама, ради несметаног примања информација намењених јавности; обезбеђује део средстава за финансирање делатности јавног медијског сервиса и то за пројекте намењене развоју нових технологија, дигитализацији архива, пројекте дигитализације технолошке опреме, развоја нових дистрибутивних сервиса у складу с могућностима које доноси дигитализација и друге пројекте од посебног друштвеног значаја у складу са законом којим се регулише јавно информисање, и у складу са законом, у Регистар медија доставља податке о износу новчаних средстава која је секретаријат одобрио јавним гласилима.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама обавља послове који се односе на обезбеђивање јавности рада покрајинских органа и организација; прати писане и електронске медије, припрема и израђује прегледе њихових садржаја и сачињава анализе; издаје публикације о АП Војводини.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор над спровођењем прописа о јавном информисању и медијима, као поверени посао.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама прати и сагледава стање у области вера, цркава и верских заједница, остварује сарадњу с њима, те предузима мере којима се помаже њихова делатност коју обављају у јавном интересу, у складу са законом и обезбеђује средства за финансирање цркава и верских заједница, у складу са законом.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама остварује сарадњу с републичким органима и органима локалне самоуправе и обавља друге послове, када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Мирослав Васин на изложби Друштва акварелиста у холу Покрајинске владе

Нови Сад , 17. јун 2014.

Данас је хол Покрајинске владе заблистао у прегршт тоналитета прозирних и прозрачних акварела на изложби Друштва акварелиста ,,ВИР“ из Новог Сада, која је организована уз помоћ и подршку Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова и Покрајинског секретаријата за...


Опширније

Славиша Грујић отворио изложбу пастела „Два србобранска лета“ Милана Коњовића у Србобрану

Нови Сад , 14. јун 2014.

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујић, у Дому културе у Србобрану, свечано je отворио изложбу пастела под називом „Два србобранска лета“ сликара Милана Коњовића (1943-1944). Изложбу је организовала Галерија „Милан Коњовић“ из Сомбора...


Опширније

Први Шекспиров фестивал на Дунаву од 19. до 24. јуна

Чортановци , 12. јун 2014.

У Чортановцима, у вили „Станковић“, одржана је конференција за новинаре, на којој је представљен програм предстојећег првог Шекспировог фестивала у Србији. У прелепом амбијенту замка на Дунаву у Чортановцима, надомак Инђије, од 19. до 24. јуна ове године, биће приказане савремене светске...


Опширније

Издање недељника “Руске слово” у новом формату

Нови Сад , 12. јун 2014.

У холу Покрајинске владе данас је обележен јубилеј Новинско-издавачке установе “Руске слово” и то 90 година од почетка информисања на русинском језику, 50 година од литерарног додатка “Литературне слово” у недељним новинама “Руске слово”, који следеће године слави 70 година од првог издања и...


Опширније

Саопштење Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање: Обележен јубилеј Новосадског позоришта

Нови Сад , 11. јун 2014.

Поводом обележавања четири деценије од оснивања Новосадског позоришта (Ujvideki Szinhaz), синоћ је одржана свечана академија, на којој су бројни представници институција, ствараоци овог театра и заслужни глумци добили захвалнице за допринос у раду и развоју Новосадског позоришта. Свечаном...


Опширније

Славиша Грујић присуствовао отварању Завичајне куће Подунавских Шваба у Сремским Карловцима

Нови Сад , 05. јун 2014.

У Сремским Карловцима данас је званично отворена Завичајна кућа Подунавских Шваба, која је након реконструкције и адаптације једина таква сачувана на нашим просторима. Реч је о кући старој 250 година изграђеној од набоја по тадашњој технологији у Аустро-Угарској и она је симбол времена...


Опширније

Представљена искуства Истре у Европској унији

Нови Сад , 04. јун 2014.

У оквиру међурегионалне сарадње Истре и Војводине, а као део програма манифестације „Дани Истре у Војводини”, данас је у холу Покрајинске владе одржан радни састанак са представницима институција културе у Војводини на тему “Искуства Истре у ЕУ”. Обраћајући се у име домаћина, присутне је...


Опширније

Саопштење Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање: Славиша Грујић разговарао са делегацијом Истарске жупаније

Нови Сад , 04. јун 2014.

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујић данас је у згради Покрајинске владе разговарао са делегацијом Истарске жупаније, коју је предводио истарски жупан Валтер Флего. Састанку је присуствовао и директор фестивала “EXIT” Душан...


Опширније

Валтер Флего и Славиша Грујић отворили изложбу “Istra- Istria memento“

Нови Сад , 04. јун 2014.

Отварањем изложбе “Istra- Istria memento” вечерас у Музеју Војводине, званично је отпочела традиционална манифестација “Дани Истре у Војводини”, као део сарадње Покрајинске владе и Истарске жупаније, која датира још од 2001. године. Ову манифестацију, као пример добре регионалне сарадње, више...


Опширније

Славиша Грујић посетио Синагогу и Градски музеј у Суботици и Манастириште у Мајдану

Нови Сад , 02. јун 2014.

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујић данас је боравио у радној посети у Суботици и Новом Кнежевцу, где је обишао радове на реконструкцији и адаптацији суботичке Синагоге, посетио је сталну поставку у Градском музеју Суботице и...


Опширније

Pages


Информације


Драгана Милошевић
021/487-4525
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
dragana.milosevic@vojvodina.gov.rs
http://www.kultura.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Далиборка Тасковић
daliborka.taskovic@vojvodina.gov.rs
021/487-4687

Драгана Милошевић


Покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Драгана Милошевић рођена је 1983. године у Београду. По образовању је дипломирани музичар – виолиниста.

Основну школу „Прва војвођанска бригада“ и Средњу музичку школу „Исидор Бајић“ завршила је у Новом Саду. Дипломирала је на Академији уметности у Новом Саду у класи проф. Ирине Јашвили.

Запослена је као музички извођач – виолинисткиња у оркестру Опере Српског народног позоришта.

Музички извођач је у Војвођанском симфонијском оркестру, стални је члан Зрењанинске филхармоније, Суботичке филхармоније и Зрењанинског камерног оркестра.

Учествовала је на бројним такмичењима, семинарима, концертима и фестивалима и остварила значајне резултате у солистичким наступима, као члан многобројних оркестара и камерних ансамбала.

У политичкој каријери била је у два мандата одборник у Скупштини града Новог Сада и посланик у Скупштини АП Војводине, такође у два мандата.

Од 2018. до 2020. обављала је дужност покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.

Говори енглески језик.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs