Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама


Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области културе, заштите културних добара, кинематографије, задужбина, фондова и фондација, библиотечке делатности, издавања публикација, међурегионалне сарадње у области културе, као и заштите права интелектуалне својине у области културе, који се односе на припремањеаката Скупштине или Покрајинске владе којима се: оснивају установе у области културе, утврђују потребе и интерес грађана на територији АП Војводине у области културе; уређују потребе и интерес у области културе националних мањина ‒ националних заједница и обезбеђују средства за њихово остваривање; оснивају архиви, музеји, библиотеке, позоришта, заводи и друге установе у области културе и врше оснивачка права над њима; предлаже део Стратегије културног развоја Републике Србије за територију АП Војводине; утврђује програм културног развоја АП Војводине, у складу са Стратегијом културног развоја Републике Србије; утврђују награде и уређује начин и поступак њихове доделе за подстицај културног стваралаштва у појединим областима културе, односно за посебан допринос у области културног стваралаштва; обезбеђују средства за рад, инвестиционо и текуће одржавање, односно за финансирање дела програма установа културе, чији је оснивач АП Војводина; утврђују мерила, критеријуми и поступак доделе средстава за установе и организације чији оснивач није АП Војводина, а које доприносе развоју културе и уметности у АП Војводини, или обезбеђују развој културе националних мањина ‒ националних заједница и припремају акта којима се обезбеђују средства за њихов рад, инвестиционо и текуће одржавање и опремање, односно програме; прописују допунски услови за рад Архива Војводине у Новом Саду, Библиотеке Матице српске у Новом Саду, Музеја Војводине у Новом Саду, Музеја савремене ликовне уметности у Новом Саду и Позоришног музеја Војводине; утврђује испуњеност услова за почетак рада и обављање делатности установа заштите културе на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа из става 1. овог члана. У областима из свог делокруга прати, надзире и помаже рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у области културе, остварује међурегионалну сарадњу на пројектима од интереса за развој културе на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у области заштите културних добара: покреће поступак за утврђивање непокретних културних добара на територији АП Војводине; утврђује услове за предузимање мера техничке заштите и других радова на непокретним културним добрима, када за територију АП Војводине пројекат и документацију за те радове израђује завод за заштиту споменика културе; обавештава у законском року Покрајински завод за заштиту споменика културе у Новом Саду о утврђеним условима, када те услове утврђује завод с територије АП Војводине; даје сагласност на пројекат и документацију за предузимање мера техничке заштите и других радова на непокретним културним добрима, када пројекат и документацију израђује завод за заштиту споменика културе с територије АП Војводине; даје мишљење о нацртима просторних и урбанистичких планова за територију АП Војводине и обавештава надлежни орган ако план нема прописану садржину.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у области заштите културних добара, кинематографије, задужбина, фондова и фондација, библиотечке делатности, издавања публикација и заштите права интелектуалне својине и ауторских и сродних права и предузимања мера против пиратерије, у складу са законом, обавља поверене послове државне управе који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у областијавног информисања и медија који се односе на припрему аката за Скупштину и Покрајинску владу којима се уређују питања од покрајинског значаја; утврђује јавни интерес грађана АП Војводине у области јавног информисања и медија и доноси стратегија развоја у области јавног информисања, на територији АП Војводине, у складу с републичком стратегијом у области јавног информисања.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама прати и утврђује стање у области јавног информисања и обавља послове који се односе на унапређивање и подстицање јавног информисања на територији АП Војводине; обезбеђује средства и друге услове за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, распоређује средства на основу спроведених јавних конкурса и појединачних давања, на основу принципа о додели државне помоћи и заштити конкуренције, без дискриминације; обезбеђује средства или друге услове за рад медија који објављују информације на језицима мањинских националних заједница у складу са законом; обезбеђује део средстава или других услова за несметано коришћење права лица с посебним потребама, ради несметаног примања информација намењених јавности; обезбеђује део средстава за финансирање делатности јавног медијског сервиса и то за пројекте намењене развоју нових технологија, дигитализацији архива, пројекте дигитализације технолошке опреме, развоја нових дистрибутивних сервиса у складу с могућностима које доноси дигитализација и друге пројекте од посебног друштвеног значаја у складу са законом којим се регулише јавно информисање, и у складу са законом, у Регистар медија доставља податке о износу новчаних средстава која је секретаријат одобрио јавним гласилима.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама обавља послове који се односе на обезбеђивање јавности рада покрајинских органа и организација; прати писане и електронске медије, припрема и израђује прегледе њихових садржаја и сачињава анализе; издаје публикације о АП Војводини.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор над спровођењем прописа о јавном информисању и медијима, као поверени посао.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама прати и сагледава стање у области вера, цркава и верских заједница, остварује сарадњу с њима, те предузима мере којима се помаже њихова делатност коју обављају у јавном интересу, у складу са законом и обезбеђује средства за финансирање цркава и верских заједница, у складу са законом.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама остварује сарадњу с републичким органима и органима локалне самоуправе и обавља друге послове, када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Славиша Грујић разговарао са Марком Маринуцием из Фондације “Аквилеја” и професором римске уметности и археологије др Мишелом Р. Вернером

Нови Сад , 30. мај 2014.

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујић данас је, током завршне конференције Програма децентрализоване сарадње "Еуростарт" између АП Војводине и Аутономне регије Фриулија Венеција Ђулија, у згради Покрајинске владе разговарао са...


Опширније

Наставак реализације пројекта „Рехабилитација Фрањевчаког самостана у Бачу“

Нови Сад/Бач , 29. мај 2014.

У општини Бач данас је у организацији Делегације Европске уније на челу са шефом Делегације Европске уније у Републици Србији амбасадором Мајклом Девенпортом,одржана конференција поводом наставка реализације пројекта „Рехабилитација Фрањевачког самостана у Бачу“,чији носилац пројекта је...


Опширније

Уручене међународне дечје ликовне награде

Нови Сад , 20. мај 2014.

У холу Владе АП Војводине потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујић данас је уручио награде деци, која су преко Центра за ликовно васпитање деце и омладине Војводине учествовала на међународним дечјим ликовним конкурсима.
...


Опширније

У Сремским Карловцима одржава се прва међународна конференција „Очување и унапређење историјских градова“

Нови Сад , 15. мај 2014.

у Сремским Карловцима, у згради Магистрата, почела је дводневна међународна конференција под називом:„Очување и унапређење историјских градова“. Тим поводом потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујић у уводном делу поздравио је учеснике...


Опширније

Отворена изложба „Бела Русија -руска емиграција у Војводини“

Нови Сад , 15. мај 2014.

У Музеју Војводине, отворена је изложба „Бела Русија - руска емиграција у Војводини“. Изложба је реализована у сарадњи са музејским и архивским институцијама Војводине и Београда и обухвата више аспеката живота руске емиграције у Војводини између два Светска рата: историјат досељавања Руса у...


Опширније

У Српском народном позоришту свечаном академијом обележен век и по од пресељења Матице српске у Нови Сад

Нови Сад , 12. мај 2014.

Матица српска је најстарија национална установа у области књижевности, културе и науке. Њу су основали српски интелектуалци и привредници 16. фебруара 1826. године у Пешти са првобитним циљем да помаже књижевни лист Сербске Летописи, данашњи Летопис Матице српске. Матица је преданим радом на...


Опширније

Отворена Дунавска конференција о култури

Нови Сад , 05. мај 2014.

У Конгресном центру Новосадског сајма данас је отворена Друга дунавска конференција о култури, чији су организатори Европска дунавска академија из Улма и Културни центар Новог Сада. Прва дунавска конференција посвећена култури одржана је прошле године у Улму.
У име Владе АП Војводине и у...


Опширније

Одржана је међународна конференција о регионалним медијима у југоисточној Европи

Нови Сад , 25. април 2014.

Стручна медијска конференција под називом „Регионални медији у југоисточној Европи", одржана је данас у Скупштини Војводине у организацији и у сарадњи Независног друштва новинара Војводине, Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање и Института европских региона (ИРЕ) из Салзбурга...


Опширније

Славиша Грујић разговарао са делегацијом Скупштине европских региона

Нови Сад , 24. април 2014.

Потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујић, разговарао је са Антониом Бускардинијем (Antonio Buscardini), сарадником за комуникацију и медије Скупштине европских региона (АЕР) и Тиеријем Пероусеом (Thierry Peruse) из УНИЦАП телевизије у...


Опширније

Обележено четири деценије од оснивања Академије уметности у Новом Саду

Нови Сад , 22. април 2014.

Одлуком Скупштине АП Војводине, 22.априла 1974. године основана је у оквиру Универзитета у Новом Саду и Академија уметности, чиме је велика и богата традиција уметничког стваралаштва у Војводини утемељена у овој образовној институцији. И тада, као и данас она је образовала и школовала три смера...


Опширније

Pages


Информације


Драгана Милошевић
021/487-4525
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
dragana.milosevic@vojvodina.gov.rs
http://www.kultura.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Далиборка Тасковић
daliborka.taskovic@vojvodina.gov.rs
021/487-4687

Драгана Милошевић


Покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Драгана Милошевић рођена је 1983. године у Београду. По образовању је дипломирани музичар – виолиниста.

Основну школу „Прва војвођанска бригада“ и Средњу музичку школу „Исидор Бајић“ завршила је у Новом Саду. Дипломирала је на Академији уметности у Новом Саду у класи проф. Ирине Јашвили.

Запослена је као музички извођач – виолинисткиња у оркестру Опере Српског народног позоришта.

Музички извођач је у Војвођанском симфонијском оркестру, стални је члан Зрењанинске филхармоније, Суботичке филхармоније и Зрењанинског камерног оркестра.

Учествовала је на бројним такмичењима, семинарима, концертима и фестивалима и остварила значајне резултате у солистичким наступима, као члан многобројних оркестара и камерних ансамбала.

У политичкој каријери била је у два мандата одборник у Скупштини града Новог Сада и посланик у Скупштини АП Војводине, такође у два мандата.

Од 2018. до 2020. обављала је дужност покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.

Говори енглески језик.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs