Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама


Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области културе, заштите културних добара, кинематографије, задужбина, фондова и фондација, библиотечке делатности, издавања публикација, међурегионалне сарадње у области културе, као и заштите права интелектуалне својине у области културе, који се односе на припремањеаката Скупштине или Покрајинске владе којима се: оснивају установе у области културе, утврђују потребе и интерес грађана на територији АП Војводине у области културе; уређују потребе и интерес у области културе националних мањина ‒ националних заједница и обезбеђују средства за њихово остваривање; оснивају архиви, музеји, библиотеке, позоришта, заводи и друге установе у области културе и врше оснивачка права над њима; предлаже део Стратегије културног развоја Републике Србије за територију АП Војводине; утврђује програм културног развоја АП Војводине, у складу са Стратегијом културног развоја Републике Србије; утврђују награде и уређује начин и поступак њихове доделе за подстицај културног стваралаштва у појединим областима културе, односно за посебан допринос у области културног стваралаштва; обезбеђују средства за рад, инвестиционо и текуће одржавање, односно за финансирање дела програма установа културе, чији је оснивач АП Војводина; утврђују мерила, критеријуми и поступак доделе средстава за установе и организације чији оснивач није АП Војводина, а које доприносе развоју културе и уметности у АП Војводини, или обезбеђују развој културе националних мањина ‒ националних заједница и припремају акта којима се обезбеђују средства за њихов рад, инвестиционо и текуће одржавање и опремање, односно програме; прописују допунски услови за рад Архива Војводине у Новом Саду, Библиотеке Матице српске у Новом Саду, Музеја Војводине у Новом Саду, Музеја савремене ликовне уметности у Новом Саду и Позоришног музеја Војводине; утврђује испуњеност услова за почетак рада и обављање делатности установа заштите културе на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа из става 1. овог члана. У областима из свог делокруга прати, надзире и помаже рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у области културе, остварује међурегионалну сарадњу на пројектима од интереса за развој културе на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у области заштите културних добара: покреће поступак за утврђивање непокретних културних добара на територији АП Војводине; утврђује услове за предузимање мера техничке заштите и других радова на непокретним културним добрима, када за територију АП Војводине пројекат и документацију за те радове израђује завод за заштиту споменика културе; обавештава у законском року Покрајински завод за заштиту споменика културе у Новом Саду о утврђеним условима, када те услове утврђује завод с територије АП Војводине; даје сагласност на пројекат и документацију за предузимање мера техничке заштите и других радова на непокретним културним добрима, када пројекат и документацију израђује завод за заштиту споменика културе с територије АП Војводине; даје мишљење о нацртима просторних и урбанистичких планова за територију АП Војводине и обавештава надлежни орган ако план нема прописану садржину.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у области заштите културних добара, кинематографије, задужбина, фондова и фондација, библиотечке делатности, издавања публикација и заштите права интелектуалне својине и ауторских и сродних права и предузимања мера против пиратерије, у складу са законом, обавља поверене послове државне управе који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у областијавног информисања и медија који се односе на припрему аката за Скупштину и Покрајинску владу којима се уређују питања од покрајинског значаја; утврђује јавни интерес грађана АП Војводине у области јавног информисања и медија и доноси стратегија развоја у области јавног информисања, на територији АП Војводине, у складу с републичком стратегијом у области јавног информисања.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама прати и утврђује стање у области јавног информисања и обавља послове који се односе на унапређивање и подстицање јавног информисања на територији АП Војводине; обезбеђује средства и друге услове за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, распоређује средства на основу спроведених јавних конкурса и појединачних давања, на основу принципа о додели државне помоћи и заштити конкуренције, без дискриминације; обезбеђује средства или друге услове за рад медија који објављују информације на језицима мањинских националних заједница у складу са законом; обезбеђује део средстава или других услова за несметано коришћење права лица с посебним потребама, ради несметаног примања информација намењених јавности; обезбеђује део средстава за финансирање делатности јавног медијског сервиса и то за пројекте намењене развоју нових технологија, дигитализацији архива, пројекте дигитализације технолошке опреме, развоја нових дистрибутивних сервиса у складу с могућностима које доноси дигитализација и друге пројекте од посебног друштвеног значаја у складу са законом којим се регулише јавно информисање, и у складу са законом, у Регистар медија доставља податке о износу новчаних средстава која је секретаријат одобрио јавним гласилима.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама обавља послове који се односе на обезбеђивање јавности рада покрајинских органа и организација; прати писане и електронске медије, припрема и израђује прегледе њихових садржаја и сачињава анализе; издаје публикације о АП Војводини.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор над спровођењем прописа о јавном информисању и медијима, као поверени посао.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама прати и сагледава стање у области вера, цркава и верских заједница, остварује сарадњу с њима, те предузима мере којима се помаже њихова делатност коју обављају у јавном интересу, у складу са законом и обезбеђује средства за финансирање цркава и верских заједница, у складу са законом.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама остварује сарадњу с републичким органима и органима локалне самоуправе и обавља друге послове, када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Славиша Грујић отворио четврто светско Бијенале студенстке фотографије

Нови Сад , 11. децембар 2013.

У холу Српског народног позоришта у Новом Саду, данас је отворено четврто светско Бијенале студентске фотографије, у организацији Универзитета у Новом Саду, Академије уметности у Новом Саду и удружења „Војводина,Омладински клуб“. Ова манифестација је уприличена како би се представила најбоља...


Опширније

Славиша Грујић отворио Галерију „Пази главу“ у склопу Атељеа Таировић у Новом Саду

Нови Сад , 11. децембар 2013.

Допуњеном изложбом на тему „Бицикл“ академског сликара мр Зорана Таировића, потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујић званично је синоћ отворио Галерију „Пази главу“, која се налази у склопу Атељеа Таировић у Новом Саду.
„Бицикл...


Опширније

Славиша Грујић посетио Музеј рударства у Лабину

Нови Сад , 06. децембар 2013.

Потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујић данас је посетио бивши рудник у Лабину, који је у протеклих двадесет година постао рудник културе, Музеј рударства и индустрије, као и научно-уметничка академија. Млетачка Република је 1626....


Опширније

Отворени Дани Војводине и Сајам књига у Пули

Нови Сад , 05. децембар 2013.

Војвођанска културна сцена која је у Истри заступљена већ годинама путем манифестације Дани Војводине у Истри, ове године традиционално се обележава дванаесту годину за редом, а већину свог програмског садржаја овај пут представља на 19. Сајму књига у Пули. Сајам носи слоган „Sa(n)jam knjigu“ и...


Опширније

Промовисана монографијa "МП _арт_ИНТИМАТЕ" уметничког пара Маје Буџаров и Предрага Шиђанина

Нови Сад , 03. децембар 2013.

У Музеју савремене уметности Војводине, синоћ је одржана промоција монографије "МП _арт_ИНТИМАТЕ" уметничког пара МП_Арт-а, Маје Буџаров и Предрага Шиђанина. У представљању и промоцији монографије говорили су Славиша Грујић, потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за културу и...


Опширније

Међународна конференција „Војна граница у Банату и банатски милитари у XVIII и XIX веку“

Нови Сад/Томашевац , 30. новембар 2013.

Услед потребе заштите границе ка Турској од 1764. године почео је процес формирања банатске војне границе, која је била део Војне крајине Хабсбуршке монархије,а протезала се у граничном појасу ка Турској од Лике до Ердеља. Војна крајина била је једна велика касарна у којој је становништво живело...


Опширније

Славиша Грујић отворио Фестивал студентског позоришта

Нови Сад , 28. новембар 2013.

У Мултимедијалном центру Академије уметности у Новом Саду, потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујић свечано је отворио Фестивал студентског позоришта. Одмах након свечаног отварања приказана је и прва представа на Фестивалу, „Буре...


Опширније

Премијера представе „Чудо у Рондели“ у Мађарском националном театру у Будимпешти

Нови Сад , 28. новембар 2013.

У прес сали Владе АП Војводине, данас је одржана конференција за новинаре поводом премијере представе „Чудо у Рондели“ Радослава Златана Дорића, која ће се 6. децембра ове године премијерно одиграти у Мађарском националном театру (Nemzeti Szinhaz) у Будимпешти.

Представа „Чудо у Рондели“...


Опширније

Обележено 45 година од оснивања Радио Суботице

Нови Сад , 28. новембар 2013.

Поводом 45 година од оснивања Радио Суботице, у Градској вјећници у Суботици данас је одржана свечана и отворена седница на тему "Радио Суботица–45 година рада–изазови, перспективе, развој". Учешће у излагању имали су председник Скупштине Војводине Иштван Пастор, потпредседник Владе Војводине...


Опширније

Са округлог стола „Рудници културе средства за регенерацију“

Врдник , 22. новембар 2013.

У Хотелу „Термал“ у Врднику данас и сутра одржава се округли сто на тему „Рудници културе средства за регенерацију“, који је окупио бројне стручњаке из ове области из Србије, Хрватске, Словеније, Црне Горе, Републике Српске, како би на примерима добре праксе и дугогодишњих искустава из заштите...


Опширније

Pages


Информације


Драгана Милошевић
021/487-4525
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
dragana.milosevic@vojvodina.gov.rs
http://www.kultura.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Далиборка Тасковић
daliborka.taskovic@vojvodina.gov.rs
021/487-4687

Драгана Милошевић


Покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Драгана Милошевић рођена је 1983. године у Београду. По образовању је дипломирани музичар – виолиниста.

Основну школу „Прва војвођанска бригада“ и Средњу музичку школу „Исидор Бајић“ завршила је у Новом Саду. Дипломирала је на Академији уметности у Новом Саду у класи проф. Ирине Јашвили.

Запослена је као музички извођач – виолинисткиња у оркестру Опере Српског народног позоришта.

Музички извођач је у Војвођанском симфонијском оркестру, стални је члан Зрењанинске филхармоније, Суботичке филхармоније и Зрењанинског камерног оркестра.

Учествовала је на бројним такмичењима, семинарима, концертима и фестивалима и остварила значајне резултате у солистичким наступима, као члан многобројних оркестара и камерних ансамбала.

У политичкој каријери била је у два мандата одборник у Скупштини града Новог Сада и посланик у Скупштини АП Војводине, такође у два мандата.

Од 2018. до 2020. обављала је дужност покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.

Говори енглески језик.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs