Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама


Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области културе, заштите културних добара, кинематографије, задужбина, фондова и фондација, библиотечке делатности, издавања публикација, међурегионалне сарадње у области културе, као и заштите права интелектуалне својине у области културе, који се односе на припремањеаката Скупштине или Покрајинске владе којима се: оснивају установе у области културе, утврђују потребе и интерес грађана на територији АП Војводине у области културе; уређују потребе и интерес у области културе националних мањина ‒ националних заједница и обезбеђују средства за њихово остваривање; оснивају архиви, музеји, библиотеке, позоришта, заводи и друге установе у области културе и врше оснивачка права над њима; предлаже део Стратегије културног развоја Републике Србије за територију АП Војводине; утврђује програм културног развоја АП Војводине, у складу са Стратегијом културног развоја Републике Србије; утврђују награде и уређује начин и поступак њихове доделе за подстицај културног стваралаштва у појединим областима културе, односно за посебан допринос у области културног стваралаштва; обезбеђују средства за рад, инвестиционо и текуће одржавање, односно за финансирање дела програма установа културе, чији је оснивач АП Војводина; утврђују мерила, критеријуми и поступак доделе средстава за установе и организације чији оснивач није АП Војводина, а које доприносе развоју културе и уметности у АП Војводини, или обезбеђују развој културе националних мањина ‒ националних заједница и припремају акта којима се обезбеђују средства за њихов рад, инвестиционо и текуће одржавање и опремање, односно програме; прописују допунски услови за рад Архива Војводине у Новом Саду, Библиотеке Матице српске у Новом Саду, Музеја Војводине у Новом Саду, Музеја савремене ликовне уметности у Новом Саду и Позоришног музеја Војводине; утврђује испуњеност услова за почетак рада и обављање делатности установа заштите културе на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа из става 1. овог члана. У областима из свог делокруга прати, надзире и помаже рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у области културе, остварује међурегионалну сарадњу на пројектима од интереса за развој културе на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у области заштите културних добара: покреће поступак за утврђивање непокретних културних добара на територији АП Војводине; утврђује услове за предузимање мера техничке заштите и других радова на непокретним културним добрима, када за територију АП Војводине пројекат и документацију за те радове израђује завод за заштиту споменика културе; обавештава у законском року Покрајински завод за заштиту споменика културе у Новом Саду о утврђеним условима, када те услове утврђује завод с територије АП Војводине; даје сагласност на пројекат и документацију за предузимање мера техничке заштите и других радова на непокретним културним добрима, када пројекат и документацију израђује завод за заштиту споменика културе с територије АП Војводине; даје мишљење о нацртима просторних и урбанистичких планова за територију АП Војводине и обавештава надлежни орган ако план нема прописану садржину.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у области заштите културних добара, кинематографије, задужбина, фондова и фондација, библиотечке делатности, издавања публикација и заштите права интелектуалне својине и ауторских и сродних права и предузимања мера против пиратерије, у складу са законом, обавља поверене послове државне управе који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у областијавног информисања и медија који се односе на припрему аката за Скупштину и Покрајинску владу којима се уређују питања од покрајинског значаја; утврђује јавни интерес грађана АП Војводине у области јавног информисања и медија и доноси стратегија развоја у области јавног информисања, на територији АП Војводине, у складу с републичком стратегијом у области јавног информисања.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама прати и утврђује стање у области јавног информисања и обавља послове који се односе на унапређивање и подстицање јавног информисања на територији АП Војводине; обезбеђује средства и друге услове за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, распоређује средства на основу спроведених јавних конкурса и појединачних давања, на основу принципа о додели државне помоћи и заштити конкуренције, без дискриминације; обезбеђује средства или друге услове за рад медија који објављују информације на језицима мањинских националних заједница у складу са законом; обезбеђује део средстава или других услова за несметано коришћење права лица с посебним потребама, ради несметаног примања информација намењених јавности; обезбеђује део средстава за финансирање делатности јавног медијског сервиса и то за пројекте намењене развоју нових технологија, дигитализацији архива, пројекте дигитализације технолошке опреме, развоја нових дистрибутивних сервиса у складу с могућностима које доноси дигитализација и друге пројекте од посебног друштвеног значаја у складу са законом којим се регулише јавно информисање, и у складу са законом, у Регистар медија доставља податке о износу новчаних средстава која је секретаријат одобрио јавним гласилима.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама обавља послове који се односе на обезбеђивање јавности рада покрајинских органа и организација; прати писане и електронске медије, припрема и израђује прегледе њихових садржаја и сачињава анализе; издаје публикације о АП Војводини.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор над спровођењем прописа о јавном информисању и медијима, као поверени посао.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама прати и сагледава стање у области вера, цркава и верских заједница, остварује сарадњу с њима, те предузима мере којима се помаже њихова делатност коју обављају у јавном интересу, у складу са законом и обезбеђује средства за финансирање цркава и верских заједница, у складу са законом.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама остварује сарадњу с републичким органима и органима локалне самоуправе и обавља друге послове, када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Почела II Регионална конференцији посвећена медијима на мањинским језицима

Нови Сад , 22. новембар 2013.

У Свечаној сали редакције "Мађар соа" у Новом Саду, данас је почела друга по реду Регионална конференција посвећена медијима на мањинским језицима под називом: Синтеза, синергија и симбиоза: Принт, 3СИ, Дигитал. Учесници конференције која траје два дана кроз стручне дискусије анализирају стање у...


Опширније

Обележено пола века рада штампарије Стојков

Нови Сад , 22. новембар 2013.

Поводом обележавања 50 година рада штампарије Стојков у Новом Саду је синоћ у пословно – производном објекту одржана свечана прослава, на којој је бројне званице поздравио потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујић. Поред секретара...


Опширније

Катедра за аудио визуелне медије Академије уметности у Новом Саду обележила десет година постојања

Нови Сад , 05. новембар 2013.

Катедра за аудио визуелне медије Академије уметности у Новом Саду, јуче је обележила десет година од оснивања. Пригодном академијом и приказом професионалних радова, анимације и визуелних ефеката на најбољи начин приказан је стручан и професионалан однос, којим се како професори, тако и...


Опширније

Велики успех војвођанских издавача

Нови Сад , 04. новембар 2013.

У Влади АП Војводине, данас је одржана конференција за новинаре посвећена успесима са овогодишњег 58. међународног сајма књига у Београду, где су од четири, две велике награде отишле у руке војвођанским издавачима. О резултатима и успесима данас су говорили потпредседник Владе АП Војводине и...


Опширније

Отворена изложба "Најбоље за оне који долазе"

Нови Сад , 25. октобар 2013.

Мултимедијална изложба "Најбоље за оне који долазе", која је организована поводом Светског дана аудио-визуелне баштине, отворена је данас у холу Студија М, Радио- телевизије Војводине.

Изложба, на којој су, између осталог, емитовани инсерти из награђиваних телевизијских филмова, серија,...


Опширније

Славиша Грујић посетио Сајам књига у Београду

Београд , 24. октобар 2013.

Потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујић посетио је 58.међународни сајам књига у Београду, који се ове године одржава од 20. до 27.октобра. Током данашњег обиласка, ресорни секретар посетио је штанд Покрајинског секретаријата за...


Опширније

Славиша Грујић отворио реновиран простор библиотеке „Миодраг Борисављевић” у Апатину

Апатин , 20. октобар 2013.

Поводом јубилеја, 120 година од рођења Миодрага Борисављевића, књижевника из Апатина, приређен je свечани програм, који је обухватио отварање реконструисаног простора Народне библиотеке у Апатину, и њено преименовање у Библиотеку „Миодраг Борисављевић”. Потпредседник Владе АП Војводине и...


Опширније

У Матици српској одржан међународни научни скуп „Шајкашка- простор, становништво, прошлост“

Нови Сад , 19. октобар 2013.

У Матици српској у Новом Саду, поводом обележавања 250 година од оснивања Шајкашког батаљона, данас је одржан међународни научни скуп „Шајкашка-простор, становништво, прошлост“. Учешће на данашњем скупу имали су угледни чланови Матице српске, професори Универзитета у Новом Саду и Београду,...


Опширније

Одржана свечана академија поводом 250 година од оснивања Шајкашког батаљона

Нови Сад , 13. октобар 2013.

У Српском народном позоришту у Новом Саду, потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујић говорио је данас на свечаној академији поводом обележавања 250 година од оснивања Шајкашког батаљона. Поред секретара Грујића, о Шајкашкој је држао...


Опширније

У Музеју Војводине отворена изложба „У срцу нам шајка“

Нови Сад , 11. октобар 2013.

У Музеју Војводине синоћ је отворена изложба „У срцу нам шајка“, коју су, у склопу обележавања 250 година од оснивања Шајкашког батаљона, приредили Веселинка Марковић, виши кустос-историчар и Синиша Јокић, кустос-историчар. Изложбу је отворио историчар проф. др Владан Гавриловић, док је о њеном...


Опширније

Pages


Информације


Драгана Милошевић
021/487-4525
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
dragana.milosevic@vojvodina.gov.rs
http://www.kultura.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Далиборка Тасковић
daliborka.taskovic@vojvodina.gov.rs
021/487-4687

Драгана Милошевић


Покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Драгана Милошевић рођена је 1983. године у Београду. По образовању је дипломирани музичар – виолиниста.

Основну школу „Прва војвођанска бригада“ и Средњу музичку школу „Исидор Бајић“ завршила је у Новом Саду. Дипломирала је на Академији уметности у Новом Саду у класи проф. Ирине Јашвили.

Запослена је као музички извођач – виолинисткиња у оркестру Опере Српског народног позоришта.

Музички извођач је у Војвођанском симфонијском оркестру, стални је члан Зрењанинске филхармоније, Суботичке филхармоније и Зрењанинског камерног оркестра.

Учествовала је на бројним такмичењима, семинарима, концертима и фестивалима и остварила значајне резултате у солистичким наступима, као члан многобројних оркестара и камерних ансамбала.

У политичкој каријери била је у два мандата одборник у Скупштини града Новог Сада и посланик у Скупштини АП Војводине, такође у два мандата.

Од 2018. до 2020. обављала је дужност покрајинског секретара за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.

Говори енглески језик.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs