Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама


Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области културе, заштите културних добара, кинематографије, задужбина, фондова и фондација, библиотечке делатности, издавања публикација, међурегионалне сарадње у области културе, као и заштите права интелектуалне својине у области културе, који се односе на припремањеаката Скупштине или Покрајинске владе којима се: оснивају установе у области културе, утврђују потребе и интерес грађана на територији АП Војводине у области културе; уређују потребе и интерес у области културе националних мањина ‒ националних заједница и обезбеђују средства за њихово остваривање; оснивају архиви, музеји, библиотеке, позоришта, заводи и друге установе у области културе и врше оснивачка права над њима; предлаже део Стратегије културног развоја Републике Србије за територију АП Војводине; утврђује програм културног развоја АП Војводине, у складу са Стратегијом културног развоја Републике Србије; утврђују награде и уређује начин и поступак њихове доделе за подстицај културног стваралаштва у појединим областима културе, односно за посебан допринос у области културног стваралаштва; обезбеђују средства за рад, инвестиционо и текуће одржавање, односно за финансирање дела програма установа културе, чији је оснивач АП Војводина; утврђују мерила, критеријуми и поступак доделе средстава за установе и организације чији оснивач није АП Војводина, а које доприносе развоју културе и уметности у АП Војводини, или обезбеђују развој културе националних мањина ‒ националних заједница и припремају акта којима се обезбеђују средства за њихов рад, инвестиционо и текуће одржавање и опремање, односно програме; прописују допунски услови за рад Архива Војводине у Новом Саду, Библиотеке Матице српске у Новом Саду, Музеја Војводине у Новом Саду, Музеја савремене ликовне уметности у Новом Саду и Позоришног музеја Војводине; утврђује испуњеност услова за почетак рада и обављање делатности установа заштите културе на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа из става 1. овог члана. У областима из свог делокруга прати, надзире и помаже рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у области културе, остварује међурегионалну сарадњу на пројектима од интереса за развој културе на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у области заштите културних добара: покреће поступак за утврђивање непокретних културних добара на територији АП Војводине; утврђује услове за предузимање мера техничке заштите и других радова на непокретним културним добрима, када за територију АП Војводине пројекат и документацију за те радове израђује завод за заштиту споменика културе; обавештава у законском року Покрајински завод за заштиту споменика културе у Новом Саду о утврђеним условима, када те услове утврђује завод с територије АП Војводине; даје сагласност на пројекат и документацију за предузимање мера техничке заштите и других радова на непокретним културним добрима, када пројекат и документацију израђује завод за заштиту споменика културе с територије АП Војводине; даје мишљење о нацртима просторних и урбанистичких планова за територију АП Војводине и обавештава надлежни орган ако план нема прописану садржину.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у области заштите културних добара, кинематографије, задужбина, фондова и фондација, библиотечке делатности, издавања публикација и заштите права интелектуалне својине и ауторских и сродних права и предузимања мера против пиратерије, у складу са законом, обавља поверене послове државне управе који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у областијавног информисања и медија који се односе на припрему аката за Скупштину и Покрајинску владу којима се уређују питања од покрајинског значаја; утврђује јавни интерес грађана АП Војводине у области јавног информисања и медија и доноси стратегија развоја у области јавног информисања, на територији АП Војводине, у складу с републичком стратегијом у области јавног информисања.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама прати и утврђује стање у области јавног информисања и обавља послове који се односе на унапређивање и подстицање јавног информисања на територији АП Војводине; обезбеђује средства и друге услове за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, распоређује средства на основу спроведених јавних конкурса и појединачних давања, на основу принципа о додели државне помоћи и заштити конкуренције, без дискриминације; обезбеђује средства или друге услове за рад медија који објављују информације на језицима мањинских националних заједница у складу са законом; обезбеђује део средстава или других услова за несметано коришћење права лица с посебним потребама, ради несметаног примања информација намењених јавности; обезбеђује део средстава за финансирање делатности јавног медијског сервиса и то за пројекте намењене развоју нових технологија, дигитализацији архива, пројекте дигитализације технолошке опреме, развоја нових дистрибутивних сервиса у складу с могућностима које доноси дигитализација и друге пројекте од посебног друштвеног значаја у складу са законом којим се регулише јавно информисање, и у складу са законом, у Регистар медија доставља податке о износу новчаних средстава која је секретаријат одобрио јавним гласилима.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама обавља послове који се односе на обезбеђивање јавности рада покрајинских органа и организација; прати писане и електронске медије, припрема и израђује прегледе њихових садржаја и сачињава анализе; издаје публикације о АП Војводини.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор над спровођењем прописа о јавном информисању и медијима, као поверени посао.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама прати и сагледава стање у области вера, цркава и верских заједница, остварује сарадњу с њима, те предузима мере којима се помаже њихова делатност коју обављају у јавном интересу, у складу са законом и обезбеђује средства за финансирање цркава и верских заједница, у складу са законом.

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама остварује сарадњу с републичким органима и органима локалне самоуправе и обавља друге послове, када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Славиша Грујић посетио Сајам књига у Београду

Нови Сад , 27. октобар 2012.

Нови Сад/ Београд,27.октобар 2012. - Потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујич данас је посетио Сајам књига у Београду. Приликом посете ресорни секретар посетио је штанд Покрајинског секретријата за културу и јавно...


Опширније

Обележен Дан Музеја Војводине

Нови Сад , 26. октобар 2012.

Нови Сад, 26.октобра 2012.- Далеке 1825. године, родила се идеја о потреби оснивања музејске збирке, која је објављена у Летопису Матице српске. Идеја је преточена у стварност 26. октобра 1847. године, када је донета одлука о оснивању Српске народне збирке или Музеума „где ће се ч...


Опширније

Славиша Грујић присуствовао обележавању 165 година од оснивања Галерије Матице српске

Нови Сад , 25. октобар 2012.

Нови Сад, 25. октобар 2012. године - Галерија Матице српске данас је свечано обележила Дан Галерије. Овогодишња свечана седница којом се прославља 165 година од оснивања Галерије Матице српске је посвећена њеним аквизицијама у протеклој деценији и подсећању на мр Лепосаву Шелмић...


Опширније

Славиша Грујић посетио општине Тител и Жабаљ,као и Завод за културу војвођанских Румуна

Зрењанин , 19. октобар 2012.

Нови Сад/Тител/Жабаљ/Зрењанин, 19. октобар 2012.- Поводом обележавања 250 година Шајкашког батаљона 2013.године, потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујић данас је посетио општине Тител и Жабаљ.

Представници ове...


Опширније

Славиша Грујић посетио Градски музеј у Сомбору и Музеј Батинске битке у Бездану

Нови Сад , 18. октобар 2012.

Нови Сад/Сомбор, 18. октобар 2012. - Потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујић данас је посетио Градски музеј у Сомбору и Музеј Бастинске битке у Бездану, који је одељење сомборског музеја. Повод за посету био је разговор...


Опширније

Славиша Грујић уручио награду ''Борислав Михајловић Михиз'' Оливеру Фрљићу

Нови Сад , 18. октобар 2012.

Нови Сад/Ириг, 17. октобра 2012. - У Српској читаоници у Иригу, родном месту Борислава Михајловића Михиза, синоћ је свечано уручена награда за драмско стваралаштво, чији фонд и награда носе његово име, Оливеру Фрљићу, редитељу и аутору из Загреба. Ово признање Фрљићу је...


Опширније

Славиша Грујић присуствује конференцији ''Европске престонице културе'' у Бриселу

Нови Сад , 16. октобар 2012.

Нови Сад/ Брисел, 16. октобар 2012.- Потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујић присуствује дводневној конференцији „Европске престонице културе", која се одржава у Бриселу, у организацији Европске Комисије. Током два ...


Опширније

Славиша Грујић посетио Дворац ''Шлос'' у Голубинцима и Сирмиум у Сремској Митровици

Сремска Митровица , 12. октобар 2012.

Нови Сад/Голубинци/Сремска Митровица, 12. октобар 2012. године - Потпредседник Владе Војводине и покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујић данас је обишао дворац „Шлос" у Голубинцима, након чега је посетио и Царску палату у Сремској Митровици. Дворац у...


Опширније

Славиша Грујић посетио Српско народно позориште у Новом Саду

Нови Сад , 10. октобар 2012.

Нови Сад,10. октобар 2012. - Потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујић данас је посетио Српско народно позориште у Новом Саду, где је разговарао са управником СНП-а Александром Милосављевићем. Управник Милосављевић упознао...


Опширније

Славиша Грујић посетио Радио телевизију Војводине

Нови Сад , 09. октобар 2012.

Нови Сад, 9.октобар 2012.- Потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за културу и јавно информисање Славиша Грујић данас је посетио покрајински јавни сервис- Радио телевизију Војводине, где је разговарао са генералним директором РТВ-а Синишом Исаковим и његовим...


Опширније

Pages


Информације


Драгана Милошевић
021/487-4525
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
dragana.milosevic@vojvodina.gov.rs
http://www.kultura.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Далиборка Тасковић
daliborka.taskovic@vojvodina.gov.rs
021/487-4687

Драгана Милошевић


Покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама

Драгана Милошевић рођена је 15. марта 1983. године у Београду. По образовању је дипломирани музичар - виолиниста.

Основну школу „Прва војвођанска бригада“ и средњу музичку школу „Исидор Бајић“ завршила је у Новом Саду. Дипломирала је на Академији уметности у Новом Саду у класи проф. Ирине Јавшили.

Запослена је као музички извођач - виолинисткиња у оркестру Опере Српског народног позоришта.

Стална је чланица Војвођанског симфонијског оркестра, Зрењанинске филхармоније, Суботичког симфонијског оркестра, Зрењанинског камерног оркестра и оркестра „Camerata Academica“ из Новог Сада.

Учествовала је на бројним такмичењима, семинарима, концертима и фестивалима и остварила значајне резултате у солистичким наступима и као члан многобројних оркестара и камерних ансамбала.

У политичкој каријери била је у два мандата одборница у Скупштини Града Новог Сада и посланица у два мандата у Скупштини АП Војводине.

Говори енглески језик.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs