Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу


Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области регионалног развоја, а који се односе на припремање аката за Скупштину и Покрајинску владу којима се: уређује и обезбеђује равномерни регионални развој, оснивају организације које се баве успостављањем равномерног регионалног развоја и врше оснивачка права над њима; утврђују и доносе стратешка и друга документа регионалног развоја.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу прати спровођење програма, мера и активности за равномерни регионални развој; предлаже једног члана тендерске и аукцијске комисије када је субјект приватизације с територије АП Војводине; учествује у припреми стратешких докумената и акционих планова којима се утврђују начела, циљеви и приоритети развоја електронских комуникација у Републици Србији; учествује у доношењу плана намене радиофреквенцијских опсега и плана расподеле радио-фреквенција; учествује у утврђивању начина коришћења преосталог опсега радио-фреквенција намењених земаљској дигиталној радиодифузији, као и пружању широкопојасних сервиса (дигитална дивиденда).

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом, Статутом и у оквиру спољне политике Републике Србије, обавља послове покрајинске управе који се односе на међурегионалну сарадњу и одржавање односа АП Војводине са одговарајућим територијалним заједницама других држава; иницирање и одржавање чланства у европским и светским удружењима региона; припрему, закључивање и праћење спровођења споразума са одговарајућим територијалним заједницама других држава; припрему посета представника територијалних заједница и других облика аутономије других држава; припрему учешћа представника АП Војводине на конференцијама европских и светских удружења региона; израду, прикупљање, чување и објављивање информација о сарадњи са одговарајућим територијалним заједницама других држава; припрему извештаја и информација и предлагање програма и планова развоја из свог делокруга; координацију активности свих покрајинских органа управе у процесу програмирања инструмената Европске уније; стварање услова за реализацију пројеката који се финансирају из фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; учешће у припреми и спровођењу макрорегионалних стратегија; учешће у образовању посебних јединица у оквиру дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије, у складу са законом, која ће представљати и унапређивати привредне, образовне и туристичке капацитете АП Војводине; праћење остваривања дипломатских и конзуларних активности на територији АП Војводине; учешће о старању о равномерном развоју на територији АП Војводине, у складу са законом.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области локалне самоуправе који се односе на: припрему предлога аката за Покрајинску владу којима се Влади Републике Србије предлаже распуштање скупштине јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине; припрему извештаја и информација за Покрајинску владу и Скупштину и предлагање програма и планова развоја из делокруга секретаријата; давање претходне сагласности скупштини јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине, приликом утврђивања празника и одлучивања о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на територији јединице локалне самоуправе; усмеравање и подршку јединицама локалне самоуправе и месне самоуправе у обезбеђивању законитости и ефикасности рада; усклађивање и подстицај сарадње АП Војводине и јединица локалне самоуправе на њеној територији у области изградње ефикасне и савремене локалне самоуправе; предлагање и подржавање мера у области изградње система локалне самоуправе, међуопштинског повезивања, уједначавања капацитета и модернизације рада локалне администрације; праћење остваривања месне самоуправе у јединицама локалне самоуправе у Војводини, као и других облика непосредног учешћа грађана у доношењу одлука на локалном нивоу; давање стручних правних и саветодавних мишљења у вези с применом закона и других прописа који су од непосредног утицаја на развој и остваривање локалне самоуправе и за рад органа јединице локалне самоуправе; покретање поступка за оцену уставности и законитости статута, или других општих аката јединице локалне самоуправе ако секретаријат сматра да тај пропис није у сагласности с покрајинским прописом; контролу усклађености општих аката органа јединице локалне самоуправе с њеним статутом, предузимање мера и пружање стручне помоћи у њеном спровођењу; контролу усаглашености појединачног акта против којег није обезбеђена судска заштита, са законом или општим актом јединице локалне самоуправе и предузимање одговарајућих мера; праћење примене прописа о непосредном учешћу грађана у остваривању локалне самоуправе; праћење поступка и процедуре спровођења локалних избора.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа у областима из свог делокруга; прати рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Општина Сента до краја године добиће бизнис инкубатор

Зрењанин , 03. април 2008.

Нови Сад/Сента,3. април - Бранислав Бугарски, директор Фонда за подршку инвестиција уВојводини- ВИП Фонда и Атила Јухас, председник Општине Сента, потписали суУговор о оснивању пословног инкубатора у Сенти, а потписивању је присуствоваои Иштван Пастор, покрајински секретар за...


Опширније

Отварање погона нових технологија у Суботици

Суботица , 27. март 2008.

Суботица/Нови Сад, 27. март - Председник Извршног већа АП Војводине мрБојан Пајтић обишао је општину Суботицу, где је отворио фабрички погон немачкекомпаније "ЛОХЕР Електро Суботица" и фабрички погон компаније"РАДПРОМЕТ". Отвасрању су присуствовали покрајински секретар занауку и технолошки...


Опширније

Председник ИВВ посетио ''ТРС Свисс продуцтион''

, 25. март 2008.

НовиСад, 25. март - Председник Извршног већа АП Војводине мр Бојан Пајтић посетиоје погон швајцарске Компаније "ТРС Свисс продуцтион" у Петроварадину,где су га челни људи ове мултинационалне компаније упознали са начиномпословања. Заједно са председником Пајтићем, фабрику је...


Опширније

Председник ИВВ посетио ''ТРС Свисс продуцтион''

, 25. март 2008.

НовиСад, 25. март - Председник Извршног већа АП Војводине мр Бојан Пајтић посетиоје погон швајцарске Компаније "ТРС Свисс продуцтион" у Петроварадину,где су га челни људи ове мултинационалне компаније упознали са начиномпословања. Заједно са председником Пајтићем, фабрику је...


Опширније

У Скупштини АПВ одржан панел ''Србија на европском путу: економски изазови придруживања''

, 20. децембар 2007.

НовиСад, 20. децембар - У Скупштини АП Војводине одржана је данас, у организацији новосадскогЦентра за политику и евроатланско паратнерство, под покровитељствомпокрајинског парламента, панел дискусија "Србија на европском путу: економскиизазови придруживања" која...


Опширније

Потписан споразум о сарадњи ПКВ и коморе регије Фриули Венеција чулија

Нови Сад , 11. децембар 2007.

  Нови Сад,11. децембар -У Привредној комори Војводине, у Мастер центру на новосадском сајму, потписање данас споразум о сарадњи између Привредне коморе Војводине и привреднихкомора из регије Фриули Венеција чулија (коморе из Трста, Удина, Горице иВенеције)...


Опширније

Бојан Пајтић одржао презентацију '' Војводина '''' поуздан партнер'' у Паризу

, 30. октобар 2007.

Париз, 30. октобар - У оквиру манифестације "Дани Војводине уПаризу", председник Извршног већа АП Војводине мр Бојан Пајтић, данас јепред француским предузетницима и привредницима одржао презентацију"Војводина - поуздан партнер".Председник Пајтић је представљајући Војводину,...


Опширније

Дани Војводине у Паризу

Нови Сад , 29. октобар 2007.

Нови Сад, 29. октобар - Председник Извршног већа АП Војводине мр БојанПајтић отпутовао је у Француску где ће, у оквиру манифестације "ДаниВојводине у Паризу", бити представљени и привредни потенцијали  АП Војводине.
У представљњу привреде, капацитета и атрактивности Војводине...


Опширније

Синиша Лазић представио војвођанску привреду на сајму у Цељу

Нови Сад , 14. септембар 2007.

Цеље/Нови Сад, 14. септембар - У оквиру  представљањапривреде АП Војводине на 40. медјународном сајму привреде »МОС 2007«,  који се до 19. септембра одржава у Цељу,покрајински секретар за привреду Синиша Лазић одржао је презентацију привредеАП Војводине и представио могућности за...


Опширније

Делегација Извршног већа АП Војводине разговарала са високим званичницима швајцарске привреде

Нови Сад , 20. јун 2007.

Нови Сад, 20. јун - Председник Извршног већа АПВојводине мр Бојан Пајтић, потпредседник ИВВ-а др Габор Лоди, покрајинскисекретар за привреду Синиша Лазић и директор Фонда за подршку инвестиција уВојводини Бранислав Бугарски данас су разговарали са амбасадором Швајцарске уБеограду  ...


Опширније

Pages


Информације


Огњен Бјелић
021/487-4586
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
ognjen.bjelic@vojvodina.gov.rs
http://www.region.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Александар Прекодравац
aleksandar.prekodravac@vojvodina.gov.rs
021/487-4824

Огњен Бјелић


Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Скупштина Аутономне покрајине Војводине изабрала је 20. јуна 2016. године на трећој седници, нову Покрајинску владу. На место покрајинског секретара за регионални развој и међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу изабран је Огњен Бјелић.

Рођен је 10. марта 1979. године у Суботици. Завршио је Економски факултет у Новом Саду, смер за финансије и рачуноводство.

Био је запослен на Новосадском сајму као менаџер пројеката, између 2004. и 2007. године, а у периоду од 2007. до 2016. године се бавио управљањем развојним пројектима на локалном и регионалном нивоу у Републици Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини и Хрватској. Саветник министра за регионални развој и локалну самоуправу био је 2013. и 2014. године. Члан је Српске напредне странке.

Говори енглески језик и ожењен је.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs