Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу


Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области регионалног развоја, а који се односе на припремање аката за Скупштину и Покрајинску владу којима се: уређује и обезбеђује равномерни регионални развој, оснивају организације које се баве успостављањем равномерног регионалног развоја и врше оснивачка права над њима; утврђују и доносе стратешка и друга документа регионалног развоја.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу прати спровођење програма, мера и активности за равномерни регионални развој; предлаже једног члана тендерске и аукцијске комисије када је субјект приватизације с територије АП Војводине; учествује у припреми стратешких докумената и акционих планова којима се утврђују начела, циљеви и приоритети развоја електронских комуникација у Републици Србији; учествује у доношењу плана намене радиофреквенцијских опсега и плана расподеле радио-фреквенција; учествује у утврђивању начина коришћења преосталог опсега радио-фреквенција намењених земаљској дигиталној радиодифузији, као и пружању широкопојасних сервиса (дигитална дивиденда).

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом, Статутом и у оквиру спољне политике Републике Србије, обавља послове покрајинске управе који се односе на међурегионалну сарадњу и одржавање односа АП Војводине са одговарајућим територијалним заједницама других држава; иницирање и одржавање чланства у европским и светским удружењима региона; припрему, закључивање и праћење спровођења споразума са одговарајућим територијалним заједницама других држава; припрему посета представника територијалних заједница и других облика аутономије других држава; припрему учешћа представника АП Војводине на конференцијама европских и светских удружења региона; израду, прикупљање, чување и објављивање информација о сарадњи са одговарајућим територијалним заједницама других држава; припрему извештаја и информација и предлагање програма и планова развоја из свог делокруга; координацију активности свих покрајинских органа управе у процесу програмирања инструмената Европске уније; стварање услова за реализацију пројеката који се финансирају из фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; учешће у припреми и спровођењу макрорегионалних стратегија; учешће у образовању посебних јединица у оквиру дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије, у складу са законом, која ће представљати и унапређивати привредне, образовне и туристичке капацитете АП Војводине; праћење остваривања дипломатских и конзуларних активности на територији АП Војводине; учешће о старању о равномерном развоју на територији АП Војводине, у складу са законом.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области локалне самоуправе који се односе на: припрему предлога аката за Покрајинску владу којима се Влади Републике Србије предлаже распуштање скупштине јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине; припрему извештаја и информација за Покрајинску владу и Скупштину и предлагање програма и планова развоја из делокруга секретаријата; давање претходне сагласности скупштини јединице локалне самоуправе на територији АП Војводине, приликом утврђивања празника и одлучивања о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на територији јединице локалне самоуправе; усмеравање и подршку јединицама локалне самоуправе и месне самоуправе у обезбеђивању законитости и ефикасности рада; усклађивање и подстицај сарадње АП Војводине и јединица локалне самоуправе на њеној територији у области изградње ефикасне и савремене локалне самоуправе; предлагање и подржавање мера у области изградње система локалне самоуправе, међуопштинског повезивања, уједначавања капацитета и модернизације рада локалне администрације; праћење остваривања месне самоуправе у јединицама локалне самоуправе у Војводини, као и других облика непосредног учешћа грађана у доношењу одлука на локалном нивоу; давање стручних правних и саветодавних мишљења у вези с применом закона и других прописа који су од непосредног утицаја на развој и остваривање локалне самоуправе и за рад органа јединице локалне самоуправе; покретање поступка за оцену уставности и законитости статута, или других општих аката јединице локалне самоуправе ако секретаријат сматра да тај пропис није у сагласности с покрајинским прописом; контролу усклађености општих аката органа јединице локалне самоуправе с њеним статутом, предузимање мера и пружање стручне помоћи у њеном спровођењу; контролу усаглашености појединачног акта против којег није обезбеђена судска заштита, са законом или општим актом јединице локалне самоуправе и предузимање одговарајућих мера; праћење примене прописа о непосредном учешћу грађана у остваривању локалне самоуправе; праћење поступка и процедуре спровођења локалних избора.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа у областима из свог делокруга; прати рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Бугарски: Верујем да су месне заједнице спремне да преузму одговорност

Нови Сад , 11. децембар 2015.

Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски оценио је данас, током уводног обраћања на завршној конференцији пројекта „Програмско финансирање месних заједница у општинама Бачки Петровац и Жабаљ“, да су општине у Војводини добро организоване, као и да...


Опширније

Војводина је спремна и мора бити директније укључена у процес преговарања са Европском унијом

Нови Сад , 10. децембар 2015.

Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски, учествујући на завршном округлом столу Центра за регионализам на тему “Преговарачка поглавља из угла АПВ - Регионална политика и координација структурних инструмената”, а који је подржао Покрајински...


Опширније

Бугарски у Бриселу поручио да је Војводина партнер и део решења мигрантске кризе

Нови Сад , 07. децембар 2015.

Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски поручио је у данас у Бриселу, на седници Заједничког консултативног одбора за сарадњу Републике Србије и Комитета региона ЕУ, да ја Покрајинска влада партнер и део решења мигрантске кризе, напомињући да је...


Опширније

Први састанак Заједничког консултативног одбора Комитета региона ЕУ и локалних и регионалних власти Србије

Нови Сад , 04. децембар 2015.

Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски учествоваће, у оквиру делегације Републике Србије, на састанку Заједничког консултативног одбора Комитета региона ЕУ и локалних и регионалних власти Републике Србије (JCC), који ће се одржати 7. децембра 2015...


Опширније

Подршка Покрајине у изградњи Регионалног центра за управљање отпадом Суботица

Нови Сад , 25. новембар 2015.

Покрајинска администрација је преко надлежних Покрајинских секретаријата административно и финансијски помогла успостављање Регионалног центра за управљање отпадом Суботица. Покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине др Слободан Пузовић истиче да је ресорни...


Опширније

Свечано додељени сертификати полазницима специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“

Нови Сад , 24. новембар 2015.

На свечаности у Скупштини АП Војводине данас су додељени сетификати полазницима који су успешно завршили први циклус специјалистичког програма „Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове“.
Овај програм организовао је Фонд „Европски послови“ АП Војводине, у сарадњи са Универзитетом у...


Опширније

Бугарски: Република жели да штеди преко грбаче општина и покрајине

Нови Сад , 24. новембар 2015.

Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски рекао је на саветовању на тему „Нове пословне обавезе у јавном сектору“, где је било речи о законским новинама које се очекују у јавном сектору, да је Република решила да, како је рекао, „уштеди преко грбаче...


Опширније

Бугарски: Пример успешне сарадње са регионалним агенцијама и јединицама локалне самоуправе

Нови Сад , 23. новембар 2015.

Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски оценио је данас приликом потписивања уговора са регионалним развојним агенцијама о додели бесповратних средстава, да је ова сарадња сада већ “препознатљив систем” као подршка како регионалном, тако и локалном...


Опширније

Бугарски: Војводина је спремна да преузме управљачку и финансијску одговорност

Нови Сад , 13. новембар 2015.

Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски поручио је на округлом столу Центра за регионализам на тему “Преговарачка поглавља из угла АПВ - Регионална политика и координација структурних инструмената”, да је Војводина “спремнa да кроз балансирани...


Опширније

Италијанске организације желе да помогну Војводини у мигрантској кризи

Нови Сад , 12. новембар 2015.

Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Бранислав Бугарски, са својим сарадницима, разговарао је са делагацијом асоцијација из Италије, које се налазе у вишедневној посети Србији, како би се упознали са ситуацијом на терену у вези са мигрантима, који на рути ка...


Опширније

Pages


Информације


Огњен Бјелић
021/487-4586
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
ognjen.bjelic@vojvodina.gov.rs
http://www.region.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Александар Прекодравац
aleksandar.prekodravac@vojvodina.gov.rs
021/487-4824

Огњен Бјелић


Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Скупштина Аутономне покрајине Војводине изабрала је 20. јуна 2016. године на трећој седници, нову Покрајинску владу. На место покрајинског секретара за регионални развој и међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу изабран је Огњен Бјелић.

Рођен је 10. марта 1979. године у Суботици. Завршио је Економски факултет у Новом Саду, смер за финансије и рачуноводство.

Био је запослен на Новосадском сајму као менаџер пројеката, између 2004. и 2007. године, а у периоду од 2007. до 2016. године се бавио управљањем развојним пројектима на локалном и регионалном нивоу у Републици Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини и Хрватској. Саветник министра за регионални развој и локалну самоуправу био је 2013. и 2014. године. Члан је Српске напредне странке.

Говори енглески језик и ожењен је.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21000 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs