Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице


Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда, неформалног образовања одраслих и образовања националних мањина ‒ националних заједница, који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу, а којима се: уређују питања од покрајинског значаја у области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања; оснивају установе предшколског, основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине и врше оснивачка права над њима; уређују питања од покрајинског значаја у области ученичког стандарда; утврђују начин и поступак расподеле места у домовима; ближе уређују питања од покрајинског значаја у погледу организованог и институционалног образовања изван школског система, ради стручног оспособљавања и обуке одраслих на територији АП Војводине; уређује питања од покрајинског значаја у обезбеђивању остваривања права на образовање на матерњем језику припадницима националних мањина ‒ националних заједница на територији АП Војводине, на нивоу предшколског, основног и средњег образовања и васпитања.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа из става 1. овог члана. У области образовања, прати, надзире и помаже рад установа на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице, у области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања: сарађује с министарством надлежним за послове образовања у поступку формирања школске управе; споразумно с надлежним министром, одобрава уџбенике и наставна средства за поједине предмете од интереса за националне мањине ‒ националне заједнице; споразумно с надлежним министром, доноси наставне планове и програме из појединих предмета од интереса за националне мањине ‒ националне заједнице и утврђује услове и начин организовања наставе на језицима националних мањина ‒ националних заједница; одобрава уџбенике и наставна средства за језике националних мањина ‒ националних заједница; даје мишљење у поступку доношења наставних планова и програма и доноси наставне програме за језике националних мањина ‒ националних заједница.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице, у области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда, у складу са законом, обавља послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице, у складу са законом, обавља послове покрајинске управе који се односе на припрему аката за Скупштину или Покрајинску владу, а којима се: уређује организација и рад покрајинске управе; ближе уређује садржина и изглед печата органа АП Војводине, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, који имају седиште на територији АП Војводине; доприноси развоју интеркултурализма, афирмације мултикултурализма, толеранције и суживота националних мањина ‒ националних заједница које живе на територији АП Војводине; стара о остваривању права у области људских права и права припадника националних мањина ‒ националних заједница и утврђују додатна права припадника националних мањина ‒ националних заједница; обезбеђују средства за финансирање, односно суфинансирање националних савета националних мањина, удружења и организација националних мањина ‒ националних заједница, као и унапређивање остваривања права припадника националних мањина ‒ националних заједница с територије АП Војводине; уређује употреба назива АП Војводине у називу удружења; уређује и спроводи провера знања језика који се користе у раду органа и организација покрајинске управе. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице припрема и она акта чије припремање није у делокругу других покрајинских органа управе.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа из става 5. овог члана.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице прати усаглашеност прописа и општих аката у правном систему у поступку њиховог доношења и стара се о њиховој нормативно-техничкој и језичкој исправности (лекторисање).

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице издавач је „Службеног листа Аутономне покрајине Војводине” и стара се о објављивању прописа и других аката Скупштине, Покрајинске владе, покрајинских органа управе и других органа и организација.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице обезбеђује, у складу с потребама покрајинских и других органа, писмено и усмено превођење са српског језика на језике националних мањина ‒ националних заједница и обрнуто, као и превођење с других језика на српски језик и обрнуто.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице прати, аналитички сагледава стање у области заштите и остваривања људских права и права националних мањина ‒ националних заједница, те предлаже предузимање мера у тој области.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице у области службене употребе језика и писама, правосудног испита, државног стручног испита, судских тумача, експропријације и печата, у складу са законом, обавља послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице припрема акта за Скупштину и Покрајинску владу у областима из свога делокруга, ако је за то овлашћен посебним прописом.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.

Михаљ Њилаш: Да буде што више задовољних ђака у нашим школама

Нови Сад , 23. јун 2015.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице и ове буџетске године издвојио је средства за два конкурса: набавку опреме за основне и средње школе у Војводини и за суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у...


Опширније

Радна посета Михаља Њилаша општини Кикинда

Нови Сад , 19. јун 2015.

Делегација Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, предвођена покрајинским секретаром Михаљем Њилашем, посетила је општину Кикинда.
Њих је примио председник општине Павле Марков, а потом су присуствовали округлом столу где су...


Опширније

Михаљ Њилаш: Мултикултурализам и толеранција су највеће вредности Покрајине које морају све више да се манифестују у пракси

Нови Сад , 18. јун 2015.

У Кањижи, на Тиси, од 24. до 27. јуна, биће одржан „Камп без граница“, који ће окупити 80 ученика из осам средњих школа у Војводини. Учесници кампа ће се дружити уз спортска такмичења и едукативно-забавне радионице. Биће то и прилика да деца, чији су матерњи језици различити, покажу једни...


Опширније

Црквама и верским заједницама у Војводини додељена средства Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Нови Сад , 11. јун 2015.

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Михаљ Њилаш, решењем је доделио средства од укупно 21.424.000,00 динара традиционалним црквама и верским заједницама које делују на територији АП Војводине.
...


Опширније

Тителски основци од сутра у клупама

Нови Сад , 03. јун 2015.

У основној школи „Светозар Милетић“ у Тителу прекинут је штрајк просветара, а ђаци ће се сутра (четвртак 4.6.2015. године) вратити у клупе – ово је епилог састанка покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Михаља Њилаша и представника...


Опширније

Донет правилник о школском календару за основне и средње школе са седиштем на територији АП Војводине за школску 2015/2016. годину

Нови Сад , 02. јун 2015.

Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине − националне заједнице Михаљ Њилаш, донео је правилнике о школском календару за основне и средње школе у Аутономнoj покрајини Војводини, за школску 2015/2016. годину.
Приликом израде школских календара водило се рачуна...


Опширније

Након вишегодишњег чекања Покрајина омогућила добијање лиценце просветним радницима

Нови Сад , 01. јун 2015.

Покрајинска влада и Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, омогућили су, финансијски и организационо, једном делу наставника, васпитача и стручних сарадника у Војводини, да на основу потписаног уговора о преносу потраживања (цесији),...


Опширније

Радна посета општини Чока

Нови Сад , 22. мај 2015.

Делегација Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, предвођена Михаљем Њилашем, потпредседником Покрајинске владе, покрајинским секретаром, посетила је општину Чока.

Секретар Њилаш и сарадници учествовали су на округлом столу...


Опширније

Завршен 5. Међународни фестивал памети

Нови Сад , 17. мај 2015.

У недељу 17. маја 2015. године, у Великој сали Скупштине АП Војводине, одржана је свечаност поводом церемоније проглашења победника Петог међународног фестивала памети. Домаћин је био Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, а присутне...


Опширније

Конференција посвећена стручном усавршавању за билингвално образовање

Нови Сад , 12. мај 2015.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице и Британски савет, одржали су данас, у Гимназији „Лаза Костић”, конференцију посвећену стручном усавршавању за билингвално образовање.
Конференцију је отворио Михаљ Њилаш, потпредседник...


Опширније

Pages


Информације


Михаљ Њилаш
021/487-4213, 021/421-444 и 021/557-074
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
mihalj.njilas@vojvodina.gov.rs
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја за област образовања:
Јелена Јовић
jelena.jovic@vojvodina.gov.rs
021/487-4469
Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја за област управе и националних заједница:
Весна Рашетић
vesna.rasetic@vojvodina.gov.rs
021/487-4396
Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја за област материјално-финансијског пословања:
Ливиа Корпонаи
livia.korponai@vojvodina.gov.rs
021/487-4450


Михаљ Њилаш


Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице

Михаљ Њилаш је рођен 1962. године у Орому, општина Кањижа, где и живи. Основну школу завршио је у родном селу, средњу школу правног смера у Суботици, а потом је студирао на Правном факултету у Новом Саду.

Као дипломирани правник, 1985. године запослио се у фабрици намештаја "Будућност" у Суботици, где је најпре радио као правни референт, а потом као директор сектора за опште и правне послове.

Након положеног правосудног испита 1990. године изабран је за судију Општинског суда у Кањижи, где је радио на парничним предметима до 1993. године.

Након тога, отворио је адвокатску канцеларију у Кањижи коју је водио до 2008. године, кад је изабран за председника Општине Кањижа. Ову функцију је обављао све док није изабран за члана Покрајинске владе.

Има троје деце. Поред мађарског и српског, служи се и енглеским језиком.

Од 2010. до 2012. године био је члан Конгреса локалних и регионалних власти, консултативног тела Савета Европе, са седиштем у Стразбуру.

Од 2008. године је члан Савеза војвођанских Мађара. Од 2011. је члан Савета, а од 2013. године је члан Председништва ове странке.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs