Покрајински секретаријат за привреду и туризам


Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области привредног развоја, туризма, угоститељства, бања и лечилишта, индустрије и занатства, електронских комуникација, сајмова и других привредних манифестација, а који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: уређује и обезбеђује равномерни регионални развој у области привреде; уређују питања од покрајинског значаја у области туризма; уређује планирање и развој туризма; утврђује и доноси стратегија развоја туризма; предлаже проглашење туристичког простора на територији АП Војводине, предлаже члан комисије за категоризацију туристичких места; предлаже оснивање организација за унапређивање и развој туризма и врше оснивачка права над њима; уређује коришћење минералних и термалних вода, балнеолошких и климатских ресурса; уређују питања од покрајинског значаја у области индустрије; утврђују план и програм равномерног привредног развоја; утврђују стари занати својствени подручју АП Војводине, као и мере за њихово унапређивање и развој, уређују питања од покрајинског значаја у области електронских комуникација и уређује планирање и развој електронских комуникација и информационог друштва на територији АП Војводине; уређују сајмови и друге привредне манифестације од покрајинског значаја; уређује оснивање, категоризација и начин рада сајамских центара; утврђује мрежа сајамских и других привредних манифестација на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у области туризма, заштите ауторских и сродних права у производњи и промету робе и електронских комуникација, у складу са законом, обавља послове државне управе који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа у областима из свог делокруга; прати рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области рада и запошљавања, који се односе на припрему аката за Скупштину, Покрајинску владу, оснивање фондова и других правних лица у тим областима и вршење оснивачких права над њима; израду предлога плана активне политике запошљавања у Покрајини; припремање покрајинских акционих планова за запошљавање; спровођење мера активне политике запошљавања у Покрајини, у складу са законом, акционим планом и стратегијом запошљавања у АП Војводини; Покрајински секретаријат за привреду и туризам прати примену прописа и стратешких докумената из области запошљавања, рада, безбедности и здравља на раду; припрема акте о оснивању организација од интереса за АП Војводину у наведеним областима; даје правна мишљења и упутства за примену законских прописа и других аката организацијама, установама, институцијама и грађанима; прати стање и примену прописа у области безбедности и здравља на раду у покрајинским органима управе; предлаже активности и мере за решавање проблема у области безбедности и здравља на раду; прати стање и примену прописа у вези с радно-правним статусом особа са инвалидитетом; предлаже активности и мере за унапређивање радно-правног статуса особа са инвалидитетом; подстиче запошљавање особа са инвалидитетом и других теже запошљивих категорија грађана; прати реализацију антидискриминационе политике у области рада и запошљавања; прати субвенционирање привредних субјеката у Покрајини и трансфера нижим органима власти у области запошљавања; припрема презентације у земљи и иностранству за представљање потенцијала Покрајине у области рада и запошљавања; прати стање и кретања на тржишту рада у АП Војводини; прати примену ратификованих конвенција и препорука Међународне организације рада и сачињава извештаје о њиховој примени; сарађује с међународним, регионалним и домаћим органима, организацијама и удружењима у области запошљавања, рада, безбедности и здравља на раду; координира рад и пружа подршку у раду Покрајинског социјално-економског савета, Покрајинског савета за запошљавање, Покрајинског савета за безбедност и заштиту на раду и других радних тела из области рада и запошљавања; предлаже директора Покрајинске службе за запошљавање; подстиче развој трипартитног социјалног дијалога у Покрајини, прати институционални социјални дијалог и важећи законски оквир; прати деловање социјалног партнерства у условима кризе (неуспеле приватизације, штрајкови, најугроженије привредне гране); с покрајинским социјално-економским саветом и другим заинтересованом субјектима, покреће иницијативе за измене радног законодавства и социјалне политике; иницира активности за хармонизацију радног и социјалног законодавства с нормативно-институционалним оквиром и праксом социјалног дијалога; предузима активности на подизању капацитета социјалних партнера (синдиката и послодаваца) за равноправно учешће у социјалном дијалогу; прати утицај макроекономских елемената (привредна кретања, тржиште рада, политика запошљавања) на функционисање социјалног дијалога у Покрајини; афирмише предности развијеног социјалног дијалога константним информисањем јавности о актерима, садржајима и инструментима социјалног дијалога; сарађује са синдикалним организацијама, организацијама послодаваца и удружењима; учествује у решавању питања од значаја за остваривање економских слобода и права запослених, материјалног и социјалног положаја послодаваца и запослених; афирмише развој културе преговарања и подстицања мирног решавања колективних радних спорова; прати социјални дијалог на локалном нивоу и рад мреже савета за запошљавање у Покрајини; прати умрежавања учесника социјалног дијалога у Покрајини; прати закључивања колективних уговора у Покрајини; прати однос јавности и медија према социјалном дијалогу.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Изложба и завршна конференција ИПА пројекта прекограничне сарадње Мађарске и Србије за железничку пругу Суботица – Сегедин – Баја

Сегедин , 26. новембар 2014.

Овога месеца ИПА пројекат прекограничне сарадње Мађарске и Србије који се тиче израде пројектно-техничке документације за пругу Суботица – Сегедин и пратеће документације за пругу Суботица – Баја преко Чикерије и Бачалмаша се приводи крају. Тим поводом су у току месеца новембра одржане четири...


Опширније

Мирослав Васин у Покрајинској влади отворио изложбу самосталне ликовне уметнице Мире Кресоја

Нови Сад , 24. новембар 2014.

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин, отворио је самосталну изложбу ликовне уметнице Мире Кресоја, која је члан Удружења ликовних уметника „Ликум“. Уметница, која се бави аматерским сликарством, представила је свој...


Опширније

Одржана седница Покрајинског социјално-економског савета

Нови Сад , 24. новембар 2014.

Данашња 12. седница Покрајинског социјално-економског савета, окупила је своје чланове у пуном саставу, као и госте, како би се успешно спровео предвиђени дневни ред. Седници су присуствовали чланови Покрајинске владе који су и чланови Савета. Потпредседник Покрајинске владе и покрајински...


Опширније

Представници образовних установа на трибини „Знањем против насиља“ у Скупштини АПВ

Нови Сад , 24. новембар 2014.

У Скупштини АПВ, одржана је трибина под називом „Знањем против насиља“ посвећена родно заснованом насиљу, намењена наставницима и наставницама грађанског васпитања у средњим школама са циљем њиховог оспособљавања и усавршавања на тему насиља у партнерским односима. Циљ трибине је стицање нових знања из ове области ради практичне и адекватне примене истих у учионици и ван ње.


Опширније

Мирослав Васин отворио 26. фестивал "Златна тамбурица 2014"

Нови Сад , 23. новембар 2014.

У Српском народном позоришту, у дворани Јован Ђорђевић, одржан је 26. фестивал за избор најлепше нове војвођанске песме "Златна тамбурица 2014", у организацији ,,Страда“ Нови Сад. И ове године такмичило се 18 нових композиција и то у категорији најлепше нове војвођанске песме, прво, друго и...


Опширније

Одржан регионални симпозијум посвећен производњи и промоцији вина у Србији

Нови Сад , 20. новембар 2014.

У централном холу Покрајинске владе, одржан је регионални симпозијум посвећен производњи и промоцији вина у Србији, у организацији Регионалне агенције за развој малих и средњих предузећа ,,Алма Монс“ д.о.о. и Фрушкогорског кластера винара и виноградара.


Опширније

Мирослав Васин отворио међународну конференцију посвећену малим и средњим предузећима и гаранцијама ЕУ

Нови Сад , 20. новембар 2014.

Гаранцијски фонд Војводине и Фонд „Европски послови“ организовали су Међународну конференцију под називом „Јачање малих и средњих предузећа кроз гарантне шеме ЕУ и ,,Cosme“ програм“, на којој су учествовали представници министарстава привреде и финансија, Привредне коморе Србије, као и Европске...


Опширније

Мирослав Васин на научно стручној расправи о програмима за запошљавање Покрајинске владе

Нови Сад , 18. новембар 2014.

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин изнео је данас на научно-стручној расправи под називом ,,Како повећати запосленост у Србији“ ставове и активности покрајине у погледу смањења стопе незапослености, као и...


Опширније

Отворена изложба посвећена ИПА пројекту прекограничне сарадње Мађарске и Србије за железничку пругу Суботица – Сегедин - Баја

Нови Сад , 17. новембар 2014.

ИПА пројекат прекограничне сарадње Мађарске и Србије који се тиче израде пројектно-техничке документације за пругу Суботица – Сегедин и пратеће документације за пругу Суботица – Баја преко Чикерије и Бачалмаша, завршава се крајем овог месеца. Тим поводом је планирано да се у новембру одрже...


Опширније

Мирослав Васин уручио сертификате полазницима обука у Едукативном центру у Новом Саду

Нови Сад , 14. новембар 2014.

У Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама у Новом Саду, организована је свечана додела сертификата полазницима који су успешно завршили обуке за занимање заваривач и оператер на наумерички управљаном стругу. Међу гостима на овом догађају, полазницима и организаторима,...


Опширније

Pages


Информације


Иван Ђоковић
021/487-4611
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
office.privreda@vojvodina.gov.rs
http://www.spriv.vojvodina.gov.rs


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Соња Бабић-Вејновић
sonja.babic@vojvodina.gov.rs
021/487-4488

Иван Ђоковић


Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привредуи туризам

Рођен је 1981. године у Београду. Завршио је Правни факултет Универзитета у Београду. Обављао је дужност секретара Италијанско-српске привредне коморе током 2005. године, затим је радио као приправник у Првом општинском суду у Београду. Након положеног правосудног испита, у периоду од 2010. до 2013. године, вршио je дужност секретара Универзал банке а.д. Београд. Од 2013. године запослен је на месту руководиоца правних послова у компанији „South Stream“ у Новом Саду, инвеститору пројекта гасовода „Јужни ток“ на територији Републике Србије. Резервни је официр Војске Републике Србије са чином потпоручника пешадије у резерви.

Члан је Социјалистичке партије Србије.

Члан је Савета Правног факултета Универзитета у Новом Саду. Говори енглески и служи се руским језиком.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs