Покрајински секретаријат за привреду и туризам


Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области привредног развоја, туризма, угоститељства, бања и лечилишта, индустрије и занатства, електронских комуникација, сајмова и других привредних манифестација, а који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: уређује и обезбеђује равномерни регионални развој у области привреде; уређују питања од покрајинског значаја у области туризма; уређује планирање и развој туризма; утврђује и доноси стратегија развоја туризма; предлаже проглашење туристичког простора на територији АП Војводине, предлаже члан комисије за категоризацију туристичких места; предлаже оснивање организација за унапређивање и развој туризма и врше оснивачка права над њима; уређује коришћење минералних и термалних вода, балнеолошких и климатских ресурса; уређују питања од покрајинског значаја у области индустрије; утврђују план и програм равномерног привредног развоја; утврђују стари занати својствени подручју АП Војводине, као и мере за њихово унапређивање и развој, уређују питања од покрајинског значаја у области електронских комуникација и уређује планирање и развој електронских комуникација и информационог друштва на територији АП Војводине; уређују сајмови и друге привредне манифестације од покрајинског значаја; уређује оснивање, категоризација и начин рада сајамских центара; утврђује мрежа сајамских и других привредних манифестација на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у области туризма, заштите ауторских и сродних права у производњи и промету робе и електронских комуникација, у складу са законом, обавља послове државне управе који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа у областима из свог делокруга; прати рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области рада и запошљавања, који се односе на припрему аката за Скупштину, Покрајинску владу, оснивање фондова и других правних лица у тим областима и вршење оснивачких права над њима; израду предлога плана активне политике запошљавања у Покрајини; припремање покрајинских акционих планова за запошљавање; спровођење мера активне политике запошљавања у Покрајини, у складу са законом, акционим планом и стратегијом запошљавања у АП Војводини; Покрајински секретаријат за привреду и туризам прати примену прописа и стратешких докумената из области запошљавања, рада, безбедности и здравља на раду; припрема акте о оснивању организација од интереса за АП Војводину у наведеним областима; даје правна мишљења и упутства за примену законских прописа и других аката организацијама, установама, институцијама и грађанима; прати стање и примену прописа у области безбедности и здравља на раду у покрајинским органима управе; предлаже активности и мере за решавање проблема у области безбедности и здравља на раду; прати стање и примену прописа у вези с радно-правним статусом особа са инвалидитетом; предлаже активности и мере за унапређивање радно-правног статуса особа са инвалидитетом; подстиче запошљавање особа са инвалидитетом и других теже запошљивих категорија грађана; прати реализацију антидискриминационе политике у области рада и запошљавања; прати субвенционирање привредних субјеката у Покрајини и трансфера нижим органима власти у области запошљавања; припрема презентације у земљи и иностранству за представљање потенцијала Покрајине у области рада и запошљавања; прати стање и кретања на тржишту рада у АП Војводини; прати примену ратификованих конвенција и препорука Међународне организације рада и сачињава извештаје о њиховој примени; сарађује с међународним, регионалним и домаћим органима, организацијама и удружењима у области запошљавања, рада, безбедности и здравља на раду; координира рад и пружа подршку у раду Покрајинског социјално-економског савета, Покрајинског савета за запошљавање, Покрајинског савета за безбедност и заштиту на раду и других радних тела из области рада и запошљавања; предлаже директора Покрајинске службе за запошљавање; подстиче развој трипартитног социјалног дијалога у Покрајини, прати институционални социјални дијалог и важећи законски оквир; прати деловање социјалног партнерства у условима кризе (неуспеле приватизације, штрајкови, најугроженије привредне гране); с покрајинским социјално-економским саветом и другим заинтересованом субјектима, покреће иницијативе за измене радног законодавства и социјалне политике; иницира активности за хармонизацију радног и социјалног законодавства с нормативно-институционалним оквиром и праксом социјалног дијалога; предузима активности на подизању капацитета социјалних партнера (синдиката и послодаваца) за равноправно учешће у социјалном дијалогу; прати утицај макроекономских елемената (привредна кретања, тржиште рада, политика запошљавања) на функционисање социјалног дијалога у Покрајини; афирмише предности развијеног социјалног дијалога константним информисањем јавности о актерима, садржајима и инструментима социјалног дијалога; сарађује са синдикалним организацијама, организацијама послодаваца и удружењима; учествује у решавању питања од значаја за остваривање економских слобода и права запослених, материјалног и социјалног положаја послодаваца и запослених; афирмише развој културе преговарања и подстицања мирног решавања колективних радних спорова; прати социјални дијалог на локалном нивоу и рад мреже савета за запошљавање у Покрајини; прати умрежавања учесника социјалног дијалога у Покрајини; прати закључивања колективних уговора у Покрајини; прати однос јавности и медија према социјалном дијалогу.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Одржан III Дунавски бизнис форум 2014.

Нови Сад , 29. октобар 2014.

Централно европски форум за развој - CEDEF и компанија за маркетинг ,,Media Invent“, у сарадњи са универзитетима у Београду и Новом Саду, републичким министарствима, Покрајинском владом, Привредном комором Србије и другим институцијама, организацијама и привредним субјектима, организовали су ове године трећи по реду Дунавски бизнис форум. Првог дана, 27.


Опширније

Дан Општине Ириг: Мирослав Васин положио венац на спомен обележју народног хероја Анке Матић

Нови Сад , 24. октобар 2014.

Дан Општине Ириг, уз пригодан културно – уметнички програм, обележен је данас свечаном седницом Скупштине општине Ириг, у центру места, у свечаној сали Месне заједнице. Седници су присуствовали председник Општине Ириг Владимир Петровић, представници Општине Ириг, покрајински секретар за привреду...


Опширније

Мирослав Васин на састанку у оквиру пројекта ,,Унапређење социјалног дијалога“

Нови Сад , 23. октобар 2014.

У просторијама Савеза самосталних синдиката Града Новог Сада, одржан је састанак као једна од активности у оквиру твининг пројекта под називом ,,Унапређење социјалног дијалога“, где су представљени резултати процене локалних социо-економских савета у различитим регионима Републике Србије....


Опширније

Мирослав Васин у радној посети компанији ,,Tisa Automotive“ у општини Сента

Сента , 17. октобар 2014.

Покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин је са сарадницима, боравио данас у радној посети индустријској зони Сента, где се налази нова компанија ,,Tisza Automotive“, која у првој фази пословања планира запошљавање око 100 радника. Састанку су...


Опширније

Представљен прекогранични пројекат о модерним транспортним технологијама у Банату

Нови Сад , 16. октобар 2014.

Привредна комора Војводине и Кластер транспорта и логистике Војводине, уз подршку Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова и Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у сарадњи са општином Вршац, организовали су скуп поводом...


Опширније

Шести пут одржан традиционални "Сајам стваралаштва сеоских жена у Војводини"

Нови Сад , 11. октобар 2014.

Општина Апатин и Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова су данас били домаћини и организатори манифестације "Сајам стваралаштва сеоских жена у Војводини", која афирмише потенцијале и стваралаштво жена из руралних подручја, чиме се значајно промовише женски...


Опширније

Одржана завршна конференција поводом пројекта ,,PANNONIA ORGANICA“ у оквиру програма прекограничне сарадње Хрватска - Србија

Нови Сад , 07. октобар 2014.

У Скупштини АП Војводине одржана је завршна конференција пројекта ,,PANNONIA ORGANICA“ посвећеног органској производњи, који финансира Европска уније кроз програм прекограничне сарадње Хрватска – Србија. Помоћница покрајинског секретара за привреду, запошљавање и равноправност полова Анита Беретић, упознала је присутне са значајем овог пројекта и његовим утицајем на развој сеоских средина уз ангажовање малих пољопривредних газдинстава.


Опширније

Потписан споразум о реализацији програма запошљавања приправника ,,НИС шанса 2014”

Нови Сад , 06. октобар 2014.

Споразум о утврђивању међусобних права и обавеза у реализацији програма запошљавања приправника ,,НИС шанса 2014”, потписали су данас покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин испред Покрајинске владе, и заменик генералног директора НИС Андреј Шибанов....


Опширније

Покрајинском секретаријату за привреду признања за унапређење руралног туризма

Нови Сад , 06. октобар 2014.

У организацији Клуба чланова „Село“ и ХФ Еко Етно Групе у Загребу је прошле недеље одржана додела награда ,,Сунцокрет руралног туризма Хрватске 2014“, која је окупила представнике породичних газдинстава, носиоце рурално-туристичких пројеката, регионалне институције и представнике хрватских...


Опширније

Представљена привредна ситуација у Војводини у првој половини 2014.

Нови Сад , 03. октобар 2014.

Говорница на тему: ,,Привредна ситуација у Војводини у првој половини 2014. године“, коју Војвођански клуб организује у сарадњи са Привредном комором Војводине, одржана је данас у присуству посленика у овој области. Међу гостима је био и покрајински секретар за за привреду, запошљавање и...


Опширније

Pages


Информације


Иван Ђоковић
021/487-4611
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
office.privreda@vojvodina.gov.rs
http://www.spriv.vojvodina.gov.rs


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Соња Бабић-Вејновић
sonja.babic@vojvodina.gov.rs
021/487-4488

Иван Ђоковић


Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привредуи туризам

Рођен је 1981. године у Београду. Завршио је Правни факултет Универзитета у Београду. Обављао је дужност секретара Италијанско-српске привредне коморе током 2005. године, затим је радио као приправник у Првом општинском суду у Београду. Након положеног правосудног испита, у периоду од 2010. до 2013. године, вршио je дужност секретара Универзал банке а.д. Београд. Од 2013. године запослен је на месту руководиоца правних послова у компанији „South Stream“ у Новом Саду, инвеститору пројекта гасовода „Јужни ток“ на територији Републике Србије. Резервни је официр Војске Републике Србије са чином потпоручника пешадије у резерви.

Члан је Социјалистичке партије Србије.

Члан је Савета Правног факултета Универзитета у Новом Саду. Говори енглески и служи се руским језиком.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs