Покрајински секретаријат за привреду и туризам


Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области привредног развоја, туризма, угоститељства, бања и лечилишта, индустрије и занатства, електронских комуникација, сајмова и других привредних манифестација, а који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: уређује и обезбеђује равномерни регионални развој у области привреде; уређују питања од покрајинског значаја у области туризма; уређује планирање и развој туризма; утврђује и доноси стратегија развоја туризма; предлаже проглашење туристичког простора на територији АП Војводине, предлаже члан комисије за категоризацију туристичких места; предлаже оснивање организација за унапређивање и развој туризма и врше оснивачка права над њима; уређује коришћење минералних и термалних вода, балнеолошких и климатских ресурса; уређују питања од покрајинског значаја у области индустрије; утврђују план и програм равномерног привредног развоја; утврђују стари занати својствени подручју АП Војводине, као и мере за њихово унапређивање и развој, уређују питања од покрајинског значаја у области електронских комуникација и уређује планирање и развој електронских комуникација и информационог друштва на територији АП Војводине; уређују сајмови и друге привредне манифестације од покрајинског значаја; уређује оснивање, категоризација и начин рада сајамских центара; утврђује мрежа сајамских и других привредних манифестација на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у области туризма, заштите ауторских и сродних права у производњи и промету робе и електронских комуникација, у складу са законом, обавља послове државне управе који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа у областима из свог делокруга; прати рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области рада и запошљавања, који се односе на припрему аката за Скупштину, Покрајинску владу, оснивање фондова и других правних лица у тим областима и вршење оснивачких права над њима; израду предлога плана активне политике запошљавања у Покрајини; припремање покрајинских акционих планова за запошљавање; спровођење мера активне политике запошљавања у Покрајини, у складу са законом, акционим планом и стратегијом запошљавања у АП Војводини; Покрајински секретаријат за привреду и туризам прати примену прописа и стратешких докумената из области запошљавања, рада, безбедности и здравља на раду; припрема акте о оснивању организација од интереса за АП Војводину у наведеним областима; даје правна мишљења и упутства за примену законских прописа и других аката организацијама, установама, институцијама и грађанима; прати стање и примену прописа у области безбедности и здравља на раду у покрајинским органима управе; предлаже активности и мере за решавање проблема у области безбедности и здравља на раду; прати стање и примену прописа у вези с радно-правним статусом особа са инвалидитетом; предлаже активности и мере за унапређивање радно-правног статуса особа са инвалидитетом; подстиче запошљавање особа са инвалидитетом и других теже запошљивих категорија грађана; прати реализацију антидискриминационе политике у области рада и запошљавања; прати субвенционирање привредних субјеката у Покрајини и трансфера нижим органима власти у области запошљавања; припрема презентације у земљи и иностранству за представљање потенцијала Покрајине у области рада и запошљавања; прати стање и кретања на тржишту рада у АП Војводини; прати примену ратификованих конвенција и препорука Међународне организације рада и сачињава извештаје о њиховој примени; сарађује с међународним, регионалним и домаћим органима, организацијама и удружењима у области запошљавања, рада, безбедности и здравља на раду; координира рад и пружа подршку у раду Покрајинског социјално-економског савета, Покрајинског савета за запошљавање, Покрајинског савета за безбедност и заштиту на раду и других радних тела из области рада и запошљавања; предлаже директора Покрајинске службе за запошљавање; подстиче развој трипартитног социјалног дијалога у Покрајини, прати институционални социјални дијалог и важећи законски оквир; прати деловање социјалног партнерства у условима кризе (неуспеле приватизације, штрајкови, најугроженије привредне гране); с покрајинским социјално-економским саветом и другим заинтересованом субјектима, покреће иницијативе за измене радног законодавства и социјалне политике; иницира активности за хармонизацију радног и социјалног законодавства с нормативно-институционалним оквиром и праксом социјалног дијалога; предузима активности на подизању капацитета социјалних партнера (синдиката и послодаваца) за равноправно учешће у социјалном дијалогу; прати утицај макроекономских елемената (привредна кретања, тржиште рада, политика запошљавања) на функционисање социјалног дијалога у Покрајини; афирмише предности развијеног социјалног дијалога константним информисањем јавности о актерима, садржајима и инструментима социјалног дијалога; сарађује са синдикалним организацијама, организацијама послодаваца и удружењима; учествује у решавању питања од значаја за остваривање економских слобода и права запослених, материјалног и социјалног положаја послодаваца и запослених; афирмише развој културе преговарања и подстицања мирног решавања колективних радних спорова; прати социјални дијалог на локалном нивоу и рад мреже савета за запошљавање у Покрајини; прати умрежавања учесника социјалног дијалога у Покрајини; прати закључивања колективних уговора у Покрајини; прати однос јавности и медија према социјалном дијалогу.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Мирослав Васин: Због изузетних резултата и ове године понављамо конкурсе у области туризма

Нови Сад , 04. јул 2014.

Најављујући нови конкурсни циклус финансирања садржаја у области туризма за 2014. годину и сумирајућу прошлогодишње, како је нагласио, изузетне резултате остварене у Војводини у овој привредној грани, покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин је изјавио...


Опширније

Мирослав Васин: Изјава Кори Удовички о „ изгласавању“ Закона о раду на изборима је апсолутно неприхватљива

Нови Сад , 03. јул 2014.

„Изјава Кори Удовички о „ изгласавању“ Закона о раду на изборима је апсолутно неприхватљива.
Уз сво уважавање досадашњих достигнућа и резултата министарке Кори Удовички, њена изјава да је „Закон о раду изгласан на изборима“ и начин на који правда неодржавање јавне расправе о овако важном...


Опширније

Мирослав Васин: Кнежевић из политикантских разлога свесно обмањује јавност

Нови Сад , 03. јул 2014.

"У својим настојањима да по сваку цену доведе своју странку на власт у Војводини и дестабилизује Покрајинску владу, Горан Кнежевић свесно обмањује јавност.
Потпуна су неистините његове тврдње о највећој незапослености у Војводини, најмањим платама у односу на друге регионе, најнижем...


Опширније

Саопштење покрајинског секретара за привреду, запошљавање и равноправност полова

Нови Сад , 02. јул 2014.

Апсолутно је недопустиво упућивати у процедуру усвајања текст Закона о раду који није произашао из социјалног дијалога.

Недопустиво је упућивати у процедуру усвајања текст Закона о раду који није произашао из социјалног дијалога репрезентативних синдиката и репрезентативних удружења...


Опширније

Мирослав Васин отворио међурегионални Сајам предузетништва и иновација

Темерин , 28. јун 2014.

Покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин, отворио је Сајам предузетништва и иновација, у Спортској хали у Темерину. Реч је о међурегионалној манифестацији, која је део ИПА пројекта "Мрежа центара за развој предузетништва и прекограничну сарадњу Хрватска...


Опширније

Геронтолошки центар у Суботици обележио 36 година успешног рада

Суботица/Нови Сад , 27. јун 2014.

Геронтолошки центар у Суботици, као социјално здравствена установа за збрињавање одраслих и старих лица, основан је пре 36 година, интеграцијом Центра за кућну негу, Дома за одрасла лица, Дома за негу и објекта "Дудова шума". Данас је прославио је 36. рођендан. Од 2002. године, ово је...


Опширније

Мирослав Васин на промоцији мапе органске пољопривреде Бачке и Осјечко-барањске жупаније

Нови Сад , 26. јун 2014.

Промоција мапе органске пољопривреде Бачке и Осјечко-барањске жупаније, које су штампане у оквиру једне од активности пројекта ,,Pannonia Organica“ из ИПА програма прекограничне сарадње Србије и Хрватске, који финансира Европска унија, одржана је данас у кафетерији ,,Кафемат“ на платоу испред...


Опширније

Одржана јавна расправа о Нацрту програма за заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима у АПВ за период 2014-2020.

Нови Сад , 24. јун 2014.

Јавна расправа поводом Нацрта програма за заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини за период од 2014. до 2020. године, одржана је у организацији Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова и партнерских институција и организација...


Опширније

Уручени рачунари институцијама које се баве борбом против насиља

Нови Сад , 20. јун 2014.

У сусрет јавној расправи о нацрту Програма за заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини за период 2014-2020, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова организовао је доделу рачунара институцијама и организацијама које се баве борбом...


Опширније

Мирослав Васин о надлежностима над путевима II реда

Нови Сад , 17. јун 2014.

Покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин одржао је конференцију за медије поводом проблема у оквиру надлежности над путевима II реда, тачније о непостојању законских услова за финансирање ове надлежности и немогућности преузимања управљања државним...


Опширније

Pages


Информације


Иван Ђоковић
021/487-4611
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
office.privreda@vojvodina.gov.rs
http://www.spriv.vojvodina.gov.rs


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Соња Бабић-Вејновић
sonja.babic@vojvodina.gov.rs
021/487-4488

Иван Ђоковић


Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привредуи туризам

Рођен је 1981. године у Београду. Завршио је Правни факултет Универзитета у Београду. Обављао је дужност секретара Италијанско-српске привредне коморе током 2005. године, затим је радио као приправник у Првом општинском суду у Београду. Након положеног правосудног испита, у периоду од 2010. до 2013. године, вршио je дужност секретара Универзал банке а.д. Београд. Од 2013. године запослен је на месту руководиоца правних послова у компанији „South Stream“ у Новом Саду, инвеститору пројекта гасовода „Јужни ток“ на територији Републике Србије. Резервни је официр Војске Републике Србије са чином потпоручника пешадије у резерви.

Члан је Социјалистичке партије Србије.

Члан је Савета Правног факултета Универзитета у Новом Саду. Говори енглески и служи се руским језиком.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs