Покрајински секретаријат за привреду и туризам


Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области привредног развоја, туризма, угоститељства, бања и лечилишта, индустрије и занатства, електронских комуникација, сајмова и других привредних манифестација, а који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: уређује и обезбеђује равномерни регионални развој у области привреде; уређују питања од покрајинског значаја у области туризма; уређује планирање и развој туризма; утврђује и доноси стратегија развоја туризма; предлаже проглашење туристичког простора на територији АП Војводине, предлаже члан комисије за категоризацију туристичких места; предлаже оснивање организација за унапређивање и развој туризма и врше оснивачка права над њима; уређује коришћење минералних и термалних вода, балнеолошких и климатских ресурса; уређују питања од покрајинског значаја у области индустрије; утврђују план и програм равномерног привредног развоја; утврђују стари занати својствени подручју АП Војводине, као и мере за њихово унапређивање и развој, уређују питања од покрајинског значаја у области електронских комуникација и уређује планирање и развој електронских комуникација и информационог друштва на територији АП Војводине; уређују сајмови и друге привредне манифестације од покрајинског значаја; уређује оснивање, категоризација и начин рада сајамских центара; утврђује мрежа сајамских и других привредних манифестација на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у области туризма, заштите ауторских и сродних права у производњи и промету робе и електронских комуникација, у складу са законом, обавља послове државне управе који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа у областима из свог делокруга; прати рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области рада и запошљавања, који се односе на припрему аката за Скупштину, Покрајинску владу, оснивање фондова и других правних лица у тим областима и вршење оснивачких права над њима; израду предлога плана активне политике запошљавања у Покрајини; припремање покрајинских акционих планова за запошљавање; спровођење мера активне политике запошљавања у Покрајини, у складу са законом, акционим планом и стратегијом запошљавања у АП Војводини; Покрајински секретаријат за привреду и туризам прати примену прописа и стратешких докумената из области запошљавања, рада, безбедности и здравља на раду; припрема акте о оснивању организација од интереса за АП Војводину у наведеним областима; даје правна мишљења и упутства за примену законских прописа и других аката организацијама, установама, институцијама и грађанима; прати стање и примену прописа у области безбедности и здравља на раду у покрајинским органима управе; предлаже активности и мере за решавање проблема у области безбедности и здравља на раду; прати стање и примену прописа у вези с радно-правним статусом особа са инвалидитетом; предлаже активности и мере за унапређивање радно-правног статуса особа са инвалидитетом; подстиче запошљавање особа са инвалидитетом и других теже запошљивих категорија грађана; прати реализацију антидискриминационе политике у области рада и запошљавања; прати субвенционирање привредних субјеката у Покрајини и трансфера нижим органима власти у области запошљавања; припрема презентације у земљи и иностранству за представљање потенцијала Покрајине у области рада и запошљавања; прати стање и кретања на тржишту рада у АП Војводини; прати примену ратификованих конвенција и препорука Међународне организације рада и сачињава извештаје о њиховој примени; сарађује с међународним, регионалним и домаћим органима, организацијама и удружењима у области запошљавања, рада, безбедности и здравља на раду; координира рад и пружа подршку у раду Покрајинског социјално-економског савета, Покрајинског савета за запошљавање, Покрајинског савета за безбедност и заштиту на раду и других радних тела из области рада и запошљавања; предлаже директора Покрајинске службе за запошљавање; подстиче развој трипартитног социјалног дијалога у Покрајини, прати институционални социјални дијалог и важећи законски оквир; прати деловање социјалног партнерства у условима кризе (неуспеле приватизације, штрајкови, најугроженије привредне гране); с покрајинским социјално-економским саветом и другим заинтересованом субјектима, покреће иницијативе за измене радног законодавства и социјалне политике; иницира активности за хармонизацију радног и социјалног законодавства с нормативно-институционалним оквиром и праксом социјалног дијалога; предузима активности на подизању капацитета социјалних партнера (синдиката и послодаваца) за равноправно учешће у социјалном дијалогу; прати утицај макроекономских елемената (привредна кретања, тржиште рада, политика запошљавања) на функционисање социјалног дијалога у Покрајини; афирмише предности развијеног социјалног дијалога константним информисањем јавности о актерима, садржајима и инструментима социјалног дијалога; сарађује са синдикалним организацијама, организацијама послодаваца и удружењима; учествује у решавању питања од значаја за остваривање економских слобода и права запослених, материјалног и социјалног положаја послодаваца и запослених; афирмише развој културе преговарања и подстицања мирног решавања колективних радних спорова; прати социјални дијалог на локалном нивоу и рад мреже савета за запошљавање у Покрајини; прати умрежавања учесника социјалног дијалога у Покрајини; прати закључивања колективних уговора у Покрајини; прати однос јавности и медија према социјалном дијалогу.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Мирослав Васин на изложби Друштва акварелиста у холу Покрајинске владе

Нови Сад , 17. јун 2014.

Данас је хол Покрајинске владе заблистао у прегршт тоналитета прозирних и прозрачних акварела на изложби Друштва акварелиста ,,ВИР“ из Новог Сада, која је организована уз помоћ и подршку Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова и Покрајинског секретаријата за...


Опширније

Балинт Јухас на завршној конференцији ,,DaHar“ пројекта посвећеног развоју лука на Дунаву

Нови Сад , 12. јун 2014.

У Ректорату Универзитета у Новом Саду данас је одржана завршна радионица/конференција ,,DaHar“ пројекта који представља партнерство између малих и средњих градова са лукама и градова од међународног значаја лоцираних на реци Дунав који имају заједнички циљ да развију луке као логистичке центре и интегришу их у логистичку мрежу Подунавског региона.


Опширније

Мирослав Васин на 16. састанку Цетињског парламентарног форума

Нови Сад , 09. јун 2014.

Покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин, учествоваће на овогодишњем 16. састанку Цетињског парламентарног форума који Скупштина Црне Горе организује у сарадњи са ОЕБС, Саветом за регионалну сарадњу (РЦЦ) и Асоцијацијом пословних жена Црне Горе (ГТФ), а...


Опширније

Студенти Факултета за правне и пословне студије др Лазар Вркатић, универзитета у Тузли и Мостару посетили Покрајинску владу

Нови Сад , 07. јун 2014.

"Темељна људска права су изнад сваког права, а ми у нашој Аутономсној покрајини Војводини настојимо да негујемо и поштујемо нашу специфичност, мултиетничност, мултиконфесионалност, мултикултуралност, наше богатство различитости", речи су покрајинског секретара за привреду, запошљавање и...


Опширније

Балинт Јухас на стручном скупу у посвећеном транспорту опасног терета

Нови Сад , 06. јун 2014.

Привредна комора Војводине као суорганизатор је данас угостила учеснике 10. јубиларног стручног скупа под називом ,,Транспорт опасног терета“, који се одржава под покровитељством Управе за транспорт опасног терета и Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова. Организатор скупа је Железничко-инжењерско друштво Нови Сад. Окупљеним стручњацима и привредницима обратио се заменик покрајинског секретара Балинт Јухас.


Опширније

Одржан отворени састанак Покрајинске комисије за унапређење Подручја посебне намене реке Тисе

Нови Сад , 04. јун 2014.

Данас је у просторијама Скупштине АП Војводине одржан отворени састанак Покрајинске комисије за усаглашени свеобухватни развој Подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора реке Тисе, коју сачињавају представници локалних самоуправа региона Потисја. Својим стручним активним учешћем чланови комисије ће настојати да знатно унапреде оперативност у погледу мултифункционалности ове реке.


Опширније

Покрајински секретаријат за привреду покровитељ и овогодишњег 8. Међународног и регионалног сајма привреде у Суботици

Суботица , 04. јун 2014.

Свечаност отварања 8. Међународног и регионалног сајма привреде у Суботици, у организацији ЈКП ,,Суботичке пијаце“ и ЈКП ,,Суботичке тржнице“, под покровитељством Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова, уприличена је данас у Спортској хали у Суботици.


Опширније

Покрајинска влада упутила помоћ у општину Чачак

Нови Сад , 29. мај 2014.

Покрајинска влада, упутила је данас преко Дирекције за робне резерве у општину Чачак, помоћ у храни, одећи и средствима за хигијену.

Према речима Мирослава Васина, члана Покрајинског штаба за ванредне ситуације, до сада је из Војводине, у све делове Србије који су настрадали у поплавама...


Опширније

Четири цистерне из Црне Горе упућене у села у општини Шид

Нови Сад , 25. мај 2014.

Члан Покрајинског штаба за ванредне ситуације Мирослав Васин испратио је четири цистерне са водом за пиће у села Моровић, Вишњићево и Јамена у општини Шид, у којима вода из сеоских водовода није за употребу, а људи су почели да се враћају у своје куће. Цистерне је као помоћ упутила Влада Црне...


Опширније

Pages


Информације


Иван Ђоковић
021/487-4611
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
office.privreda@vojvodina.gov.rs
http://www.spriv.vojvodina.gov.rs


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Соња Бабић-Вејновић
sonja.babic@vojvodina.gov.rs
021/487-4488

Иван Ђоковић


Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привредуи туризам

Рођен је 1981. године у Београду. Завршио је Правни факултет Универзитета у Београду. Обављао је дужност секретара Италијанско-српске привредне коморе током 2005. године, затим је радио као приправник у Првом општинском суду у Београду. Након положеног правосудног испита, у периоду од 2010. до 2013. године, вршио je дужност секретара Универзал банке а.д. Београд. Од 2013. године запослен је на месту руководиоца правних послова у компанији „South Stream“ у Новом Саду, инвеститору пројекта гасовода „Јужни ток“ на територији Републике Србије. Резервни је официр Војске Републике Србије са чином потпоручника пешадије у резерви.

Члан је Социјалистичке партије Србије.

Члан је Савета Правног факултета Универзитета у Новом Саду. Говори енглески и служи се руским језиком.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs