Покрајински секретаријат за привреду и туризам


Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области привредног развоја, туризма, угоститељства, бања и лечилишта, индустрије и занатства, електронских комуникација, сајмова и других привредних манифестација, а који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: уређује и обезбеђује равномерни регионални развој у области привреде; уређују питања од покрајинског значаја у области туризма; уређује планирање и развој туризма; утврђује и доноси стратегија развоја туризма; предлаже проглашење туристичког простора на територији АП Војводине, предлаже члан комисије за категоризацију туристичких места; предлаже оснивање организација за унапређивање и развој туризма и врше оснивачка права над њима; уређује коришћење минералних и термалних вода, балнеолошких и климатских ресурса; уређују питања од покрајинског значаја у области индустрије; утврђују план и програм равномерног привредног развоја; утврђују стари занати својствени подручју АП Војводине, као и мере за њихово унапређивање и развој, уређују питања од покрајинског значаја у области електронских комуникација и уређује планирање и развој електронских комуникација и информационог друштва на територији АП Војводине; уређују сајмови и друге привредне манифестације од покрајинског значаја; уређује оснивање, категоризација и начин рада сајамских центара; утврђује мрежа сајамских и других привредних манифестација на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у области туризма, заштите ауторских и сродних права у производњи и промету робе и електронских комуникација, у складу са законом, обавља послове државне управе који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа у областима из свог делокруга; прати рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области рада и запошљавања, који се односе на припрему аката за Скупштину, Покрајинску владу, оснивање фондова и других правних лица у тим областима и вршење оснивачких права над њима; израду предлога плана активне политике запошљавања у Покрајини; припремање покрајинских акционих планова за запошљавање; спровођење мера активне политике запошљавања у Покрајини, у складу са законом, акционим планом и стратегијом запошљавања у АП Војводини; Покрајински секретаријат за привреду и туризам прати примену прописа и стратешких докумената из области запошљавања, рада, безбедности и здравља на раду; припрема акте о оснивању организација од интереса за АП Војводину у наведеним областима; даје правна мишљења и упутства за примену законских прописа и других аката организацијама, установама, институцијама и грађанима; прати стање и примену прописа у области безбедности и здравља на раду у покрајинским органима управе; предлаже активности и мере за решавање проблема у области безбедности и здравља на раду; прати стање и примену прописа у вези с радно-правним статусом особа са инвалидитетом; предлаже активности и мере за унапређивање радно-правног статуса особа са инвалидитетом; подстиче запошљавање особа са инвалидитетом и других теже запошљивих категорија грађана; прати реализацију антидискриминационе политике у области рада и запошљавања; прати субвенционирање привредних субјеката у Покрајини и трансфера нижим органима власти у области запошљавања; припрема презентације у земљи и иностранству за представљање потенцијала Покрајине у области рада и запошљавања; прати стање и кретања на тржишту рада у АП Војводини; прати примену ратификованих конвенција и препорука Међународне организације рада и сачињава извештаје о њиховој примени; сарађује с међународним, регионалним и домаћим органима, организацијама и удружењима у области запошљавања, рада, безбедности и здравља на раду; координира рад и пружа подршку у раду Покрајинског социјално-економског савета, Покрајинског савета за запошљавање, Покрајинског савета за безбедност и заштиту на раду и других радних тела из области рада и запошљавања; предлаже директора Покрајинске службе за запошљавање; подстиче развој трипартитног социјалног дијалога у Покрајини, прати институционални социјални дијалог и важећи законски оквир; прати деловање социјалног партнерства у условима кризе (неуспеле приватизације, штрајкови, најугроженије привредне гране); с покрајинским социјално-економским саветом и другим заинтересованом субјектима, покреће иницијативе за измене радног законодавства и социјалне политике; иницира активности за хармонизацију радног и социјалног законодавства с нормативно-институционалним оквиром и праксом социјалног дијалога; предузима активности на подизању капацитета социјалних партнера (синдиката и послодаваца) за равноправно учешће у социјалном дијалогу; прати утицај макроекономских елемената (привредна кретања, тржиште рада, политика запошљавања) на функционисање социјалног дијалога у Покрајини; афирмише предности развијеног социјалног дијалога константним информисањем јавности о актерима, садржајима и инструментима социјалног дијалога; сарађује са синдикалним организацијама, организацијама послодаваца и удружењима; учествује у решавању питања од значаја за остваривање економских слобода и права запослених, материјалног и социјалног положаја послодаваца и запослених; афирмише развој културе преговарања и подстицања мирног решавања колективних радних спорова; прати социјални дијалог на локалном нивоу и рад мреже савета за запошљавање у Покрајини; прати умрежавања учесника социјалног дијалога у Покрајини; прати закључивања колективних уговора у Покрајини; прати однос јавности и медија према социјалном дијалогу.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Мирослав Васин примио делегацију баварског Удружења подунавских Шваба из бивше СФРЈ

Нови Сад , 28. март 2014.

Покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин био је домаћин, у Влади Војводине, делегацији Удружења подунавских Шваба са територије бивше СФРЈ – Хаар/Минхен, коју је предводио Херман Шустер (Hermann Schuster), председавајући подунавских Шваба у Баварској....


Опширније

Почиње са радом Академија за информационо-комуникационе технологије у Новом Саду

Нови Сад , 28. март 2014.

У Пословном инкубатору Нови Сад отворена је Академије за информационо– комуникационе технологије (ИКТ), која ће оспособљавати младе за рад у сектору информационих и комуникационих технологија. Интензивним курсевима и стажирањем, 40 полазника Академије стећи ће неопходна знања и искуство у...


Опширније

Саопштење Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова

Нови Сад , 26. март 2014.

Сви наводи у изјави члана Одбора за информисање Скупштине АП Војводине Дамира Зобенице о кривици Владе Војводине за стање у Дневник Холдингу су нетачни и злонамерни. И сам Зобеница је на седници Одбора признао да не влада материјом, будући да је показао елементарно непознавање ситуације у овом...


Опширније

Одржана конференција за медије поводом почетка обука за незапослене у оквиру пројекта “Знање свима” у Едукативном центру Нови Сад

Нови Сад , 25. март 2014.

Конференција за новинаре поводом почетка обука за незапослене, а у оквиру пројекта ,,Иновативни систем за унапређење знања и вештина – знање свима”, одржан је данас у просторијама Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама у Новом Саду.


Опширније

Пријем за полазнике „Програма стажирања за младе – припаднике мањина у државним институцијама у Србији”

Нови Сад , 24. март 2014.

Представници Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова и Завода за равноправност полова Војводине данас су примили стажисте, припаднике националних мањина, који су ангажовани на програму под називом „Програм стажирања за младе – припаднике мањина у државним...


Опширније

Мирослав Васин на предавању о дестинацијском повезивању и креирању туристичког производа у Војводини

Нови Сад , 20. март 2014.

Интерактивно предавање под називом ,,Могућности дестинацијског повезивања и процес креирања туристичког производа на дестинацији“, у организацији Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова, отворио је данас покрајински секретар Мирослав Васин, који је притом...


Опширније

Покрајински секретаријат за привреду организовао округли сто посвећен Закону о безбедности и интероперабилности железнице

Нови Сад , 19. март 2014.

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова у сарадњи са Друштвом дипломираних инжењера железничког саобраћаја Србије (ДИЖС) из Београда и Дирекцијом за железнице Републике Србије организовало je округли сто под називом ,,Примена Закона о безбедности и интероперабилности железнице''.


Опширније

Мирослав Васин на постављању камена темељца нове производне компаније у Апатину

Апатин/Нови Сад , 13. март 2014.

На градилишту нове фабрике намештаја коју ће у Апатину градити словеначки инвеститор, на постављању камена темељца, присуствовали су председник Општине Апатин др Живорад Смиљанић, покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин, представник инвеститора из...


Опширније

Мирослав Васин отворио годишњу конференцију КОР 2014.

Нови Сад , 13. март 2014.

Покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин отворио је годишњу конференцију ,,Конкурентност и одрживи развој – КОР 2014“, коју по трећи пут организује Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију БСЦ.

Учесници конференције...


Опширније

Мирослав Васин: Мултикултурална и мултиетничка Војводина је истинска инспирације за уметнике

Нови Сад , 10. март 2014.

У холу Владе Владе, одржана је модна ревија под називом ,,Војводина данас“ Модног атељеа Макондо из Србобрана. Ревију модне колекције, која синтетише модернизацију и традицију Војводине и војвођанске равнице, подржали су Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова,...


Опширније

Pages


Информације


Иван Ђоковић
021/487-4611
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
office.privreda@vojvodina.gov.rs
http://www.spriv.vojvodina.gov.rs


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Соња Бабић-Вејновић
sonja.babic@vojvodina.gov.rs
021/487-4488

Иван Ђоковић


Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привредуи туризам

Рођен је 1981. године у Београду. Завршио је Правни факултет Универзитета у Београду. Обављао је дужност секретара Италијанско-српске привредне коморе током 2005. године, затим је радио као приправник у Првом општинском суду у Београду. Након положеног правосудног испита, у периоду од 2010. до 2013. године, вршио je дужност секретара Универзал банке а.д. Београд. Од 2013. године запослен је на месту руководиоца правних послова у компанији „South Stream“ у Новом Саду, инвеститору пројекта гасовода „Јужни ток“ на територији Републике Србије. Резервни је официр Војске Републике Србије са чином потпоручника пешадије у резерви.

Члан је Социјалистичке партије Србије.

Члан је Савета Правног факултета Универзитета у Новом Саду. Говори енглески и служи се руским језиком.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs