Покрајински секретаријат за привреду и туризам


Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области привредног развоја, туризма, угоститељства, бања и лечилишта, индустрије и занатства, електронских комуникација, сајмова и других привредних манифестација, а који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: уређује и обезбеђује равномерни регионални развој у области привреде; уређују питања од покрајинског значаја у области туризма; уређује планирање и развој туризма; утврђује и доноси стратегија развоја туризма; предлаже проглашење туристичког простора на територији АП Војводине, предлаже члан комисије за категоризацију туристичких места; предлаже оснивање организација за унапређивање и развој туризма и врше оснивачка права над њима; уређује коришћење минералних и термалних вода, балнеолошких и климатских ресурса; уређују питања од покрајинског значаја у области индустрије; утврђују план и програм равномерног привредног развоја; утврђују стари занати својствени подручју АП Војводине, као и мере за њихово унапређивање и развој, уређују питања од покрајинског значаја у области електронских комуникација и уређује планирање и развој електронских комуникација и информационог друштва на територији АП Војводине; уређују сајмови и друге привредне манифестације од покрајинског значаја; уређује оснивање, категоризација и начин рада сајамских центара; утврђује мрежа сајамских и других привредних манифестација на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у области туризма, заштите ауторских и сродних права у производњи и промету робе и електронских комуникација, у складу са законом, обавља послове државне управе који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа у областима из свог делокруга; прати рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области рада и запошљавања, који се односе на припрему аката за Скупштину, Покрајинску владу, оснивање фондова и других правних лица у тим областима и вршење оснивачких права над њима; израду предлога плана активне политике запошљавања у Покрајини; припремање покрајинских акционих планова за запошљавање; спровођење мера активне политике запошљавања у Покрајини, у складу са законом, акционим планом и стратегијом запошљавања у АП Војводини; Покрајински секретаријат за привреду и туризам прати примену прописа и стратешких докумената из области запошљавања, рада, безбедности и здравља на раду; припрема акте о оснивању организација од интереса за АП Војводину у наведеним областима; даје правна мишљења и упутства за примену законских прописа и других аката организацијама, установама, институцијама и грађанима; прати стање и примену прописа у области безбедности и здравља на раду у покрајинским органима управе; предлаже активности и мере за решавање проблема у области безбедности и здравља на раду; прати стање и примену прописа у вези с радно-правним статусом особа са инвалидитетом; предлаже активности и мере за унапређивање радно-правног статуса особа са инвалидитетом; подстиче запошљавање особа са инвалидитетом и других теже запошљивих категорија грађана; прати реализацију антидискриминационе политике у области рада и запошљавања; прати субвенционирање привредних субјеката у Покрајини и трансфера нижим органима власти у области запошљавања; припрема презентације у земљи и иностранству за представљање потенцијала Покрајине у области рада и запошљавања; прати стање и кретања на тржишту рада у АП Војводини; прати примену ратификованих конвенција и препорука Међународне организације рада и сачињава извештаје о њиховој примени; сарађује с међународним, регионалним и домаћим органима, организацијама и удружењима у области запошљавања, рада, безбедности и здравља на раду; координира рад и пружа подршку у раду Покрајинског социјално-економског савета, Покрајинског савета за запошљавање, Покрајинског савета за безбедност и заштиту на раду и других радних тела из области рада и запошљавања; предлаже директора Покрајинске службе за запошљавање; подстиче развој трипартитног социјалног дијалога у Покрајини, прати институционални социјални дијалог и важећи законски оквир; прати деловање социјалног партнерства у условима кризе (неуспеле приватизације, штрајкови, најугроженије привредне гране); с покрајинским социјално-економским саветом и другим заинтересованом субјектима, покреће иницијативе за измене радног законодавства и социјалне политике; иницира активности за хармонизацију радног и социјалног законодавства с нормативно-институционалним оквиром и праксом социјалног дијалога; предузима активности на подизању капацитета социјалних партнера (синдиката и послодаваца) за равноправно учешће у социјалном дијалогу; прати утицај макроекономских елемената (привредна кретања, тржиште рада, политика запошљавања) на функционисање социјалног дијалога у Покрајини; афирмише предности развијеног социјалног дијалога константним информисањем јавности о актерима, садржајима и инструментима социјалног дијалога; сарађује са синдикалним организацијама, организацијама послодаваца и удружењима; учествује у решавању питања од значаја за остваривање економских слобода и права запослених, материјалног и социјалног положаја послодаваца и запослених; афирмише развој културе преговарања и подстицања мирног решавања колективних радних спорова; прати социјални дијалог на локалном нивоу и рад мреже савета за запошљавање у Покрајини; прати умрежавања учесника социјалног дијалога у Покрајини; прати закључивања колективних уговора у Покрајини; прати однос јавности и медија према социјалном дијалогу.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

У Скупштини Војводине одржана конференција о радним и социјалним правима жена

Нови Сад , 04. март 2014.

У сусрет обележавању стогодишњице Међународног дана жена, 8. марта у Србији, у организацији Женске парламентарне мреже Скупштине Војводине, Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова, Покрајинског омбудсмана и Завода за равноправност полова, у покрајинском...


Опширније

Програми из Војводине „Дани лудаје“ и „Богатство различитости“ представљени на Сајму туризма у Будимпешти

Нови Сад , 01. март 2014.

Будимпешта, 1. март 2014. – Будимпештански међународни сајам туризма ,,UTAZÁS/TRAVEL 2014“, највећи сајам туризма у Мађарској, и ове године краси разноврсна понуда туристичке привреде АП Војводине. Заједнички наступ туристичке понуде Србије и АП Војводине и излагање туристичких производа бележи...


Опширније

Васин: "Војводина Метал Кластер" представља најбоље у Србији

Нови Сад , 28. фебруар 2014.

"Војводина Метал Кластер" - VMC, једна од најзначајнијих пословних асоцијација металаца у Србији, одржала је данас своју редовну Скупштину, коју су поздравили покрајински секретар за привреду запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин и покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и...


Опширније

Организован састанак о унапређењу положаја Рома у Републици Србији

Нови Сад , 20. фебруар 2014.

Како би се најефикасније разменила искуства и информације и како би се дошло до адекватних мера за решавање проблема са којима се ромска заједница суочава, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, Канцеларија за инклузију Рома АП Војводине и Савет за интеграцију...


Опширније

Председник Владе Војводине обишао обновљену Винску улицу у Иригу

Нови Сад/Ириг , 14. фебруар 2014.

Покрајинска Влада, заједно са општином Ириг и њеним мештанима, завршила је обнову Рибарског трга и Винске улице у центру Иригу - насељу смештеном на јужним падинама Националног парка Фрушке горе, познатом по својим виноградима и воћњацима.

Рибарски трг и Винску улицу, која је данас...


Опширније

Одржана заједничка седница Покрајинског савета за запошљавање и Покрајинског социјално-економског савета

Нови Сад , 12. фебруар 2014.

У Скупштини АП Војводине одржана је заједничка седница Покрајинског савета за запошљавање и Покрајинског социјално-економског савета, којом је председавао покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин. На седници је размотрен предлог Покрајинског акционог...


Опширније

Мирослав Васин о програму рада у 2013. и плану активности за 2014. годину

Нови Сад , 11. фебруар 2014.

,,Данашња конференција за новинаре има за циљ представљање извештаја о раду Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова у 2013. години, као и упознавање јавности са планом активности за 2014. годину. Извештај је доказ који поткрепљује колико тога је урађено у АП...


Опширније

Саопштење Покрајинског секретаријата за привреду поводом оцена министарке Михајловић о Војводини

Нови Сад , 07. фебруар 2014.

Министарка Зорана Михајловић, уместо да се бави решавањем нагомиланих проблема у свом сектору, које је сама створила, по ко зна који пут износи неистините податке о Војводини, с једним јединим циљем да оспори евидентне резултате Покрајинске владе у области привреде и економије. Њени наводи нису...


Опширније

У Влади Војводине одржан састанак о реконструкцији пруге Беочин-Петроварадин

Нови Сад , 07. фебруар 2014.

Покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин одржао је радни састанак на коме су дефинисани коначни планови како би се реализовао пројекат реконструкције пруге Петроварадин - Беочин. Влада Војводине је, наиме, задужила Покрајински секретаријат за привреду...


Опширније

Одржана међународна конференција о развоју лука на Дунаву

Нови Сад , 06. фебруар 2014.

Међународна конференција о развоју лука као логистичких центара и њихова интеграција у логистичку мрежу европског подунавског региона одржана је данас у Новом Саду. Реализована је у оквиру међународног пројекта "DaHar" (Danube Inland Harbour Development – DaHar), из програма транснационалне...


Опширније

Pages


Информације


Иван Ђоковић
021/487-4611
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
office.privreda@vojvodina.gov.rs
http://www.spriv.vojvodina.gov.rs


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Соња Бабић-Вејновић
sonja.babic@vojvodina.gov.rs
021/487-4488

Иван Ђоковић


Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привредуи туризам

Рођен је 1981. године у Београду. Завршио је Правни факултет Универзитета у Београду. Обављао је дужност секретара Италијанско-српске привредне коморе током 2005. године, затим је радио као приправник у Првом општинском суду у Београду. Након положеног правосудног испита, у периоду од 2010. до 2013. године, вршио je дужност секретара Универзал банке а.д. Београд. Од 2013. године запослен је на месту руководиоца правних послова у компанији „South Stream“ у Новом Саду, инвеститору пројекта гасовода „Јужни ток“ на територији Републике Србије. Резервни је официр Војске Републике Србије са чином потпоручника пешадије у резерви.

Члан је Социјалистичке партије Србије.

Члан је Савета Правног факултета Универзитета у Новом Саду. Говори енглески и служи се руским језиком.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs