Покрајински секретаријат за привреду и туризам


Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области привредног развоја, туризма, угоститељства, бања и лечилишта, индустрије и занатства, електронских комуникација, сајмова и других привредних манифестација, а који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: уређује и обезбеђује равномерни регионални развој у области привреде; уређују питања од покрајинског значаја у области туризма; уређује планирање и развој туризма; утврђује и доноси стратегија развоја туризма; предлаже проглашење туристичког простора на територији АП Војводине, предлаже члан комисије за категоризацију туристичких места; предлаже оснивање организација за унапређивање и развој туризма и врше оснивачка права над њима; уређује коришћење минералних и термалних вода, балнеолошких и климатских ресурса; уређују питања од покрајинског значаја у области индустрије; утврђују план и програм равномерног привредног развоја; утврђују стари занати својствени подручју АП Војводине, као и мере за њихово унапређивање и развој, уређују питања од покрајинског значаја у области електронских комуникација и уређује планирање и развој електронских комуникација и информационог друштва на територији АП Војводине; уређују сајмови и друге привредне манифестације од покрајинског значаја; уређује оснивање, категоризација и начин рада сајамских центара; утврђује мрежа сајамских и других привредних манифестација на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у области туризма, заштите ауторских и сродних права у производњи и промету робе и електронских комуникација, у складу са законом, обавља послове државне управе који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа у областима из свог делокруга; прати рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области рада и запошљавања, који се односе на припрему аката за Скупштину, Покрајинску владу, оснивање фондова и других правних лица у тим областима и вршење оснивачких права над њима; израду предлога плана активне политике запошљавања у Покрајини; припремање покрајинских акционих планова за запошљавање; спровођење мера активне политике запошљавања у Покрајини, у складу са законом, акционим планом и стратегијом запошљавања у АП Војводини; Покрајински секретаријат за привреду и туризам прати примену прописа и стратешких докумената из области запошљавања, рада, безбедности и здравља на раду; припрема акте о оснивању организација од интереса за АП Војводину у наведеним областима; даје правна мишљења и упутства за примену законских прописа и других аката организацијама, установама, институцијама и грађанима; прати стање и примену прописа у области безбедности и здравља на раду у покрајинским органима управе; предлаже активности и мере за решавање проблема у области безбедности и здравља на раду; прати стање и примену прописа у вези с радно-правним статусом особа са инвалидитетом; предлаже активности и мере за унапређивање радно-правног статуса особа са инвалидитетом; подстиче запошљавање особа са инвалидитетом и других теже запошљивих категорија грађана; прати реализацију антидискриминационе политике у области рада и запошљавања; прати субвенционирање привредних субјеката у Покрајини и трансфера нижим органима власти у области запошљавања; припрема презентације у земљи и иностранству за представљање потенцијала Покрајине у области рада и запошљавања; прати стање и кретања на тржишту рада у АП Војводини; прати примену ратификованих конвенција и препорука Међународне организације рада и сачињава извештаје о њиховој примени; сарађује с међународним, регионалним и домаћим органима, организацијама и удружењима у области запошљавања, рада, безбедности и здравља на раду; координира рад и пружа подршку у раду Покрајинског социјално-економског савета, Покрајинског савета за запошљавање, Покрајинског савета за безбедност и заштиту на раду и других радних тела из области рада и запошљавања; предлаже директора Покрајинске службе за запошљавање; подстиче развој трипартитног социјалног дијалога у Покрајини, прати институционални социјални дијалог и важећи законски оквир; прати деловање социјалног партнерства у условима кризе (неуспеле приватизације, штрајкови, најугроженије привредне гране); с покрајинским социјално-економским саветом и другим заинтересованом субјектима, покреће иницијативе за измене радног законодавства и социјалне политике; иницира активности за хармонизацију радног и социјалног законодавства с нормативно-институционалним оквиром и праксом социјалног дијалога; предузима активности на подизању капацитета социјалних партнера (синдиката и послодаваца) за равноправно учешће у социјалном дијалогу; прати утицај макроекономских елемената (привредна кретања, тржиште рада, политика запошљавања) на функционисање социјалног дијалога у Покрајини; афирмише предности развијеног социјалног дијалога константним информисањем јавности о актерима, садржајима и инструментима социјалног дијалога; сарађује са синдикалним организацијама, организацијама послодаваца и удружењима; учествује у решавању питања од значаја за остваривање економских слобода и права запослених, материјалног и социјалног положаја послодаваца и запослених; афирмише развој културе преговарања и подстицања мирног решавања колективних радних спорова; прати социјални дијалог на локалном нивоу и рад мреже савета за запошљавање у Покрајини; прати умрежавања учесника социјалног дијалога у Покрајини; прати закључивања колективних уговора у Покрајини; прати однос јавности и медија према социјалном дијалогу.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Објављени јавни позиви Покрајинског секретаријата за привреду за учешће на сајмовима у иностранству

Нови Сад , 23. јануар 2014.

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова расписао је данас два јавна позива за учешће на међународним сајмовима у Будимпешти, Берлину и Москви.

Упућен је јавни позив за избор излагача за заједнички наступ на Међународном сајму туризма UTAZAS –TRAVEL 2014 у...


Опширније

Саопштење Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова

Нови Сад , 11. јануар 2014.

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова је на свом интернет порталу објавио спискове 1479 лица која су запослена кроз отварање нових радних места, 426 лица која су запослена кроз програме самозапошљавања и учинио је доступним спискове 104 лица која су запослена у...


Опширније

Саопштење Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова

Нови Сад , 10. јануар 2014.

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова обавештава јавност да је, сходно обећању из саопштења од 10. јануара, на сајту Владе Војводине и Секретаријата објавио списак 1479 лица запослених код привредних субјеката и 426 лица којима је одобрена субвенција за...


Опширније

Саопштење Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова

Нови Сад , 10. јануар 2014.

У недостатку било каквих резултата на републичком и градском нивоу, Градски одбор СНС поново прибегава свом, више пута примењеном методу, да безочним лажима прикрива своје евидентне неуспехе и недостатак било ког резултата.
Програмима запошљавања покрајинске Владе запослено је преко 4000...


Опширније

Саопштење Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова поводом података Републичког завода за статистику о стопи незапослености

Нови Сад , 03. јануар 2014.

Према најновијем саопштењу Републичког завода за статистику, на основу анкетног метода, стопа незапослености је највећа у Војводини, значајно већа него на нивоу Републике Србије и већа него у њеним осталим регионима. Наравно да је једна од ретких вести која негативно говори о економским...


Опширније

Покрајина подстиче нове инвестиције

Нови Сад , 25. децембар 2013.

Председник Владе АП Војводине др Бојан Пајтић уручио је данас уговоре о додели подстицаја компанијама за гринфилд инвестиције на територији АП Војводине, које су испуниле услове за подршку на конкурсу Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова.

Ресорни...


Опширније

Одржан округли сто под називом ,,Од пролетаријата до прекаријата"

Нови Сад , 24. децембар 2013.

У Скупштини АП Војводине, одржан је округли сто под називом ,,Од пролетаријата до прекаријата - ,,Флексибилизација“ запослених и младих, лудизам, популизам и маргинализација синдиката“ у организацији Војвођанске политиколошке асоцијације уз подршку Покрајинског секретаријата за привреду,...


Опширније

Саопштење Мирослава Васина, покрајинског секретара за привреду, запошљавање и равноправност полова поводом изјава Зоране Михајловић

Нови Сад , 24. децембар 2013.

Будући да, ничим изазвана, госпођа Зорана Михајловић узима себи за право да тврди како грађани Војводине заслужују бољу Владу од оне коју су изабрали на изборима, препоручујем јој да, пре тога, размисли да ли грађани Србије заслужују Владу коју она оличава, а која за годину и по, осим окончања...


Опширније

Покрајински социјално-економски савет разматрао предлог буџета АПВ за 2014. годину

Нови Сад , 24. децембар 2013.

У складу са новоуведеном праксом, Покрајински социјално-економски савет је разматрао предлог покрајинског буџета за наредну годину, који су образложили представници Владе АП Војводине. Предлог покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2014. годину, Влада Војводине је утврдила на...


Опширније

Мирослав Васин поздравио учеснике јавног часа програмирања

Нови Сад , 21. децембар 2013.

Пратећи иницијативу Недеље образовања за рачунарске науке, данас jе одржан јавни час програмирања који организује Војвођански ИКТ кластер уз подршку Владе Војводине. Основци и деца предшколског узраста, учествовали су у интерактивној радионици која им омогућава да спознају важност познавања...


Опширније

Pages


Информације


Иван Ђоковић
021/487-4611
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
office.privreda@vojvodina.gov.rs
http://www.spriv.vojvodina.gov.rs


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Соња Бабић-Вејновић
sonja.babic@vojvodina.gov.rs
021/487-4488

Иван Ђоковић


Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привредуи туризам

Рођен је 1981. године у Београду. Завршио је Правни факултет Универзитета у Београду. Обављао је дужност секретара Италијанско-српске привредне коморе током 2005. године, затим је радио као приправник у Првом општинском суду у Београду. Након положеног правосудног испита, у периоду од 2010. до 2013. године, вршио je дужност секретара Универзал банке а.д. Београд. Од 2013. године запослен је на месту руководиоца правних послова у компанији „South Stream“ у Новом Саду, инвеститору пројекта гасовода „Јужни ток“ на територији Републике Србије. Резервни је официр Војске Републике Србије са чином потпоручника пешадије у резерви.

Члан је Социјалистичке партије Србије.

Члан је Савета Правног факултета Универзитета у Новом Саду. Говори енглески и служи се руским језиком.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs