Покрајински секретаријат за привреду и туризам


Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области привредног развоја, туризма, угоститељства, бања и лечилишта, индустрије и занатства, електронских комуникација, сајмова и других привредних манифестација, а који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: уређује и обезбеђује равномерни регионални развој у области привреде; уређују питања од покрајинског значаја у области туризма; уређује планирање и развој туризма; утврђује и доноси стратегија развоја туризма; предлаже проглашење туристичког простора на територији АП Војводине, предлаже члан комисије за категоризацију туристичких места; предлаже оснивање организација за унапређивање и развој туризма и врше оснивачка права над њима; уређује коришћење минералних и термалних вода, балнеолошких и климатских ресурса; уређују питања од покрајинског значаја у области индустрије; утврђују план и програм равномерног привредног развоја; утврђују стари занати својствени подручју АП Војводине, као и мере за њихово унапређивање и развој, уређују питања од покрајинског значаја у области електронских комуникација и уређује планирање и развој електронских комуникација и информационог друштва на територији АП Војводине; уређују сајмови и друге привредне манифестације од покрајинског значаја; уређује оснивање, категоризација и начин рада сајамских центара; утврђује мрежа сајамских и других привредних манифестација на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у области туризма, заштите ауторских и сродних права у производњи и промету робе и електронских комуникација, у складу са законом, обавља послове државне управе који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа у областима из свог делокруга; прати рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области рада и запошљавања, који се односе на припрему аката за Скупштину, Покрајинску владу, оснивање фондова и других правних лица у тим областима и вршење оснивачких права над њима; израду предлога плана активне политике запошљавања у Покрајини; припремање покрајинских акционих планова за запошљавање; спровођење мера активне политике запошљавања у Покрајини, у складу са законом, акционим планом и стратегијом запошљавања у АП Војводини; Покрајински секретаријат за привреду и туризам прати примену прописа и стратешких докумената из области запошљавања, рада, безбедности и здравља на раду; припрема акте о оснивању организација од интереса за АП Војводину у наведеним областима; даје правна мишљења и упутства за примену законских прописа и других аката организацијама, установама, институцијама и грађанима; прати стање и примену прописа у области безбедности и здравља на раду у покрајинским органима управе; предлаже активности и мере за решавање проблема у области безбедности и здравља на раду; прати стање и примену прописа у вези с радно-правним статусом особа са инвалидитетом; предлаже активности и мере за унапређивање радно-правног статуса особа са инвалидитетом; подстиче запошљавање особа са инвалидитетом и других теже запошљивих категорија грађана; прати реализацију антидискриминационе политике у области рада и запошљавања; прати субвенционирање привредних субјеката у Покрајини и трансфера нижим органима власти у области запошљавања; припрема презентације у земљи и иностранству за представљање потенцијала Покрајине у области рада и запошљавања; прати стање и кретања на тржишту рада у АП Војводини; прати примену ратификованих конвенција и препорука Међународне организације рада и сачињава извештаје о њиховој примени; сарађује с међународним, регионалним и домаћим органима, организацијама и удружењима у области запошљавања, рада, безбедности и здравља на раду; координира рад и пружа подршку у раду Покрајинског социјално-економског савета, Покрајинског савета за запошљавање, Покрајинског савета за безбедност и заштиту на раду и других радних тела из области рада и запошљавања; предлаже директора Покрајинске службе за запошљавање; подстиче развој трипартитног социјалног дијалога у Покрајини, прати институционални социјални дијалог и важећи законски оквир; прати деловање социјалног партнерства у условима кризе (неуспеле приватизације, штрајкови, најугроженије привредне гране); с покрајинским социјално-економским саветом и другим заинтересованом субјектима, покреће иницијативе за измене радног законодавства и социјалне политике; иницира активности за хармонизацију радног и социјалног законодавства с нормативно-институционалним оквиром и праксом социјалног дијалога; предузима активности на подизању капацитета социјалних партнера (синдиката и послодаваца) за равноправно учешће у социјалном дијалогу; прати утицај макроекономских елемената (привредна кретања, тржиште рада, политика запошљавања) на функционисање социјалног дијалога у Покрајини; афирмише предности развијеног социјалног дијалога константним информисањем јавности о актерима, садржајима и инструментима социјалног дијалога; сарађује са синдикалним организацијама, организацијама послодаваца и удружењима; учествује у решавању питања од значаја за остваривање економских слобода и права запослених, материјалног и социјалног положаја послодаваца и запослених; афирмише развој културе преговарања и подстицања мирног решавања колективних радних спорова; прати социјални дијалог на локалном нивоу и рад мреже савета за запошљавање у Покрајини; прати умрежавања учесника социјалног дијалога у Покрајини; прати закључивања колективних уговора у Покрајини; прати однос јавности и медија према социјалном дијалогу.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Мирослав Васин присуствовао свечаности поводом доделе награде „Повеља Ф.Е.С.Т. 2013“

Нови Сад , 20. децембар 2013.

Нови Сад, 20. децембар 2013. године - Покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин, као добитник међународне награде „Повеља Ф.Е.С.Т. 2013“ за изузетан допринос развоју туризма, присуствовао је 18. децембра, свечаности коју је тим поводом организовао...


Опширније

Мирослав Васин потписао уговоре за субвенционисање предузећа на сајамским наступима

Нови Сад , 17. децембар 2013.

Војвођански секретаријат за привреду доделио је данас 4,6 милиона динара корисницима подстицајних средстава, намењених субвенционисању трошкова у оквиру сајамских наступа за период септембар-децембар 2013. године у Европи и Србији.

Покрајински секретар за привреду, запошљавање и...


Опширније

Мирослав Васин отворио конференцију посвећену пројектима обнове и развоја водног саобраћаја

Нови Сад , 16. децембар 2013.

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, током 2013. године, у сарадњи са Факултетом техничких наука у Новом Саду, реализовао је два пројекта из области водног саобраћаја, који су данас представљени на конференцији у Скупштини AП Војводине.

Покрајински...


Опширније

Педесет војвођанских села имаће бесплатан интернет

Нови Сад , 10. децембар 2013.

Председник Владе АП Војводине др Бојан Пајтић уручио је уговоре корисницима бесповратних средстава из наше покрајине, чији су пројекти одобрени на конкурсима Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова у области електронских комуникација и информационог друштва....


Опширније

Додељена годишња признања Владе АП Војводине у области равноправности полова за 2012. годину

Нови Сад , 10. децембар 2013.

Свечаност поводом доделе Годишњег признања Владе АП Војводине у области равноправности полова за 2012. годину одржана је данас у Скупштини АП Војводине. Овим признањем Влада АП Војводине настоји да повећа видљивост рада појединаца, појединки и организација на пољу унапређења родне...


Опширније

Покрајински социјално-економски савет о покрајинском буџету за 2014. и економским мерама Владе Србије

Нови Сад , 09. децембар 2013.

Чланови Владе АП Војводине, на данашњој седници Покрајинског социјално-економског савета, упознали су социјалне партнере: представнике синдиката и уније послодаваца, са плановима који се односе на буџет АП Војводине за 2014. годину. Према речима покрајинског секретара за привреду, запошљавање и...


Опширније

Одржани "Дани Војводине у Београду"

Нови Сад , 09. децембар 2013.

Манифестација ,,Дани Војводине у Београду“ одржана је крајем протеклог викенда у Београду. У оквиру промоције војвођанске културе и баштине, на Тргу републике у главном граду Србије, у поподневним часовима представиле су се, између осталих, туристичке организације из Војводине, војвођански...


Опширније

Мирослав Васин борави у радној посети Словенији

Нови Сад , 06. децембар 2013.

Покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова боравио је у радној посети Словенији, регионима Засавје и Посавје са којима Регионални центар за друштвено еконмски развој Баната, реализује пројекат „Пренос знања и искуства у области руралне економије и примера добре...


Опширније

Саопштење Покрајинског секретаријата за привреду поводом обележавања Mеђународног дана особа са инвалидитетом

Нови Сад , 02. децембар 2013.

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова прати положај особа са инвалидитетом на тржишту рада и сагледава ефекте Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

Према подацима Покрајинске службе за запошљавање, на територији АП...


Опширније

Мирослав Васин добитник европске награде за допринос развоју туризма

Нови Сад , 29. новембар 2013.

Покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин добитник је међународне награде „Повеља Ф.Е.С.Т. 2013“ за изузетан допринос развоју туризма, коју му је доделила Европска федерација туристичких новинара на међународној смотри туризма ИНТЕРСТАС која је одржана...


Опширније

Pages


Информације


Иван Ђоковић
021/487-4611
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
office.privreda@vojvodina.gov.rs
http://www.spriv.vojvodina.gov.rs


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Соња Бабић-Вејновић
sonja.babic@vojvodina.gov.rs
021/487-4488

Иван Ђоковић


Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привредуи туризам

Рођен је 1981. године у Београду. Завршио је Правни факултет Универзитета у Београду. Обављао је дужност секретара Италијанско-српске привредне коморе током 2005. године, затим је радио као приправник у Првом општинском суду у Београду. Након положеног правосудног испита, у периоду од 2010. до 2013. године, вршио je дужност секретара Универзал банке а.д. Београд. Од 2013. године запослен је на месту руководиоца правних послова у компанији „South Stream“ у Новом Саду, инвеститору пројекта гасовода „Јужни ток“ на територији Републике Србије. Резервни је официр Војске Републике Србије са чином потпоручника пешадије у резерви.

Члан је Социјалистичке партије Србије.

Члан је Савета Правног факултета Универзитета у Новом Саду. Говори енглески и служи се руским језиком.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs