Покрајински секретаријат за привреду и туризам


Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области привредног развоја, туризма, угоститељства, бања и лечилишта, индустрије и занатства, електронских комуникација, сајмова и других привредних манифестација, а који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: уређује и обезбеђује равномерни регионални развој у области привреде; уређују питања од покрајинског значаја у области туризма; уређује планирање и развој туризма; утврђује и доноси стратегија развоја туризма; предлаже проглашење туристичког простора на територији АП Војводине, предлаже члан комисије за категоризацију туристичких места; предлаже оснивање организација за унапређивање и развој туризма и врше оснивачка права над њима; уређује коришћење минералних и термалних вода, балнеолошких и климатских ресурса; уређују питања од покрајинског значаја у области индустрије; утврђују план и програм равномерног привредног развоја; утврђују стари занати својствени подручју АП Војводине, као и мере за њихово унапређивање и развој, уређују питања од покрајинског значаја у области електронских комуникација и уређује планирање и развој електронских комуникација и информационог друштва на територији АП Војводине; уређују сајмови и друге привредне манифестације од покрајинског значаја; уређује оснивање, категоризација и начин рада сајамских центара; утврђује мрежа сајамских и других привредних манифестација на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у области туризма, заштите ауторских и сродних права у производњи и промету робе и електронских комуникација, у складу са законом, обавља послове државне управе који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа у областима из свог делокруга; прати рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области рада и запошљавања, који се односе на припрему аката за Скупштину, Покрајинску владу, оснивање фондова и других правних лица у тим областима и вршење оснивачких права над њима; израду предлога плана активне политике запошљавања у Покрајини; припремање покрајинских акционих планова за запошљавање; спровођење мера активне политике запошљавања у Покрајини, у складу са законом, акционим планом и стратегијом запошљавања у АП Војводини; Покрајински секретаријат за привреду и туризам прати примену прописа и стратешких докумената из области запошљавања, рада, безбедности и здравља на раду; припрема акте о оснивању организација од интереса за АП Војводину у наведеним областима; даје правна мишљења и упутства за примену законских прописа и других аката организацијама, установама, институцијама и грађанима; прати стање и примену прописа у области безбедности и здравља на раду у покрајинским органима управе; предлаже активности и мере за решавање проблема у области безбедности и здравља на раду; прати стање и примену прописа у вези с радно-правним статусом особа са инвалидитетом; предлаже активности и мере за унапређивање радно-правног статуса особа са инвалидитетом; подстиче запошљавање особа са инвалидитетом и других теже запошљивих категорија грађана; прати реализацију антидискриминационе политике у области рада и запошљавања; прати субвенционирање привредних субјеката у Покрајини и трансфера нижим органима власти у области запошљавања; припрема презентације у земљи и иностранству за представљање потенцијала Покрајине у области рада и запошљавања; прати стање и кретања на тржишту рада у АП Војводини; прати примену ратификованих конвенција и препорука Међународне организације рада и сачињава извештаје о њиховој примени; сарађује с међународним, регионалним и домаћим органима, организацијама и удружењима у области запошљавања, рада, безбедности и здравља на раду; координира рад и пружа подршку у раду Покрајинског социјално-економског савета, Покрајинског савета за запошљавање, Покрајинског савета за безбедност и заштиту на раду и других радних тела из области рада и запошљавања; предлаже директора Покрајинске службе за запошљавање; подстиче развој трипартитног социјалног дијалога у Покрајини, прати институционални социјални дијалог и важећи законски оквир; прати деловање социјалног партнерства у условима кризе (неуспеле приватизације, штрајкови, најугроженије привредне гране); с покрајинским социјално-економским саветом и другим заинтересованом субјектима, покреће иницијативе за измене радног законодавства и социјалне политике; иницира активности за хармонизацију радног и социјалног законодавства с нормативно-институционалним оквиром и праксом социјалног дијалога; предузима активности на подизању капацитета социјалних партнера (синдиката и послодаваца) за равноправно учешће у социјалном дијалогу; прати утицај макроекономских елемената (привредна кретања, тржиште рада, политика запошљавања) на функционисање социјалног дијалога у Покрајини; афирмише предности развијеног социјалног дијалога константним информисањем јавности о актерима, садржајима и инструментима социјалног дијалога; сарађује са синдикалним организацијама, организацијама послодаваца и удружењима; учествује у решавању питања од значаја за остваривање економских слобода и права запослених, материјалног и социјалног положаја послодаваца и запослених; афирмише развој културе преговарања и подстицања мирног решавања колективних радних спорова; прати социјални дијалог на локалном нивоу и рад мреже савета за запошљавање у Покрајини; прати умрежавања учесника социјалног дијалога у Покрајини; прати закључивања колективних уговора у Покрајини; прати однос јавности и медија према социјалном дијалогу.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Мирослав Васин добитник европске награде за допринос развоју туризма

Нови Сад , 29. новембар 2013.

Покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин добитник је међународне награде „Повеља Ф.Е.С.Т. 2013“ за изузетан допринос развоју туризма, коју му је доделила Европска федерација туристичких новинара на међународној смотри туризма ИНТЕРСТАС која је одржана...


Опширније

Саопштење покрајинског секретара Мирослава Васина поводом коментара појединих медија о пријему студената са простора бивше Југославије

Нови Сад , 28. новембар 2013.

Веома сам поносан што ми је пружена прилика да учествујем у реализацији пројекта Норвешког Хелсиншког одбора који има за циљ ширење пријатељства међу младим људима на Балкану.

Имао сам то задовољство да у Влади АП Војводине примим 40-ак студената из универзитетских центара са простора...


Опширније

Покрајински секретаријат за привреду домаћин радионица посвећених кластер организацијама

Нови Сад , 28. новембар 2013.

Радионице посвећене политикама развоја кластера и ,,smart specialisation“ стратегије одржане су данас у Скупштини АП Војводине у организацији Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова, а у присуству представника најзначајнијих војвођанских кластера. Две радионице...


Опширније

Саопштење Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова о одржавању државних путева другог реда

Нови Сад , 27. новембар 2013.

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова поздравља одлуку Министарства саобраћаја Републике Србије да се зимско одржавање државних путева другог реда у Аутономној Покрајини Војводини, настави на начин и по поступку како је то чињено претходних година. Ова одлука...


Опширније

Пастор и Васин на отварању Другог Дунавског бизнис форума у Новом Саду

Нови Сад , 25. новембар 2013.

У циљу афирмације и промоције европских вредности и стандарда, у организацији компаније Медиаинвент, под покровитељством Владе Аутономне Покрајине Војводине, Привредне коморе Војводине и Економског сената Немачке и Аустрије, у наредна два дана одржава се 2. Дунавски бизнис форум, посвећен...


Опширније

Саопштење Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова поводом 25. новембра – Међународног дана борбе против насиља над женама

Нови Сад , 25. новембар 2013.

Двадесет пети новембар - Међунродни дан борбе против насиља над женама представља почетак Међународнe кампањe 16 дана активизма против насиља над женама која се завршава Међународним даном људских права.

Насиље над женама и девојчицама је проблем глобалних размера. У свету око 70% жена...


Опширније

Мирослав Васин примио студенте који учествују у пројекту „Улога универзитета у изградњи мира“

Нови Сад , 23. новембар 2013.

Покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин био је данас домаћин на пријему у Влади Војводине, приређеном за студенте који учествују у пројекту „Улога универзитета у изградњи мира“, чији носилац је Норвешки хелсиншки комитет, а реализује се у сарадњи са...


Опширније

Мирослав Васин: Удруживање у кластере представља јединствену спрегу знања, науке и искуства

Нови Сад , 22. новембар 2013.

"Пројекат који се односи на паметне политике кластера један је од најважнијих пројеката у којима учествују Влада АП Војводине и Покрајински секретаријат за привреду, а који се финансира средствима Европске уније. Данашњи гости и учесници конференције и радионица имају намеру да нам пренесу...


Опширније

Јачање сарадње са Руском Федерацијом на пољу инвестиционих и иновационих пројеката

Нови Сад , 22. новембар 2013.

Покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин састао се данас са проф. др Талијом Усмановом Хајдаровном, професорком на Финансијском универзитету при Влади Руске Федерације и руководиоцем Одељења за регионалне пројекте при Комитету председника Руске...


Опширније

Влада Војводине подржава пројекте очувања културног наслеђа

Нови Сад , 22. новембар 2013.

Покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин примио је представнике Српске православне цркве, на челу са епископом сремским Василијем, који су посетили Владу Војводине. Састанку су присуствовали и покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну...


Опширније

Pages


Информације


Иван Ђоковић
021/487-4611
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
office.privreda@vojvodina.gov.rs
http://www.spriv.vojvodina.gov.rs


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Соња Бабић-Вејновић
sonja.babic@vojvodina.gov.rs
021/487-4488

Иван Ђоковић


Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привредуи туризам

Рођен је 1981. године у Београду. Завршио је Правни факултет Универзитета у Београду. Обављао је дужност секретара Италијанско-српске привредне коморе током 2005. године, затим је радио као приправник у Првом општинском суду у Београду. Након положеног правосудног испита, у периоду од 2010. до 2013. године, вршио je дужност секретара Универзал банке а.д. Београд. Од 2013. године запослен је на месту руководиоца правних послова у компанији „South Stream“ у Новом Саду, инвеститору пројекта гасовода „Јужни ток“ на територији Републике Србије. Резервни је официр Војске Републике Србије са чином потпоручника пешадије у резерви.

Члан је Социјалистичке партије Србије.

Члан је Савета Правног факултета Универзитета у Новом Саду. Говори енглески и служи се руским језиком.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs