Покрајински секретаријат за привреду и туризам


Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области привредног развоја, туризма, угоститељства, бања и лечилишта, индустрије и занатства, електронских комуникација, сајмова и других привредних манифестација, а који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: уређује и обезбеђује равномерни регионални развој у области привреде; уређују питања од покрајинског значаја у области туризма; уређује планирање и развој туризма; утврђује и доноси стратегија развоја туризма; предлаже проглашење туристичког простора на територији АП Војводине, предлаже члан комисије за категоризацију туристичких места; предлаже оснивање организација за унапређивање и развој туризма и врше оснивачка права над њима; уређује коришћење минералних и термалних вода, балнеолошких и климатских ресурса; уређују питања од покрајинског значаја у области индустрије; утврђују план и програм равномерног привредног развоја; утврђују стари занати својствени подручју АП Војводине, као и мере за њихово унапређивање и развој, уређују питања од покрајинског значаја у области електронских комуникација и уређује планирање и развој електронских комуникација и информационог друштва на територији АП Војводине; уређују сајмови и друге привредне манифестације од покрајинског значаја; уређује оснивање, категоризација и начин рада сајамских центара; утврђује мрежа сајамских и других привредних манифестација на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у области туризма, заштите ауторских и сродних права у производњи и промету робе и електронских комуникација, у складу са законом, обавља послове државне управе који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа у областима из свог делокруга; прати рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области рада и запошљавања, који се односе на припрему аката за Скупштину, Покрајинску владу, оснивање фондова и других правних лица у тим областима и вршење оснивачких права над њима; израду предлога плана активне политике запошљавања у Покрајини; припремање покрајинских акционих планова за запошљавање; спровођење мера активне политике запошљавања у Покрајини, у складу са законом, акционим планом и стратегијом запошљавања у АП Војводини; Покрајински секретаријат за привреду и туризам прати примену прописа и стратешких докумената из области запошљавања, рада, безбедности и здравља на раду; припрема акте о оснивању организација од интереса за АП Војводину у наведеним областима; даје правна мишљења и упутства за примену законских прописа и других аката организацијама, установама, институцијама и грађанима; прати стање и примену прописа у области безбедности и здравља на раду у покрајинским органима управе; предлаже активности и мере за решавање проблема у области безбедности и здравља на раду; прати стање и примену прописа у вези с радно-правним статусом особа са инвалидитетом; предлаже активности и мере за унапређивање радно-правног статуса особа са инвалидитетом; подстиче запошљавање особа са инвалидитетом и других теже запошљивих категорија грађана; прати реализацију антидискриминационе политике у области рада и запошљавања; прати субвенционирање привредних субјеката у Покрајини и трансфера нижим органима власти у области запошљавања; припрема презентације у земљи и иностранству за представљање потенцијала Покрајине у области рада и запошљавања; прати стање и кретања на тржишту рада у АП Војводини; прати примену ратификованих конвенција и препорука Међународне организације рада и сачињава извештаје о њиховој примени; сарађује с међународним, регионалним и домаћим органима, организацијама и удружењима у области запошљавања, рада, безбедности и здравља на раду; координира рад и пружа подршку у раду Покрајинског социјално-економског савета, Покрајинског савета за запошљавање, Покрајинског савета за безбедност и заштиту на раду и других радних тела из области рада и запошљавања; предлаже директора Покрајинске службе за запошљавање; подстиче развој трипартитног социјалног дијалога у Покрајини, прати институционални социјални дијалог и важећи законски оквир; прати деловање социјалног партнерства у условима кризе (неуспеле приватизације, штрајкови, најугроженије привредне гране); с покрајинским социјално-економским саветом и другим заинтересованом субјектима, покреће иницијативе за измене радног законодавства и социјалне политике; иницира активности за хармонизацију радног и социјалног законодавства с нормативно-институционалним оквиром и праксом социјалног дијалога; предузима активности на подизању капацитета социјалних партнера (синдиката и послодаваца) за равноправно учешће у социјалном дијалогу; прати утицај макроекономских елемената (привредна кретања, тржиште рада, политика запошљавања) на функционисање социјалног дијалога у Покрајини; афирмише предности развијеног социјалног дијалога константним информисањем јавности о актерима, садржајима и инструментима социјалног дијалога; сарађује са синдикалним организацијама, организацијама послодаваца и удружењима; учествује у решавању питања од значаја за остваривање економских слобода и права запослених, материјалног и социјалног положаја послодаваца и запослених; афирмише развој културе преговарања и подстицања мирног решавања колективних радних спорова; прати социјални дијалог на локалном нивоу и рад мреже савета за запошљавање у Покрајини; прати умрежавања учесника социјалног дијалога у Покрајини; прати закључивања колективних уговора у Покрајини; прати однос јавности и медија према социјалном дијалогу.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Мирослав Васин потписао уговоре са корисницима средстава за финансирање пројеката у области равноправности полова

Нови Сад , 22. новембар 2013.

Покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова, Мирослав Васин, потписао је данас уговоре са корисницима бесповратних средстава у оквиру конкурса намењеном непрофитним организацијама/удружењима грађана за финансирање пројеката у области равноправности полова. Конкурсом је...


Опширније

Мирослав Васин потписао уговоре са корисницима средстава за подршку уметничким и старим занатима

Нови Сад , 21. новембар 2013.

"Симболична помоћ посленицима који се баве уметничким и старим занатима је подстрек Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова да осигурају свом занату пристојнију будућност. Субвенције су веома значајан подстицај малим и средњим предузећима и данашњих 57 уговора...


Опширније

Кластеризација – корак ка успостављању успешне привреде: Пројекат ClusterPoliSEE

Нови Сад , 21. новембар 2013.

Пројекат ClusterPoliSEE – паметније политике кластера за југоисточну Европу, обележио је први дан конференције и предавања на тему кластеризације и политике кластера, која се одржава у Новом Саду. Финансиран у оквиру 3. стратешког позива програма за југоисточну Европу, овај пројекат окупља 25...


Опширније

Најављена овогодишња кампања „16 дана активизма против насиља над женама“

Нови Сад , 21. новембар 2013.

У Влади Војводине одржана је конференција за новинаре, на којој је најављен почетак овогодишње кампање „16 дана активизма против насиља над женама“. Насиље над женама је феномен који захтева системски ангажман целог друштва и зато су важни континуирани заједнички програми, који се баве тим...


Опширније

Мирослав Васин отворио међународну конференцију ,,Европска недеља квалитета у Србији 2013“

Нови Сад , 20. новембар 2013.

,,Ових дана се обележава „Недеља квалитета 2013“ у читавој Европи, а традиционално се у Србији одржава у Новом Саду, на Факултету техничких наука одакле су потекле најквалитетније и најоригиналније идеје у нашој земљи. Данашња по свему веома значајна конференција има за циљ да истакне...


Опширније

Покренимо живот – трибина о значају употребе спољашњег аутоматског дефибрилатора код изненадног срчаног застоја

Нови Сад , 18. новембар 2013.

Благовременим деловањем уз поседовање адекватног знања о кардиоваскуларним обољењима након обуке, сваки грађанин би могао допринети унапређењу и одржању здравственог система усвојеног у заједници којој припада. Тема данашње трибине која је одржана у Скупштини АП Војводине се управо бави овим...


Опширније

Састанак Мирослава Васина и директора ИКТ кластера Милана Шолаје поводом тренутне политике у области информационих технологија

Нови Сад , 18. новембар 2013.

Покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин, разговарао је данас са директором Војвођанског ИКТ кластера Миланом Шолајом о тренутној ситуацији у области информационих технологија. Директор Војвођанског ИКТ кластера је напоменуо да не постоји доследна...


Опширније

Са програмима обуке у Едукативном центру лакше до запослења

Нови Сад , 15. новембар 2013.

"С обзиром да нам предстоји период израде акционих планова за запошљавање за наредну годину, право је време да се договоримо да локалне самоуправе у Војводини један део средстава за запошљавање, усмере и на програме обукe незапослених лица, ради стицања знања и вештина које ће им помоћи да лакше...


Опширније

Одржана конвенција посвећена борби против дијабетеса у Војводини

Нови Сад , 15. новембар 2013.

Поводом обележавања Светског дана борбе против дијабетеса, у Скупштини Војводине, одржана је конвенција посвећена борби против ове болести у Војводини. Конвенцију је организовао Савез друштава Војводине за борбу против шећерне болести, а под покровитељством Покрајинског секретаријата за...


Опширније

Мирослав Васин: Туризам заслужује озбиљно место у економском развоју земље

Нови Сад , 15. новембар 2013.

„Туризам је веома значајна привредна грана и заслужује много озбиљније место у економском развоју Србије од оног које тренутно има“, истакнуто је на отварању националне конференције на којој су представљени досадашњи резултати међународног пројекта „SY_CULTour" - "Синергија културе и туризма:...


Опширније

Pages


Информације


Иван Ђоковић
021/487-4611
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
office.privreda@vojvodina.gov.rs
http://www.spriv.vojvodina.gov.rs


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Соња Бабић-Вејновић
sonja.babic@vojvodina.gov.rs
021/487-4488

Иван Ђоковић


Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привредуи туризам

Рођен је 1981. године у Београду. Завршио је Правни факултет Универзитета у Београду. Обављао је дужност секретара Италијанско-српске привредне коморе током 2005. године, затим је радио као приправник у Првом општинском суду у Београду. Након положеног правосудног испита, у периоду од 2010. до 2013. године, вршио je дужност секретара Универзал банке а.д. Београд. Од 2013. године запослен је на месту руководиоца правних послова у компанији „South Stream“ у Новом Саду, инвеститору пројекта гасовода „Јужни ток“ на територији Републике Србије. Резервни је официр Војске Републике Србије са чином потпоручника пешадије у резерви.

Члан је Социјалистичке партије Србије.

Члан је Савета Правног факултета Универзитета у Новом Саду. Говори енглески и служи се руским језиком.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs