Покрајински секретаријат за привреду и туризам


Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области привредног развоја, туризма, угоститељства, бања и лечилишта, индустрије и занатства, електронских комуникација, сајмова и других привредних манифестација, а који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: уређује и обезбеђује равномерни регионални развој у области привреде; уређују питања од покрајинског значаја у области туризма; уређује планирање и развој туризма; утврђује и доноси стратегија развоја туризма; предлаже проглашење туристичког простора на територији АП Војводине, предлаже члан комисије за категоризацију туристичких места; предлаже оснивање организација за унапређивање и развој туризма и врше оснивачка права над њима; уређује коришћење минералних и термалних вода, балнеолошких и климатских ресурса; уређују питања од покрајинског значаја у области индустрије; утврђују план и програм равномерног привредног развоја; утврђују стари занати својствени подручју АП Војводине, као и мере за њихово унапређивање и развој, уређују питања од покрајинског значаја у области електронских комуникација и уређује планирање и развој електронских комуникација и информационог друштва на територији АП Војводине; уређују сајмови и друге привредне манифестације од покрајинског значаја; уређује оснивање, категоризација и начин рада сајамских центара; утврђује мрежа сајамских и других привредних манифестација на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у области туризма, заштите ауторских и сродних права у производњи и промету робе и електронских комуникација, у складу са законом, обавља послове државне управе који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа у областима из свог делокруга; прати рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области рада и запошљавања, који се односе на припрему аката за Скупштину, Покрајинску владу, оснивање фондова и других правних лица у тим областима и вршење оснивачких права над њима; израду предлога плана активне политике запошљавања у Покрајини; припремање покрајинских акционих планова за запошљавање; спровођење мера активне политике запошљавања у Покрајини, у складу са законом, акционим планом и стратегијом запошљавања у АП Војводини; Покрајински секретаријат за привреду и туризам прати примену прописа и стратешких докумената из области запошљавања, рада, безбедности и здравља на раду; припрема акте о оснивању организација од интереса за АП Војводину у наведеним областима; даје правна мишљења и упутства за примену законских прописа и других аката организацијама, установама, институцијама и грађанима; прати стање и примену прописа у области безбедности и здравља на раду у покрајинским органима управе; предлаже активности и мере за решавање проблема у области безбедности и здравља на раду; прати стање и примену прописа у вези с радно-правним статусом особа са инвалидитетом; предлаже активности и мере за унапређивање радно-правног статуса особа са инвалидитетом; подстиче запошљавање особа са инвалидитетом и других теже запошљивих категорија грађана; прати реализацију антидискриминационе политике у области рада и запошљавања; прати субвенционирање привредних субјеката у Покрајини и трансфера нижим органима власти у области запошљавања; припрема презентације у земљи и иностранству за представљање потенцијала Покрајине у области рада и запошљавања; прати стање и кретања на тржишту рада у АП Војводини; прати примену ратификованих конвенција и препорука Међународне организације рада и сачињава извештаје о њиховој примени; сарађује с међународним, регионалним и домаћим органима, организацијама и удружењима у области запошљавања, рада, безбедности и здравља на раду; координира рад и пружа подршку у раду Покрајинског социјално-економског савета, Покрајинског савета за запошљавање, Покрајинског савета за безбедност и заштиту на раду и других радних тела из области рада и запошљавања; предлаже директора Покрајинске службе за запошљавање; подстиче развој трипартитног социјалног дијалога у Покрајини, прати институционални социјални дијалог и важећи законски оквир; прати деловање социјалног партнерства у условима кризе (неуспеле приватизације, штрајкови, најугроженије привредне гране); с покрајинским социјално-економским саветом и другим заинтересованом субјектима, покреће иницијативе за измене радног законодавства и социјалне политике; иницира активности за хармонизацију радног и социјалног законодавства с нормативно-институционалним оквиром и праксом социјалног дијалога; предузима активности на подизању капацитета социјалних партнера (синдиката и послодаваца) за равноправно учешће у социјалном дијалогу; прати утицај макроекономских елемената (привредна кретања, тржиште рада, политика запошљавања) на функционисање социјалног дијалога у Покрајини; афирмише предности развијеног социјалног дијалога константним информисањем јавности о актерима, садржајима и инструментима социјалног дијалога; сарађује са синдикалним организацијама, организацијама послодаваца и удружењима; учествује у решавању питања од значаја за остваривање економских слобода и права запослених, материјалног и социјалног положаја послодаваца и запослених; афирмише развој културе преговарања и подстицања мирног решавања колективних радних спорова; прати социјални дијалог на локалном нивоу и рад мреже савета за запошљавање у Покрајини; прати умрежавања учесника социјалног дијалога у Покрајини; прати закључивања колективних уговора у Покрајини; прати однос јавности и медија према социјалном дијалогу.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Мирослав Васин поводом изјаве Велимира Илића листу "Дневник"

Нови Сад , 27. октобар 2013.

„Данас смо упознати са претњом Велимира Илића да ће ускоро "решити стање у Војводини, пошто је Београд решен", као и да ће се отклонити "штета од стања у Војводини која потпуно одудара од актуелног концепта развоја Србије". Како је изјавио, "џабе ће Србија да штеди, џабе ће Влада да стеже каиш,...


Опширније

У Едукативном центру у Новом Саду представљен пројекат o унапређењу националне туристичке и гастрономске понуде

Нови Сад , 26. октобар 2013.

У Едукативном центру у Новом Саду, одржана је презентација рада Едукативног центра и презентација пројекта ,,Стандардизација српске националне кухиње - пројекат развоја и унапређења националне туристичке и гастрономске понуде“. Наиме, протекле недеље је, у савремено опремљеним просторијама...


Опширније

Пастор и Васин: Урбанизација – стварање хуманих услова за живот

Нови Сад , 24. октобар 2013.

Скупштина АП Војводине данас и сутра је место одржавања 4. Међународне конференције под називом „У сусрет хуманом граду“, са кључном темом „Саобраћај у градовима југоисточне Европе“, а у организацији Факултета техничких наука – Нови Сад. Покровитељи конференције су Скупштина АП Војводине,...


Опширније

Мирослав Васин у Прагу разговарао са замеником министра регионалног развоја Чешке

Нови Сад/Праг , 22. октобар 2013.

Покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин састао се данас у Прагу са замеником министра регионалног развоја Републике Чешке Данијелом Брауном. Током сусрета, Васин и Браун разговарили су о могућностима за сарадњу између АП Војводине и Чешке, у областима...


Опширније

Потписани уговори за унапређење туризма у Банату

Нови Сад , 16. октобар 2013.

У просторијама пословног рекреативног центра ,,Relax“ у Ковачици, покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова, Мирослав Васин и представници три банатске општине – Ковачица, Опово и Житиште, и Града Панчева, потписали су синоћ уговоре о додели средстава намењених...


Опширније

Изложба стваралаштва војвођанских сеоских жена у холу Владе Војводине

Нови Сад , 15. октобар 2013.

Завод за равноправност полова Војводине и Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, поводом обележавања Међународног дана сеоских жена, организовали су ретроспективну изложбу стваралаштва сеоских жена у Војводини. До сада је својим програмским мерама Покрајински...


Опширније

Мирослав Васин на међународном Мини сајму привреде у Кикинди

Нови Сад , 12. октобар 2013.

У оквиру традиционалне манифестације ,,Дани лудаје“, која се одржава у Кикинди, покрајински секретар за приреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин, отворио је 7. међународни Мини сајам предузетништва, у организацији Општег удружења предузетника Кикинде. Покрајински секретаријат...


Опширније

Додељена средства за информатичку обуку жена на селу

Нови Сад , 11. октобар 2013.

Директорка Завода за равноправност полова Весна Шијачки потписала је уговоре са представницима 13 општина којима су додељена средства за информатичку обуку жена на селу. Бесповратна средстава у укупном износу од 1,3 милиона динара добиле су општине Врбас, Оџаци, Кањижа, Сечањ, Бачки Петровац,...


Опширније

Мирослав Васин посетио 7. Регионални сајам привреде у Новој Пазови

Нови Сад , 10. октобар 2013.

Покрајински секретар за приреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин, на 7. Регионалном сајму привреде у Новој Пазови, посетио је излагаче којих је ове године око 90 на овој манифестацији. Сремска привредна комора и Општина Стара Пазова уз помоћ Покрајинског секретаријата за...


Опширније

Милион динара за пројекте унапређење туризма у Сремским Карловцима

Сремски Карловци , 09. октобар 2013.

У Сремским Карловцима, потписани су уговори између Покрајинског секретријата за привреду, запошљавање и равноправност полова и општине Сремски Карловци о додели бесповратних средстава у износу од милион динара за пројекте планског уређења туристичке тематске целине, то јест за обнову старог...


Опширније

Pages


Информације


Иван Ђоковић
021/487-4611
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
office.privreda@vojvodina.gov.rs
http://www.spriv.vojvodina.gov.rs


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Соња Бабић-Вејновић
sonja.babic@vojvodina.gov.rs
021/487-4488

Иван Ђоковић


Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привредуи туризам

Рођен је 1981. године у Београду. Завршио је Правни факултет Универзитета у Београду. Обављао је дужност секретара Италијанско-српске привредне коморе током 2005. године, затим је радио као приправник у Првом општинском суду у Београду. Након положеног правосудног испита, у периоду од 2010. до 2013. године, вршио je дужност секретара Универзал банке а.д. Београд. Од 2013. године запослен је на месту руководиоца правних послова у компанији „South Stream“ у Новом Саду, инвеститору пројекта гасовода „Јужни ток“ на територији Републике Србије. Резервни је официр Војске Републике Србије са чином потпоручника пешадије у резерви.

Члан је Социјалистичке партије Србије.

Члан је Савета Правног факултета Универзитета у Новом Саду. Говори енглески и служи се руским језиком.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs