Покрајински секретаријат за привреду и туризам


Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области привредног развоја, туризма, угоститељства, бања и лечилишта, индустрије и занатства, електронских комуникација, сајмова и других привредних манифестација, а који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: уређује и обезбеђује равномерни регионални развој у области привреде; уређују питања од покрајинског значаја у области туризма; уређује планирање и развој туризма; утврђује и доноси стратегија развоја туризма; предлаже проглашење туристичког простора на територији АП Војводине, предлаже члан комисије за категоризацију туристичких места; предлаже оснивање организација за унапређивање и развој туризма и врше оснивачка права над њима; уређује коришћење минералних и термалних вода, балнеолошких и климатских ресурса; уређују питања од покрајинског значаја у области индустрије; утврђују план и програм равномерног привредног развоја; утврђују стари занати својствени подручју АП Војводине, као и мере за њихово унапређивање и развој, уређују питања од покрајинског значаја у области електронских комуникација и уређује планирање и развој електронских комуникација и информационог друштва на територији АП Војводине; уређују сајмови и друге привредне манифестације од покрајинског значаја; уређује оснивање, категоризација и начин рада сајамских центара; утврђује мрежа сајамских и других привредних манифестација на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у области туризма, заштите ауторских и сродних права у производњи и промету робе и електронских комуникација, у складу са законом, обавља послове државне управе који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа у областима из свог делокруга; прати рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области рада и запошљавања, који се односе на припрему аката за Скупштину, Покрајинску владу, оснивање фондова и других правних лица у тим областима и вршење оснивачких права над њима; израду предлога плана активне политике запошљавања у Покрајини; припремање покрајинских акционих планова за запошљавање; спровођење мера активне политике запошљавања у Покрајини, у складу са законом, акционим планом и стратегијом запошљавања у АП Војводини; Покрајински секретаријат за привреду и туризам прати примену прописа и стратешких докумената из области запошљавања, рада, безбедности и здравља на раду; припрема акте о оснивању организација од интереса за АП Војводину у наведеним областима; даје правна мишљења и упутства за примену законских прописа и других аката организацијама, установама, институцијама и грађанима; прати стање и примену прописа у области безбедности и здравља на раду у покрајинским органима управе; предлаже активности и мере за решавање проблема у области безбедности и здравља на раду; прати стање и примену прописа у вези с радно-правним статусом особа са инвалидитетом; предлаже активности и мере за унапређивање радно-правног статуса особа са инвалидитетом; подстиче запошљавање особа са инвалидитетом и других теже запошљивих категорија грађана; прати реализацију антидискриминационе политике у области рада и запошљавања; прати субвенционирање привредних субјеката у Покрајини и трансфера нижим органима власти у области запошљавања; припрема презентације у земљи и иностранству за представљање потенцијала Покрајине у области рада и запошљавања; прати стање и кретања на тржишту рада у АП Војводини; прати примену ратификованих конвенција и препорука Међународне организације рада и сачињава извештаје о њиховој примени; сарађује с међународним, регионалним и домаћим органима, организацијама и удружењима у области запошљавања, рада, безбедности и здравља на раду; координира рад и пружа подршку у раду Покрајинског социјално-економског савета, Покрајинског савета за запошљавање, Покрајинског савета за безбедност и заштиту на раду и других радних тела из области рада и запошљавања; предлаже директора Покрајинске службе за запошљавање; подстиче развој трипартитног социјалног дијалога у Покрајини, прати институционални социјални дијалог и важећи законски оквир; прати деловање социјалног партнерства у условима кризе (неуспеле приватизације, штрајкови, најугроженије привредне гране); с покрајинским социјално-економским саветом и другим заинтересованом субјектима, покреће иницијативе за измене радног законодавства и социјалне политике; иницира активности за хармонизацију радног и социјалног законодавства с нормативно-институционалним оквиром и праксом социјалног дијалога; предузима активности на подизању капацитета социјалних партнера (синдиката и послодаваца) за равноправно учешће у социјалном дијалогу; прати утицај макроекономских елемената (привредна кретања, тржиште рада, политика запошљавања) на функционисање социјалног дијалога у Покрајини; афирмише предности развијеног социјалног дијалога константним информисањем јавности о актерима, садржајима и инструментима социјалног дијалога; сарађује са синдикалним организацијама, организацијама послодаваца и удружењима; учествује у решавању питања од значаја за остваривање економских слобода и права запослених, материјалног и социјалног положаја послодаваца и запослених; афирмише развој културе преговарања и подстицања мирног решавања колективних радних спорова; прати социјални дијалог на локалном нивоу и рад мреже савета за запошљавање у Покрајини; прати умрежавања учесника социјалног дијалога у Покрајини; прати закључивања колективних уговора у Покрајини; прати однос јавности и медија према социјалном дијалогу.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Субвенције за отварање нових радних места у предузећу „Div Trades““ у Бачкој Паланци

Бачка Паланка , 24. септембар 2013.

Председник Владе АП Војводине др Бојан Пајтић је уручио данас Одлуку о додели субвенције предузећу доо „Div Trades“ у Бачкој Паланци, чиме ће бити омогућено отварање 55 нових радних места. Реч је о предузећу које послује од 1996. године, а бави се производњом амбалаже од полипропиленске тканине...


Опширније

Нове могућности за сарадњу Војводине са регијом Централне Македоније

Нови Сад , 24. септембар 2013.

На основу заједничке иницијативе, Фонд “Европски послови” АП Војводине и Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова у сарадњи са представницима Регионалног развојног фонда Централне Македоније, организовали су званичну посету делегације АП Војводине гувернеру регије...


Опширније

Мирослав Васин представио четири нова конкурса за развој туризма и старих заната

Нови Сад , 23. септембар 2013.

На данашњој конференцији за медије, покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин, представио је новообјављена четири конкурса: три из области туризма и један из области уметничких и старих заната. Мала и средња предузећа, локалне самоуправе са територије...


Опширније

Кластери приоритет привредног развоја

Нови Сад , 16. септембар 2013.

Покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин представио је данас на конференцији за новинаре пројекат Cluster PoliSEE- политика развоја кластера у југоисточној Европи.
Ресорни секретар истакао је да је реч о пројекту који доприноси унапређивање...


Опширније

На војвођанском штанду на Сајму привреде у Цељу наступа 30 производних предузећа

Нови Сад/Цеље , 13. септембар 2013.

Тридесет војвођанских производних предузећа из области прераде пољопривредних производа, грађевинског материјала, машина, алата и опреме за индустрију, излажу своје производе на 46. Међународном сајму привреде и предузетниства МОС, који се до 17. септембра одржава у Цељу (Република Словенија...


Опширније

Осми наступ војвођанских привредника на Међународном сајму привреде у Цељу

Нови Сад , 10. септембар 2013.

У току су завршне активности и припреме Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова око организације осмог наступа војвођанске привреде на 46. Међународном сајму привреде у Цељу који се одржава од 11. до 17. септембра 2013. На основу јавног позива, који је...


Опширније

У Влади Војводине делегацији из Белорусије предложени пројекти за проширење сарадње

Нови Сад , 04. септембар 2013.

Потпредседник Владе Војводине и покрајински секретар за науку и технолошки развој проф. др Драгослав Петровић и покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин разговарали су у Влади Војводине са делегацијом из Републике Белорусије о унапређењу економске...


Опширније

Решен проблем Основне школе "Алекса Шантић“ у Степановићеву

Нови Сад , 04. септембар 2013.

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова остварује сарадњу са „Агропанонком“ из Новог Сада и њеним власником Драгољубом Швоњом, који је и почасни конзул Белорусије у Србији. Кроз ту сарадњу отворена је фабрика за склапање трактора „Беларус“ у Новом Саду, као и...


Опширније

Потписани уговори за изградњу саобраћајне сигнализације и унапређење туризма у Вршцу и Белој Цркви

Вршац , 03. септембар 2013.

Покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин потписао је уговоре са представницима општина Вршац и Бела Црква, које су добиле средства на конкурсима Покрајинског секретријата за привреду, запошљавање и равноправност полова за суфинансирање изградње...


Опширније

Мирослав Васин отворио “Тамбурашки сабор” у Дероњама

Дероње , 31. август 2013.

Покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин отворио је вечерас у Дероњама “Тамбурашки сабор 2013”. На традиционалној тамбурашкој манифестацији, током два такмичарска дана, представиће се 11 домаћих тамбурашких оркестара.

“Овај фестивал, из више...


Опширније

Pages


Информације


Иван Ђоковић
021/487-4611
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
office.privreda@vojvodina.gov.rs
http://www.spriv.vojvodina.gov.rs


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Соња Бабић-Вејновић
sonja.babic@vojvodina.gov.rs
021/487-4488

Иван Ђоковић


Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привредуи туризам

Рођен је 1981. године у Београду. Завршио је Правни факултет Универзитета у Београду. Обављао је дужност секретара Италијанско-српске привредне коморе током 2005. године, затим је радио као приправник у Првом општинском суду у Београду. Након положеног правосудног испита, у периоду од 2010. до 2013. године, вршио je дужност секретара Универзал банке а.д. Београд. Од 2013. године запослен је на месту руководиоца правних послова у компанији „South Stream“ у Новом Саду, инвеститору пројекта гасовода „Јужни ток“ на територији Републике Србије. Резервни је официр Војске Републике Србије са чином потпоручника пешадије у резерви.

Члан је Социјалистичке партије Србије.

Члан је Савета Правног факултета Универзитета у Новом Саду. Говори енглески и служи се руским језиком.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs