Покрајински секретаријат за привреду и туризам


Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области привредног развоја, туризма, угоститељства, бања и лечилишта, индустрије и занатства, електронских комуникација, сајмова и других привредних манифестација, а који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: уређује и обезбеђује равномерни регионални развој у области привреде; уређују питања од покрајинског значаја у области туризма; уређује планирање и развој туризма; утврђује и доноси стратегија развоја туризма; предлаже проглашење туристичког простора на територији АП Војводине, предлаже члан комисије за категоризацију туристичких места; предлаже оснивање организација за унапређивање и развој туризма и врше оснивачка права над њима; уређује коришћење минералних и термалних вода, балнеолошких и климатских ресурса; уређују питања од покрајинског значаја у области индустрије; утврђују план и програм равномерног привредног развоја; утврђују стари занати својствени подручју АП Војводине, као и мере за њихово унапређивање и развој, уређују питања од покрајинског значаја у области електронских комуникација и уређује планирање и развој електронских комуникација и информационог друштва на територији АП Војводине; уређују сајмови и друге привредне манифестације од покрајинског значаја; уређује оснивање, категоризација и начин рада сајамских центара; утврђује мрежа сајамских и других привредних манифестација на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у области туризма, заштите ауторских и сродних права у производњи и промету робе и електронских комуникација, у складу са законом, обавља послове државне управе који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа у областима из свог делокруга; прати рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области рада и запошљавања, који се односе на припрему аката за Скупштину, Покрајинску владу, оснивање фондова и других правних лица у тим областима и вршење оснивачких права над њима; израду предлога плана активне политике запошљавања у Покрајини; припремање покрајинских акционих планова за запошљавање; спровођење мера активне политике запошљавања у Покрајини, у складу са законом, акционим планом и стратегијом запошљавања у АП Војводини; Покрајински секретаријат за привреду и туризам прати примену прописа и стратешких докумената из области запошљавања, рада, безбедности и здравља на раду; припрема акте о оснивању организација од интереса за АП Војводину у наведеним областима; даје правна мишљења и упутства за примену законских прописа и других аката организацијама, установама, институцијама и грађанима; прати стање и примену прописа у области безбедности и здравља на раду у покрајинским органима управе; предлаже активности и мере за решавање проблема у области безбедности и здравља на раду; прати стање и примену прописа у вези с радно-правним статусом особа са инвалидитетом; предлаже активности и мере за унапређивање радно-правног статуса особа са инвалидитетом; подстиче запошљавање особа са инвалидитетом и других теже запошљивих категорија грађана; прати реализацију антидискриминационе политике у области рада и запошљавања; прати субвенционирање привредних субјеката у Покрајини и трансфера нижим органима власти у области запошљавања; припрема презентације у земљи и иностранству за представљање потенцијала Покрајине у области рада и запошљавања; прати стање и кретања на тржишту рада у АП Војводини; прати примену ратификованих конвенција и препорука Међународне организације рада и сачињава извештаје о њиховој примени; сарађује с међународним, регионалним и домаћим органима, организацијама и удружењима у области запошљавања, рада, безбедности и здравља на раду; координира рад и пружа подршку у раду Покрајинског социјално-економског савета, Покрајинског савета за запошљавање, Покрајинског савета за безбедност и заштиту на раду и других радних тела из области рада и запошљавања; предлаже директора Покрајинске службе за запошљавање; подстиче развој трипартитног социјалног дијалога у Покрајини, прати институционални социјални дијалог и важећи законски оквир; прати деловање социјалног партнерства у условима кризе (неуспеле приватизације, штрајкови, најугроженије привредне гране); с покрајинским социјално-економским саветом и другим заинтересованом субјектима, покреће иницијативе за измене радног законодавства и социјалне политике; иницира активности за хармонизацију радног и социјалног законодавства с нормативно-институционалним оквиром и праксом социјалног дијалога; предузима активности на подизању капацитета социјалних партнера (синдиката и послодаваца) за равноправно учешће у социјалном дијалогу; прати утицај макроекономских елемената (привредна кретања, тржиште рада, политика запошљавања) на функционисање социјалног дијалога у Покрајини; афирмише предности развијеног социјалног дијалога константним информисањем јавности о актерима, садржајима и инструментима социјалног дијалога; сарађује са синдикалним организацијама, организацијама послодаваца и удружењима; учествује у решавању питања од значаја за остваривање економских слобода и права запослених, материјалног и социјалног положаја послодаваца и запослених; афирмише развој културе преговарања и подстицања мирног решавања колективних радних спорова; прати социјални дијалог на локалном нивоу и рад мреже савета за запошљавање у Покрајини; прати умрежавања учесника социјалног дијалога у Покрајини; прати закључивања колективних уговора у Покрајини; прати однос јавности и медија према социјалном дијалогу.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Мирослав Васин уручио субвенције за мала и средња предузећа и предузетничке радње

Нови Сад , 14. новембар 2013.

Мирослав Васин, покрајински секретар за привреду, запошљавaње и равноправност полова, потписао је уговоре са представницима малих и средњих предузећа и предузетничких радњи у Војводини, који су остварили право на субвенције на конкурсу Покрајинског секретаријата за привреду. Субвенције су биле...


Опширније

Председник Пајтић уручио уговоре за подстицај туризма у Војводини

Нови Сад , 06. новембар 2013.

Покрајински премијер др Бојан Пајтић, данас је у Влади Војводине уручио уговоре о додели бесповратних средстава општинама и градовима, удружењима, као и малим и средњим предузећима, чији пројекти су одобрени на конкурсима Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност...


Опширније

Одржана седница Покрајинског социјално-економског савета

Нови Сад , 01. новембар 2013.

Поводом заједничке иницијативе Савеза самосталних синдиката Војводине и Покрајинског одбора Уједињених гранских синдиката "Независност" за закључивање Посебног колективног уговора за територију АП Војводине, на данашњем заседању Покрајинског социјално-економског савета закључено је да постоји...


Опширније

Подршка АП Војводине развоју женског предузетништва у агробизнису

Нови Сад/Бачка Паланка , 01. новембар 2013.

У склупу политике Владе Војводине на развоју женског предузетништва, директорка Завода за равноправност полова Војводине Весна Шијачки потписала је јуче са женама-предузетницама из Војводине уговоре вредне милион динара. Ова бесповратна средства намењена су за набавку опреме и уређења простора у агробизнису којим се баве.


Опширније

Покрајина суфинансира обнова главног трга у Беочину

Нови Сад/Беочин , 31. октобар 2013.

Покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин и председник Општине Беочин Богдан Цвејић, потписали су уговор о додели бесповратних средстава општини Беочин за уређење центра насеља, односно главног трга. Средствима у износу од 2 милиона динара, Покрајински...


Опширније

Мирослав Васин о улагањима Покрајинског секретаријата за привреду у 2013. години

Нови Сад , 30. октобар 2013.

На Сајму инвестиција ,,InvestExpo 2013“, покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин представио је рад Секретаријата у областима у којима има надлежности – саобраћају, туризму, индустрији, предузетништву и запошљавању. Ресорни секретар је говорио и о...


Опширније

Представљeн нови систем наплате пореза и доприноса по одбитку у Скупштини АП Војводине

Нови Сад , 29. октобар 2013.

У Скупштини АП Војводине данас је одржан скуп посвећен новом систему наплате пореза и доприноса по одбитку, који ће важити од 1. јануара 2014. године. Скуп се бавио и новим моделом предаје пореске пријаве искључиво електронским путем. Учесници су имали прилике да се упознају са планираним...


Опширније

Почела дводневна међународна конференција о културолошком туризму у Новом Саду

Нови Сад , 28. октобар 2013.

Нови Сад, 28. октобар 2013. – У новосаском Хотелу ,,Парк“, почела је 14. Међународна конференција посвећена културолошком туризму под називом ,,Cultural Tourism: New and Different Way“ („Културолошки туризам: нови и другачији пут“). Дводневну конференцију организује Светска асоцијација за...


Опширније

Мирослав Васин поводом изјаве Велимира Илића листу "Дневник"

Нови Сад , 27. октобар 2013.

„Данас смо упознати са претњом Велимира Илића да ће ускоро "решити стање у Војводини, пошто је Београд решен", као и да ће се отклонити "штета од стања у Војводини која потпуно одудара од актуелног концепта развоја Србије". Како је изјавио, "џабе ће Србија да штеди, џабе ће Влада да стеже каиш,...


Опширније

У Едукативном центру у Новом Саду представљен пројекат o унапређењу националне туристичке и гастрономске понуде

Нови Сад , 26. октобар 2013.

У Едукативном центру у Новом Саду, одржана је презентација рада Едукативног центра и презентација пројекта ,,Стандардизација српске националне кухиње - пројекат развоја и унапређења националне туристичке и гастрономске понуде“. Наиме, протекле недеље је, у савремено опремљеним просторијама...


Опширније

Pages


Информације


Иван Ђоковић
021/487-4611
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
office.privreda@vojvodina.gov.rs
http://www.spriv.vojvodina.gov.rs


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Соња Бабић-Вејновић
sonja.babic@vojvodina.gov.rs
021/487-4488

Иван Ђоковић


Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привредуи туризам

Рођен је 1981. године у Београду. Завршио је Правни факултет Универзитета у Београду. Обављао је дужност секретара Италијанско-српске привредне коморе током 2005. године, затим је радио као приправник у Првом општинском суду у Београду. Након положеног правосудног испита, у периоду од 2010. до 2013. године, вршио je дужност секретара Универзал банке а.д. Београд. Од 2013. године запослен је на месту руководиоца правних послова у компанији „South Stream“ у Новом Саду, инвеститору пројекта гасовода „Јужни ток“ на територији Републике Србије. Резервни је официр Војске Републике Србије са чином потпоручника пешадије у резерви.

Члан је Социјалистичке партије Србије.

Члан је Савета Правног факултета Универзитета у Новом Саду. Говори енглески и служи се руским језиком.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs