Покрајински секретаријат за привреду и туризам


Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области привредног развоја, туризма, угоститељства, бања и лечилишта, индустрије и занатства, електронских комуникација, сајмова и других привредних манифестација, а који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: уређује и обезбеђује равномерни регионални развој у области привреде; уређују питања од покрајинског значаја у области туризма; уређује планирање и развој туризма; утврђује и доноси стратегија развоја туризма; предлаже проглашење туристичког простора на територији АП Војводине, предлаже члан комисије за категоризацију туристичких места; предлаже оснивање организација за унапређивање и развој туризма и врше оснивачка права над њима; уређује коришћење минералних и термалних вода, балнеолошких и климатских ресурса; уређују питања од покрајинског значаја у области индустрије; утврђују план и програм равномерног привредног развоја; утврђују стари занати својствени подручју АП Војводине, као и мере за њихово унапређивање и развој, уређују питања од покрајинског значаја у области електронских комуникација и уређује планирање и развој електронских комуникација и информационог друштва на територији АП Војводине; уређују сајмови и друге привредне манифестације од покрајинског значаја; уређује оснивање, категоризација и начин рада сајамских центара; утврђује мрежа сајамских и других привредних манифестација на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у области туризма, заштите ауторских и сродних права у производњи и промету робе и електронских комуникација, у складу са законом, обавља послове државне управе који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа у областима из свог делокруга; прати рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области рада и запошљавања, који се односе на припрему аката за Скупштину, Покрајинску владу, оснивање фондова и других правних лица у тим областима и вршење оснивачких права над њима; израду предлога плана активне политике запошљавања у Покрајини; припремање покрајинских акционих планова за запошљавање; спровођење мера активне политике запошљавања у Покрајини, у складу са законом, акционим планом и стратегијом запошљавања у АП Војводини; Покрајински секретаријат за привреду и туризам прати примену прописа и стратешких докумената из области запошљавања, рада, безбедности и здравља на раду; припрема акте о оснивању организација од интереса за АП Војводину у наведеним областима; даје правна мишљења и упутства за примену законских прописа и других аката организацијама, установама, институцијама и грађанима; прати стање и примену прописа у области безбедности и здравља на раду у покрајинским органима управе; предлаже активности и мере за решавање проблема у области безбедности и здравља на раду; прати стање и примену прописа у вези с радно-правним статусом особа са инвалидитетом; предлаже активности и мере за унапређивање радно-правног статуса особа са инвалидитетом; подстиче запошљавање особа са инвалидитетом и других теже запошљивих категорија грађана; прати реализацију антидискриминационе политике у области рада и запошљавања; прати субвенционирање привредних субјеката у Покрајини и трансфера нижим органима власти у области запошљавања; припрема презентације у земљи и иностранству за представљање потенцијала Покрајине у области рада и запошљавања; прати стање и кретања на тржишту рада у АП Војводини; прати примену ратификованих конвенција и препорука Међународне организације рада и сачињава извештаје о њиховој примени; сарађује с међународним, регионалним и домаћим органима, организацијама и удружењима у области запошљавања, рада, безбедности и здравља на раду; координира рад и пружа подршку у раду Покрајинског социјално-економског савета, Покрајинског савета за запошљавање, Покрајинског савета за безбедност и заштиту на раду и других радних тела из области рада и запошљавања; предлаже директора Покрајинске службе за запошљавање; подстиче развој трипартитног социјалног дијалога у Покрајини, прати институционални социјални дијалог и важећи законски оквир; прати деловање социјалног партнерства у условима кризе (неуспеле приватизације, штрајкови, најугроженије привредне гране); с покрајинским социјално-економским саветом и другим заинтересованом субјектима, покреће иницијативе за измене радног законодавства и социјалне политике; иницира активности за хармонизацију радног и социјалног законодавства с нормативно-институционалним оквиром и праксом социјалног дијалога; предузима активности на подизању капацитета социјалних партнера (синдиката и послодаваца) за равноправно учешће у социјалном дијалогу; прати утицај макроекономских елемената (привредна кретања, тржиште рада, политика запошљавања) на функционисање социјалног дијалога у Покрајини; афирмише предности развијеног социјалног дијалога константним информисањем јавности о актерима, садржајима и инструментима социјалног дијалога; сарађује са синдикалним организацијама, организацијама послодаваца и удружењима; учествује у решавању питања од значаја за остваривање економских слобода и права запослених, материјалног и социјалног положаја послодаваца и запослених; афирмише развој културе преговарања и подстицања мирног решавања колективних радних спорова; прати социјални дијалог на локалном нивоу и рад мреже савета за запошљавање у Покрајини; прати умрежавања учесника социјалног дијалога у Покрајини; прати закључивања колективних уговора у Покрајини; прати однос јавности и медија према социјалном дијалогу.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Саопштење покрајинског секретара Мирослава Васина

Нови Сад , 08. октобар 2013.

За разлику од оних који из политикантских разлога непрекидно пласирају нетачне информације о стању у АП Војводини, попут министарке Зоране Михајловић, међународни чиниоци препознају достигнућа наше Покрајине у области привреде и економије, тако да је након високих међународних награда за женско...


Опширније

Васин: Потребно је израдити јединствену листу повреда на раду

Нови Сад , 07. октобар 2013.

Покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин, отворио је једнодневни семинар под називом „Улога лекара у пријави повреде на раду - Израда јединствене листе повреда на раду у Републици Србији“. Организатори едукативног семинара, који је одржан у Конгресном...


Опширније

Мирослав Васин о стању у туризму на Форуму стручне праксе и образовања у туризму Србије

Нови Сад , 05. октобар 2013.

На Форуму стручне праксе и образовања у туризму, који је организовао Новосадски сајам у сарадњи са Дунавским туристичким кластером ,,Истар21“, покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова, Мирослав Васин, упознао је присутне са појединостима у сфери запошљавања у туризму...


Опширније

Пастор: „Војводинашуме“ предњаче у реализацији великих амбиција

Нови Сад , 04. октобар 2013.

Председник Скупштине АП Војводине Иштван Пастор свечано је данас отворио новоизграђену Ловачку кућу „4 јелена“ која припада систему угоститељско-смештајних капацитета ЈП „Војводинашуме“.


Опширније

Мирослав Васин примио делегацију Тузланског кантона

Нови Сад , 04. октобар 2013.

Туризам је, за разлику од других привредних грана, и у условима кризе показао своју виталност и то је област која заслужује значајно место у започетој регионалној сарадњи Војводине и Тузланског кантона - сагласили су се приликом данашњег сусрета у Влади Војводине покрајински секретар за привреду...


Опширније

Пастор, Бугарски и Васин о мултикултуралности као туристичком бренду Војводине

Нови Сад , 04. октобар 2013.

У организацији Дунавског туристичког кластера „Истар21“, у оквиру 48. Међународног сајма лова, риболова и спорта „ЛОРИСТ“, данас је одржана панел дискусија „Може ли мултикултуралност бити (туристички) бренд Војводине“, а своје виђење ове теме изнели су и председник Скупштине АП Војводине Иштван...


Опширније

Мирослав Васин oтворио свечаност доделе Туристичке призме и почетак међународне радионице на Новосадском сајму

Нови Сад , 04. октобар 2013.

Покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин отворио је свечаност доделе Туристичkе призме на Новосадском сајму и поручио да је неопходно мењати свест Војвођана, јер је сваки становник део јединствене мултикултуралне туристичке понуде Војводине.

,,...


Опширније

Мирослав Васин примио водећег инвеститора из Ирака

Нови Сад , 04. октобар 2013.

Покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин, примио је руководство компаније "Moon Group", која је међу водећим инвеститорима у региону Курдистана на северу Ирака. Ово је прва посета привредника из ове ирачке провинције која, захваљујући значајним...


Опширније

Васин: Туризам значајана привредна грана

Нови Сад , 03. октобар 2013.

На скупу туристичке индустрије Србије, који је одржан у оквиру сајма „Лорист“, покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин, представио је програм и активности Савета за туризам, основаног при Покрајинском секретаријату за привреду, као и планове за 2014....


Опширније

Одржана конференција о управљању инвестиционом репутацијом у туризму на Новосадском сајму

Нови Сад , 03. октобар 2013.

Покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин учествовао је на конференцији посвећеној управљању инвестиционом репутацијом у туризму, која се одржава у оквиру Међународног сајма туризма на Новосадском сајму. Своје искуство са присутним представницима страних...


Опширније

Pages


Информације


Иван Ђоковић
021/487-4611
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
office.privreda@vojvodina.gov.rs
http://www.spriv.vojvodina.gov.rs


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Соња Бабић-Вејновић
sonja.babic@vojvodina.gov.rs
021/487-4488

Иван Ђоковић


Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привредуи туризам

Рођен је 1981. године у Београду. Завршио је Правни факултет Универзитета у Београду. Обављао је дужност секретара Италијанско-српске привредне коморе током 2005. године, затим је радио као приправник у Првом општинском суду у Београду. Након положеног правосудног испита, у периоду од 2010. до 2013. године, вршио je дужност секретара Универзал банке а.д. Београд. Од 2013. године запослен је на месту руководиоца правних послова у компанији „South Stream“ у Новом Саду, инвеститору пројекта гасовода „Јужни ток“ на територији Републике Србије. Резервни је официр Војске Републике Србије са чином потпоручника пешадије у резерви.

Члан је Социјалистичке партије Србије.

Члан је Савета Правног факултета Универзитета у Новом Саду. Говори енглески и служи се руским језиком.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs