Покрајински секретаријат за привреду и туризам


Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области привредног развоја, туризма, угоститељства, бања и лечилишта, индустрије и занатства, електронских комуникација, сајмова и других привредних манифестација, а који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: уређује и обезбеђује равномерни регионални развој у области привреде; уређују питања од покрајинског значаја у области туризма; уређује планирање и развој туризма; утврђује и доноси стратегија развоја туризма; предлаже проглашење туристичког простора на територији АП Војводине, предлаже члан комисије за категоризацију туристичких места; предлаже оснивање организација за унапређивање и развој туризма и врше оснивачка права над њима; уређује коришћење минералних и термалних вода, балнеолошких и климатских ресурса; уређују питања од покрајинског значаја у области индустрије; утврђују план и програм равномерног привредног развоја; утврђују стари занати својствени подручју АП Војводине, као и мере за њихово унапређивање и развој, уређују питања од покрајинског значаја у области електронских комуникација и уређује планирање и развој електронских комуникација и информационог друштва на територији АП Војводине; уређују сајмови и друге привредне манифестације од покрајинског значаја; уређује оснивање, категоризација и начин рада сајамских центара; утврђује мрежа сајамских и других привредних манифестација на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у области туризма, заштите ауторских и сродних права у производњи и промету робе и електронских комуникација, у складу са законом, обавља послове државне управе који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа у областима из свог делокруга; прати рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области рада и запошљавања, који се односе на припрему аката за Скупштину, Покрајинску владу, оснивање фондова и других правних лица у тим областима и вршење оснивачких права над њима; израду предлога плана активне политике запошљавања у Покрајини; припремање покрајинских акционих планова за запошљавање; спровођење мера активне политике запошљавања у Покрајини, у складу са законом, акционим планом и стратегијом запошљавања у АП Војводини; Покрајински секретаријат за привреду и туризам прати примену прописа и стратешких докумената из области запошљавања, рада, безбедности и здравља на раду; припрема акте о оснивању организација од интереса за АП Војводину у наведеним областима; даје правна мишљења и упутства за примену законских прописа и других аката организацијама, установама, институцијама и грађанима; прати стање и примену прописа у области безбедности и здравља на раду у покрајинским органима управе; предлаже активности и мере за решавање проблема у области безбедности и здравља на раду; прати стање и примену прописа у вези с радно-правним статусом особа са инвалидитетом; предлаже активности и мере за унапређивање радно-правног статуса особа са инвалидитетом; подстиче запошљавање особа са инвалидитетом и других теже запошљивих категорија грађана; прати реализацију антидискриминационе политике у области рада и запошљавања; прати субвенционирање привредних субјеката у Покрајини и трансфера нижим органима власти у области запошљавања; припрема презентације у земљи и иностранству за представљање потенцијала Покрајине у области рада и запошљавања; прати стање и кретања на тржишту рада у АП Војводини; прати примену ратификованих конвенција и препорука Међународне организације рада и сачињава извештаје о њиховој примени; сарађује с међународним, регионалним и домаћим органима, организацијама и удружењима у области запошљавања, рада, безбедности и здравља на раду; координира рад и пружа подршку у раду Покрајинског социјално-економског савета, Покрајинског савета за запошљавање, Покрајинског савета за безбедност и заштиту на раду и других радних тела из области рада и запошљавања; предлаже директора Покрајинске службе за запошљавање; подстиче развој трипартитног социјалног дијалога у Покрајини, прати институционални социјални дијалог и важећи законски оквир; прати деловање социјалног партнерства у условима кризе (неуспеле приватизације, штрајкови, најугроженије привредне гране); с покрајинским социјално-економским саветом и другим заинтересованом субјектима, покреће иницијативе за измене радног законодавства и социјалне политике; иницира активности за хармонизацију радног и социјалног законодавства с нормативно-институционалним оквиром и праксом социјалног дијалога; предузима активности на подизању капацитета социјалних партнера (синдиката и послодаваца) за равноправно учешће у социјалном дијалогу; прати утицај макроекономских елемената (привредна кретања, тржиште рада, политика запошљавања) на функционисање социјалног дијалога у Покрајини; афирмише предности развијеног социјалног дијалога константним информисањем јавности о актерима, садржајима и инструментима социјалног дијалога; сарађује са синдикалним организацијама, организацијама послодаваца и удружењима; учествује у решавању питања од значаја за остваривање економских слобода и права запослених, материјалног и социјалног положаја послодаваца и запослених; афирмише развој културе преговарања и подстицања мирног решавања колективних радних спорова; прати социјални дијалог на локалном нивоу и рад мреже савета за запошљавање у Покрајини; прати умрежавања учесника социјалног дијалога у Покрајини; прати закључивања колективних уговора у Покрајини; прати однос јавности и медија према социјалном дијалогу.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Отворен 5. Пландишки сајам привреде, пољопривреде и туризма

Нови Сад/Пландиште , 27. септембар 2013.

Покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин отворио је 5. по реду Пландишки сајам привреде, пољопривреде и туризма. Ова манифестација која се одржава у центру Пландишта, добила је традиционалан карактер, јер значајно обогаћује источни Банат својом...


Опширније

Покрајина и општине удружиле средства за побољшање саобраћајне безбедности

Нови Сад , 27. септембар 2013.

Покрајина Војводина и 20 општина у Војводини удружили су финансијска средства, како је било превиђено конкурсом Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова, за изградњу семафора и "лежећих полицајаца" у непосредној близини школа и предшколских установа и за...


Опширније

Мирослав Васин отворио 15.Међународну конференцију ,,Савремене тенденције у туризму и хотелијерству 2013“

Нови Сад , 26. септембар 2013.

Покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин, у Привредној комори Војводине, отворио је 15. Међународну конференцију под називом ,,Савремене тенденције у туризму и хотелијерству 2013“, која се у Новом Саду одржава 26. и 27. септембра 2013.

...


Опширније

Саопштење покрајинског секретара за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослава Васина: Министарка Зорана Михајловић говори неистину

Нови Сад , 25. септембар 2013.

Својим паушалним и злонамерним оценама о стању у области незапослености у Војводини, као и о броју општина у Војводини у којима се живи лошије од просека у Србији и, уопште, о стању у нашој Покрајини, министарка Зорана Михајловић свесно и у циљу прикупљања политичких поена обмањује јавност у...


Опширније

Унапређивање сарадње између АП Војводине и Републике Чешке

Нови Сад , 25. септембар 2013.

Покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова, Мирослав Васин примио је у Влади Војводине делегацију Републике Чешке, представнике региона Храдец Кралове, на челу са начелником региона Лубомиром Францом. У саставу делегације су били су делегати Скупштине региона,...


Опширније

Наутички кластери – ефикасан вид коришћења хидролошких капацитета Војводине

Нови Сад , 25. септембар 2013.

У Скупштини АП Војводине је данас одржана међународна конференцији под називом ,,Развој ланца добављача у наутичком сектору у Југоисточној Европи", коју је отворио покрајински секрета за привреду, запошљавање и равноправност полова. Ресорни секретар је истакао да је циљ конференције заједнички...


Опширније

Субвенције за отварање нових радних места у предузећу „Div Trades““ у Бачкој Паланци

Бачка Паланка , 24. септембар 2013.

Председник Владе АП Војводине др Бојан Пајтић је уручио данас Одлуку о додели субвенције предузећу доо „Div Trades“ у Бачкој Паланци, чиме ће бити омогућено отварање 55 нових радних места. Реч је о предузећу које послује од 1996. године, а бави се производњом амбалаже од полипропиленске тканине...


Опширније

Нове могућности за сарадњу Војводине са регијом Централне Македоније

Нови Сад , 24. септембар 2013.

На основу заједничке иницијативе, Фонд “Европски послови” АП Војводине и Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова у сарадњи са представницима Регионалног развојног фонда Централне Македоније, организовали су званичну посету делегације АП Војводине гувернеру регије...


Опширније

Мирослав Васин представио четири нова конкурса за развој туризма и старих заната

Нови Сад , 23. септембар 2013.

На данашњој конференцији за медије, покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин, представио је новообјављена четири конкурса: три из области туризма и један из области уметничких и старих заната. Мала и средња предузећа, локалне самоуправе са територије...


Опширније

Кластери приоритет привредног развоја

Нови Сад , 16. септембар 2013.

Покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин представио је данас на конференцији за новинаре пројекат Cluster PoliSEE- политика развоја кластера у југоисточној Европи.
Ресорни секретар истакао је да је реч о пројекту који доприноси унапређивање...


Опширније

Pages


Информације


Ненад Иванишевић
021/487-4611
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
office.privreda@vojvodina.gov.rs
http://www.spriv.vojvodina.gov.rs


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Соња Бабић-Вејновић
sonja.babic@vojvodina.gov.rs
021/487-4488

Ненад Иванишевић


Покрајински секретар за привреду и туризам

Рођен је 1972. године у Суботици. По образовању је дипломирани правник. Стекао је звање магистра наука међународне економије a затим и звање доктора економских наука. Лиценцирани је стручни радник у области социјалне заштите.

Од 1995. године ради у Геронтолошком центру у Суботици, а од 2001. до 2014. и од 2017. до данас на функцији је директора те установе.

Од 2016. до 2018. године био је професор предавач на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, а од 2019. до сада у Високој здравственој школи струковних студија у Београду.

Обављао је дужност државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (2014–2017) и у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре од 2017. године, као и посебног саветника потпредседнице Владе Републике Србије.

Био је посланик у Скупштини АП Војводине у периоду од 2008. до 2012. године.

Говори енглески језик.

Ожењен је и отац је две ћерке.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs