Покрајински секретаријат за привреду и туризам


Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области привредног развоја, туризма, угоститељства, бања и лечилишта, индустрије и занатства, електронских комуникација, сајмова и других привредних манифестација, а који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: уређује и обезбеђује равномерни регионални развој у области привреде; уређују питања од покрајинског значаја у области туризма; уређује планирање и развој туризма; утврђује и доноси стратегија развоја туризма; предлаже проглашење туристичког простора на територији АП Војводине, предлаже члан комисије за категоризацију туристичких места; предлаже оснивање организација за унапређивање и развој туризма и врше оснивачка права над њима; уређује коришћење минералних и термалних вода, балнеолошких и климатских ресурса; уређују питања од покрајинског значаја у области индустрије; утврђују план и програм равномерног привредног развоја; утврђују стари занати својствени подручју АП Војводине, као и мере за њихово унапређивање и развој, уређују питања од покрајинског значаја у области електронских комуникација и уређује планирање и развој електронских комуникација и информационог друштва на територији АП Војводине; уређују сајмови и друге привредне манифестације од покрајинског значаја; уређује оснивање, категоризација и начин рада сајамских центара; утврђује мрежа сајамских и других привредних манифестација на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у области туризма, заштите ауторских и сродних права у производњи и промету робе и електронских комуникација, у складу са законом, обавља послове државне управе који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа у областима из свог делокруга; прати рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области рада и запошљавања, који се односе на припрему аката за Скупштину, Покрајинску владу, оснивање фондова и других правних лица у тим областима и вршење оснивачких права над њима; израду предлога плана активне политике запошљавања у Покрајини; припремање покрајинских акционих планова за запошљавање; спровођење мера активне политике запошљавања у Покрајини, у складу са законом, акционим планом и стратегијом запошљавања у АП Војводини; Покрајински секретаријат за привреду и туризам прати примену прописа и стратешких докумената из области запошљавања, рада, безбедности и здравља на раду; припрема акте о оснивању организација од интереса за АП Војводину у наведеним областима; даје правна мишљења и упутства за примену законских прописа и других аката организацијама, установама, институцијама и грађанима; прати стање и примену прописа у области безбедности и здравља на раду у покрајинским органима управе; предлаже активности и мере за решавање проблема у области безбедности и здравља на раду; прати стање и примену прописа у вези с радно-правним статусом особа са инвалидитетом; предлаже активности и мере за унапређивање радно-правног статуса особа са инвалидитетом; подстиче запошљавање особа са инвалидитетом и других теже запошљивих категорија грађана; прати реализацију антидискриминационе политике у области рада и запошљавања; прати субвенционирање привредних субјеката у Покрајини и трансфера нижим органима власти у области запошљавања; припрема презентације у земљи и иностранству за представљање потенцијала Покрајине у области рада и запошљавања; прати стање и кретања на тржишту рада у АП Војводини; прати примену ратификованих конвенција и препорука Међународне организације рада и сачињава извештаје о њиховој примени; сарађује с међународним, регионалним и домаћим органима, организацијама и удружењима у области запошљавања, рада, безбедности и здравља на раду; координира рад и пружа подршку у раду Покрајинског социјално-економског савета, Покрајинског савета за запошљавање, Покрајинског савета за безбедност и заштиту на раду и других радних тела из области рада и запошљавања; предлаже директора Покрајинске службе за запошљавање; подстиче развој трипартитног социјалног дијалога у Покрајини, прати институционални социјални дијалог и важећи законски оквир; прати деловање социјалног партнерства у условима кризе (неуспеле приватизације, штрајкови, најугроженије привредне гране); с покрајинским социјално-економским саветом и другим заинтересованом субјектима, покреће иницијативе за измене радног законодавства и социјалне политике; иницира активности за хармонизацију радног и социјалног законодавства с нормативно-институционалним оквиром и праксом социјалног дијалога; предузима активности на подизању капацитета социјалних партнера (синдиката и послодаваца) за равноправно учешће у социјалном дијалогу; прати утицај макроекономских елемената (привредна кретања, тржиште рада, политика запошљавања) на функционисање социјалног дијалога у Покрајини; афирмише предности развијеног социјалног дијалога константним информисањем јавности о актерима, садржајима и инструментима социјалног дијалога; сарађује са синдикалним организацијама, организацијама послодаваца и удружењима; учествује у решавању питања од значаја за остваривање економских слобода и права запослених, материјалног и социјалног положаја послодаваца и запослених; афирмише развој културе преговарања и подстицања мирног решавања колективних радних спорова; прати социјални дијалог на локалном нивоу и рад мреже савета за запошљавање у Покрајини; прати умрежавања учесника социјалног дијалога у Покрајини; прати закључивања колективних уговора у Покрајини; прати однос јавности и медија према социјалном дијалогу.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

На војвођанском штанду на Сајму привреде у Цељу наступа 30 производних предузећа

Нови Сад/Цеље , 13. септембар 2013.

Тридесет војвођанских производних предузећа из области прераде пољопривредних производа, грађевинског материјала, машина, алата и опреме за индустрију, излажу своје производе на 46. Међународном сајму привреде и предузетниства МОС, који се до 17. септембра одржава у Цељу (Република Словенија...


Опширније

Осми наступ војвођанских привредника на Међународном сајму привреде у Цељу

Нови Сад , 10. септембар 2013.

У току су завршне активности и припреме Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова око организације осмог наступа војвођанске привреде на 46. Међународном сајму привреде у Цељу који се одржава од 11. до 17. септембра 2013. На основу јавног позива, који је...


Опширније

У Влади Војводине делегацији из Белорусије предложени пројекти за проширење сарадње

Нови Сад , 04. септембар 2013.

Потпредседник Владе Војводине и покрајински секретар за науку и технолошки развој проф. др Драгослав Петровић и покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин разговарали су у Влади Војводине са делегацијом из Републике Белорусије о унапређењу економске...


Опширније

Решен проблем Основне школе "Алекса Шантић“ у Степановићеву

Нови Сад , 04. септембар 2013.

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова остварује сарадњу са „Агропанонком“ из Новог Сада и њеним власником Драгољубом Швоњом, који је и почасни конзул Белорусије у Србији. Кроз ту сарадњу отворена је фабрика за склапање трактора „Беларус“ у Новом Саду, као и...


Опширније

Потписани уговори за изградњу саобраћајне сигнализације и унапређење туризма у Вршцу и Белој Цркви

Вршац , 03. септембар 2013.

Покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин потписао је уговоре са представницима општина Вршац и Бела Црква, које су добиле средства на конкурсима Покрајинског секретријата за привреду, запошљавање и равноправност полова за суфинансирање изградње...


Опширније

Мирослав Васин отворио “Тамбурашки сабор” у Дероњама

Дероње , 31. август 2013.

Покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин отворио је вечерас у Дероњама “Тамбурашки сабор 2013”. На традиционалној тамбурашкој манифестацији, током два такмичарска дана, представиће се 11 домаћих тамбурашких оркестара.

“Овај фестивал, из више...


Опширније

Мирослав Васин потписао уговоре са војвођанским кластер организацијама

Нови Сад , 30. август 2013.

У Пословном инкубатору Нови Сад, покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин потписао је уговор о додели бесповратних средстава по конкурсу Покрајинског секретаријата за привреду са директором Војвођанског ИКТ кластера Миланом Шолајом. Уговори су потписани...


Опширније

Одржан округли сто о безбедности рада и здравља на раду

Нови Сад , 30. август 2013.

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, у сарадњи са Управом за безбедност и здравље на раду Министарства рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије, организовао је данас округли сто на тему ,,Актуелно стање у области безбедности и здравља на раду у...


Опширније

Покрајински секретаријат за привреду расписао конкурсе за предузетништво и сајмове

Нови Сад , 29. август 2013.

Нови Сад, 29. август 2013. - Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова расписао је данас два нова конкурса. Реч је о конкурс за доделу средстава малим и средњим привредним субјектима за унапређење привреде у АП Војводини за који је издвојено 17.549.900,00 динара и...


Опширније

Изградња Винске улице у Иригу: Васин и Петровић потписали уговор о додели средстава

Нови Сад / Ириг , 28. август 2013.

Покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова, Мирослав Васин је данас у просторијама Општине Ириг потписао уговор са председником Општине Владимиром Петровићем поводом суфинансирања пројекта изградње Винске улице у Иригу.

Општина Ириг ће захваљујући покрајинским...


Опширније

Pages


Информације


Ненад Иванишевић
021/487-4611
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
office.privreda@vojvodina.gov.rs
http://www.spriv.vojvodina.gov.rs


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Соња Бабић-Вејновић
sonja.babic@vojvodina.gov.rs
021/487-4488

Ненад Иванишевић


Покрајински секретар за привреду и туризам

Рођен је 1972. године у Суботици. По образовању је дипломирани правник. Стекао је звање магистра наука међународне економије a затим и звање доктора економских наука. Лиценцирани је стручни радник у области социјалне заштите.

Од 1995. године ради у Геронтолошком центру у Суботици, а од 2001. до 2014. и од 2017. до данас на функцији је директора те установе.

Од 2016. до 2018. године био је професор предавач на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, а од 2019. до сада у Високој здравственој школи струковних студија у Београду.

Обављао је дужност државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (2014–2017) и у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре од 2017. године, као и посебног саветника потпредседнице Владе Републике Србије.

Био је посланик у Скупштини АП Војводине у периоду од 2008. до 2012. године.

Говори енглески језик.

Ожењен је и отац је две ћерке.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs