Покрајински секретаријат за привреду и туризам


Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области привредног развоја, туризма, угоститељства, бања и лечилишта, индустрије и занатства, електронских комуникација, сајмова и других привредних манифестација, а који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: уређује и обезбеђује равномерни регионални развој у области привреде; уређују питања од покрајинског значаја у области туризма; уређује планирање и развој туризма; утврђује и доноси стратегија развоја туризма; предлаже проглашење туристичког простора на територији АП Војводине, предлаже члан комисије за категоризацију туристичких места; предлаже оснивање организација за унапређивање и развој туризма и врше оснивачка права над њима; уређује коришћење минералних и термалних вода, балнеолошких и климатских ресурса; уређују питања од покрајинског значаја у области индустрије; утврђују план и програм равномерног привредног развоја; утврђују стари занати својствени подручју АП Војводине, као и мере за њихово унапређивање и развој, уређују питања од покрајинског значаја у области електронских комуникација и уређује планирање и развој електронских комуникација и информационог друштва на територији АП Војводине; уређују сајмови и друге привредне манифестације од покрајинског значаја; уређује оснивање, категоризација и начин рада сајамских центара; утврђује мрежа сајамских и других привредних манифестација на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у области туризма, заштите ауторских и сродних права у производњи и промету робе и електронских комуникација, у складу са законом, обавља послове државне управе који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа у областима из свог делокруга; прати рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области рада и запошљавања, који се односе на припрему аката за Скупштину, Покрајинску владу, оснивање фондова и других правних лица у тим областима и вршење оснивачких права над њима; израду предлога плана активне политике запошљавања у Покрајини; припремање покрајинских акционих планова за запошљавање; спровођење мера активне политике запошљавања у Покрајини, у складу са законом, акционим планом и стратегијом запошљавања у АП Војводини; Покрајински секретаријат за привреду и туризам прати примену прописа и стратешких докумената из области запошљавања, рада, безбедности и здравља на раду; припрема акте о оснивању организација од интереса за АП Војводину у наведеним областима; даје правна мишљења и упутства за примену законских прописа и других аката организацијама, установама, институцијама и грађанима; прати стање и примену прописа у области безбедности и здравља на раду у покрајинским органима управе; предлаже активности и мере за решавање проблема у области безбедности и здравља на раду; прати стање и примену прописа у вези с радно-правним статусом особа са инвалидитетом; предлаже активности и мере за унапређивање радно-правног статуса особа са инвалидитетом; подстиче запошљавање особа са инвалидитетом и других теже запошљивих категорија грађана; прати реализацију антидискриминационе политике у области рада и запошљавања; прати субвенционирање привредних субјеката у Покрајини и трансфера нижим органима власти у области запошљавања; припрема презентације у земљи и иностранству за представљање потенцијала Покрајине у области рада и запошљавања; прати стање и кретања на тржишту рада у АП Војводини; прати примену ратификованих конвенција и препорука Међународне организације рада и сачињава извештаје о њиховој примени; сарађује с међународним, регионалним и домаћим органима, организацијама и удружењима у области запошљавања, рада, безбедности и здравља на раду; координира рад и пружа подршку у раду Покрајинског социјално-економског савета, Покрајинског савета за запошљавање, Покрајинског савета за безбедност и заштиту на раду и других радних тела из области рада и запошљавања; предлаже директора Покрајинске службе за запошљавање; подстиче развој трипартитног социјалног дијалога у Покрајини, прати институционални социјални дијалог и важећи законски оквир; прати деловање социјалног партнерства у условима кризе (неуспеле приватизације, штрајкови, најугроженије привредне гране); с покрајинским социјално-економским саветом и другим заинтересованом субјектима, покреће иницијативе за измене радног законодавства и социјалне политике; иницира активности за хармонизацију радног и социјалног законодавства с нормативно-институционалним оквиром и праксом социјалног дијалога; предузима активности на подизању капацитета социјалних партнера (синдиката и послодаваца) за равноправно учешће у социјалном дијалогу; прати утицај макроекономских елемената (привредна кретања, тржиште рада, политика запошљавања) на функционисање социјалног дијалога у Покрајини; афирмише предности развијеног социјалног дијалога константним информисањем јавности о актерима, садржајима и инструментима социјалног дијалога; сарађује са синдикалним организацијама, организацијама послодаваца и удружењима; учествује у решавању питања од значаја за остваривање економских слобода и права запослених, материјалног и социјалног положаја послодаваца и запослених; афирмише развој културе преговарања и подстицања мирног решавања колективних радних спорова; прати социјални дијалог на локалном нивоу и рад мреже савета за запошљавање у Покрајини; прати умрежавања учесника социјалног дијалога у Покрајини; прати закључивања колективних уговора у Покрајини; прати однос јавности и медија према социјалном дијалогу.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Председник Владе Војводине посетио Гложан

Нови Сад , 19. јул 2013.

Гложан/Нови Сад, 19. јул 2013. године - Председник Владе АП Војводине др Бојан Пајтић са сарадницима, покрајинским секретаром за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирославом Васином и в.д. директора Фонда за капитална улагања Небојшом Маленковићем, посетио је Гложан -...


Опширније

Јавно-приватно партнерство омогућава ревитализацију пруге Нови Сад - Богојево - Сомбор

Нови Сад , 12. јул 2013.

Оџаци/Нови Сад, 12. јули 2013. године - Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова и Општина Оџаци организовали су данас презентацију Елабората о преношењу права на управљање железничком инфраструктуром и организацијом превоза на прузи Нови Сад -...


Опширније

Покрајина подржава оснивање предузетничке канцеларије

Зрењанин , 11. јул 2013.

Нови Сад, 11. јул 2013. - "Влада Војводине и Покрајински секретаријат за привреду подржаће оснивање предузетничке канцеларије за територију АП Војводине и пружити сваку потребну помоћ да канцеларија почне да ради већ на јесен ове године", изјавио је покрајински секретар за...


Опширније

Васин: Покрајинска влада не стоји иза штрајка у Фабрици акумулатора

Нови Сад , 08. јул 2013.

Нови Сад, 8. јул 2013. - Поводом тврдње менаџмента Фабрике акумулатора „Сомбор", која је изнета у средствима јавног информисања, да је Покрајинска влада умешана у организацију штрајка у овој фабрици, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова енергич...


Опширније

Мирослав Васин положио венац на Споменик слободе поводом годишњце антифашистичког устанка у Србији

, 07. јул 2013.

Иришки венац, 7. јули 2013. године - Покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин, поводом 72. годишњице подизања антифашистичког устанка народа Србије у Другом светском рату, положио је данас венац на Споменик слободе на Иришком венцу...


Опширније

Мирослав Васин потписао уговоре са организаторима међународних сајмова у Војводини

Кикинда , 05. јул 2013.

Нови Сад, 4. јул 2013. - Као што је то била пракса претходних година, Покрајински секретаријат за привреду пружа финансијску подршку организаторима сајамских манифестација у Војводини. Ове године, на основу конкурса који је објављен 21. маја, Покрајински секретаријат добитницима...


Опширније

Одржана седница Покрајинског социјално-економског савета

Нови Сад , 04. јул 2013.

Нови Сад, 4. јул 2013. - Четврта седница Покрајинског социјално-економског савета одржана је у Скупштини АП Војводине. На седници Покрајинског социјално-економског савета расправљано је о решавању проблема у привредним предузећим у АП Војводине; о заједничкој иницијативи Савеза...


Опширније

Сусрети домаћих и страних привредника под окриљем ''Четири мотора''

Нови Сад , 03. јул 2013.

Нови Сад, 2. јул 2013. - „Кроз процес преговора о чланству Србије са Европском унијом и фирме из Србије ће имати прилику да напредују и равноправно изађу на тржиште ЕУ када за то дође време", рекао је Шеф сектора за европске интеграције и економска питања при Делегацији ЕУ у...


Опширније

Изјава Мирослава Васина поводом тврдњи Велимира Илића о Војводини

Нови Сад , 30. јун 2013.

Нови Сад, 30. јун 2013. – „Поручујем министру Велимиру Илићуда престане да својим скандалозним и злонамерним изјавама вређа грађанеВојводине и легално изабрану Владу АП Војводине.Тврдњом да у Војводини живидва милиона Срба увредио је све грађане у Покрајини који се највише...


Опширније

Пајтић и Васин представили програм за побољшање стања у војвођанској привреди

Нови Сад , 26. јун 2013.

Нови Сад, 26. јун 2013. године - У Привредној комори Војводине, покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин представио је Програм Владе Војводине за побољшање стања у области привреде, предузетништва и занатства. Учеснике данашњег скупа -...


Опширније

Pages


Информације


Ненад Иванишевић
021/487-4611
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
office.privreda@vojvodina.gov.rs
http://www.spriv.vojvodina.gov.rs


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Соња Бабић-Вејновић
sonja.babic@vojvodina.gov.rs
021/487-4488

Ненад Иванишевић


Покрајински секретар за привреду и туризам

Рођен је 1972. године у Суботици. По образовању је дипломирани правник. Стекао је звање магистра наука међународне економије a затим и звање доктора економских наука. Лиценцирани је стручни радник у области социјалне заштите.

Од 1995. године ради у Геронтолошком центру у Суботици, а од 2001. до 2014. и од 2017. до данас на функцији је директора те установе.

Од 2016. до 2018. године био је професор предавач на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, а од 2019. до сада у Високој здравственој школи струковних студија у Београду.

Обављао је дужност државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (2014–2017) и у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре од 2017. године, као и посебног саветника потпредседнице Владе Републике Србије.

Био је посланик у Скупштини АП Војводине у периоду од 2008. до 2012. године.

Говори енглески језик.

Ожењен је и отац је две ћерке.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs