Покрајински секретаријат за привреду и туризам


Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области привредног развоја, туризма, угоститељства, бања и лечилишта, индустрије и занатства, електронских комуникација, сајмова и других привредних манифестација, а који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: уређује и обезбеђује равномерни регионални развој у области привреде; уређују питања од покрајинског значаја у области туризма; уређује планирање и развој туризма; утврђује и доноси стратегија развоја туризма; предлаже проглашење туристичког простора на територији АП Војводине, предлаже члан комисије за категоризацију туристичких места; предлаже оснивање организација за унапређивање и развој туризма и врше оснивачка права над њима; уређује коришћење минералних и термалних вода, балнеолошких и климатских ресурса; уређују питања од покрајинског значаја у области индустрије; утврђују план и програм равномерног привредног развоја; утврђују стари занати својствени подручју АП Војводине, као и мере за њихово унапређивање и развој, уређују питања од покрајинског значаја у области електронских комуникација и уређује планирање и развој електронских комуникација и информационог друштва на територији АП Војводине; уређују сајмови и друге привредне манифестације од покрајинског значаја; уређује оснивање, категоризација и начин рада сајамских центара; утврђује мрежа сајамских и других привредних манифестација на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у области туризма, заштите ауторских и сродних права у производњи и промету робе и електронских комуникација, у складу са законом, обавља послове државне управе који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа у областима из свог делокруга; прати рад установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области рада и запошљавања, који се односе на припрему аката за Скупштину, Покрајинску владу, оснивање фондова и других правних лица у тим областима и вршење оснивачких права над њима; израду предлога плана активне политике запошљавања у Покрајини; припремање покрајинских акционих планова за запошљавање; спровођење мера активне политике запошљавања у Покрајини, у складу са законом, акционим планом и стратегијом запошљавања у АП Војводини; Покрајински секретаријат за привреду и туризам прати примену прописа и стратешких докумената из области запошљавања, рада, безбедности и здравља на раду; припрема акте о оснивању организација од интереса за АП Војводину у наведеним областима; даје правна мишљења и упутства за примену законских прописа и других аката организацијама, установама, институцијама и грађанима; прати стање и примену прописа у области безбедности и здравља на раду у покрајинским органима управе; предлаже активности и мере за решавање проблема у области безбедности и здравља на раду; прати стање и примену прописа у вези с радно-правним статусом особа са инвалидитетом; предлаже активности и мере за унапређивање радно-правног статуса особа са инвалидитетом; подстиче запошљавање особа са инвалидитетом и других теже запошљивих категорија грађана; прати реализацију антидискриминационе политике у области рада и запошљавања; прати субвенционирање привредних субјеката у Покрајини и трансфера нижим органима власти у области запошљавања; припрема презентације у земљи и иностранству за представљање потенцијала Покрајине у области рада и запошљавања; прати стање и кретања на тржишту рада у АП Војводини; прати примену ратификованих конвенција и препорука Међународне организације рада и сачињава извештаје о њиховој примени; сарађује с међународним, регионалним и домаћим органима, организацијама и удружењима у области запошљавања, рада, безбедности и здравља на раду; координира рад и пружа подршку у раду Покрајинског социјално-економског савета, Покрајинског савета за запошљавање, Покрајинског савета за безбедност и заштиту на раду и других радних тела из области рада и запошљавања; предлаже директора Покрајинске службе за запошљавање; подстиче развој трипартитног социјалног дијалога у Покрајини, прати институционални социјални дијалог и важећи законски оквир; прати деловање социјалног партнерства у условима кризе (неуспеле приватизације, штрајкови, најугроженије привредне гране); с покрајинским социјално-економским саветом и другим заинтересованом субјектима, покреће иницијативе за измене радног законодавства и социјалне политике; иницира активности за хармонизацију радног и социјалног законодавства с нормативно-институционалним оквиром и праксом социјалног дијалога; предузима активности на подизању капацитета социјалних партнера (синдиката и послодаваца) за равноправно учешће у социјалном дијалогу; прати утицај макроекономских елемената (привредна кретања, тржиште рада, политика запошљавања) на функционисање социјалног дијалога у Покрајини; афирмише предности развијеног социјалног дијалога константним информисањем јавности о актерима, садржајима и инструментима социјалног дијалога; сарађује са синдикалним организацијама, организацијама послодаваца и удружењима; учествује у решавању питања од значаја за остваривање економских слобода и права запослених, материјалног и социјалног положаја послодаваца и запослених; афирмише развој културе преговарања и подстицања мирног решавања колективних радних спорова; прати социјални дијалог на локалном нивоу и рад мреже савета за запошљавање у Покрајини; прати умрежавања учесника социјалног дијалога у Покрајини; прати закључивања колективних уговора у Покрајини; прати однос јавности и медија према социјалном дијалогу.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Представљени резултати пројекта ''Побољшање запошљивости Рома у АП Војводини''

Нови Сад , 07. мај 2013.

Нови Сад, 7. мај 2013. - Двадесет нових фирми или радњи које су основали припадници ромске националне заједнице и 122 лица ромске националности која су завршиле стручну обуку за стицање квалификација које ће помоћи њиховом запошљавању - резултати су пројекта "Побољшање...


Опширније

Конференција о повезивању бања

Нови Сад , 30. април 2013.

Нови Сад, 30. април 2013. - У Новом Саду одржана је Конференција поводом почетка пројекта ЦООЛИНГ ЦУБЕС, под називом ,,Интегрална стратегија развоја бања које су смештене у околини главних саобраћајница у прекограничном подручју Србије и Мађарске". Конференцију су организовали...


Опширније

Пајтић: Запошљавање највећа брига покрајинске администрације

Нови Сад , 19. април 2013.

Бачка Паланка/Нови Сад, 19. април 2013. - Председник Владе АП Војводине др Бојан Пајтић присуствовао је у Бачкој Паланци потписивању уговора о коришћењу субвенције Покрајинске владе за отварање нових радних места у Војводини. Влада Војводине обезбедила је финансијска средства за...


Опширније

Војводина Метал Кластер на сајму у Цељу

Нови Сад , 19. април 2013.

Цеље/Нови Сад, 19. април 2013. године - Десет чланица Војводина Метал Кластера (Војводина Метал Цлустер - ВМЦ) наступило је на 12. сајму ,,Форма Тоол" у Цељу (Словенија), од 16. до 19. априла. Сајамски наступ Метал кластера подржао је Покрајински секретаријат за привреду,...


Опширније

Потписан уговор о логистичким центрима у АП Војводини

Нови Сад , 17. април 2013.

Нови Сад, 17. април 2013. године - Мирослав Васин, покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова и Раде Дорословачки, декан Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду потписали су уговор о изради „Детаљне студије стања и стратегије развоја са...


Опширније

Потписан уговор о изради студије развоја државних путева ИИ реда

Нови Сад , 16. април 2013.

Нови Сад, 16. април 2013. године - Мирослав Васин, покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова и Марко Цигић, директор „Војводинапута" АД Нови Сад потписали су уговор о изради ''Детаљне студије стања и стратегије развоја државних путева ИИ реда у...


Опширније

Приказана интерактивна мапа логистичког потенцијала АП Војводине

Нови Сад , 15. април 2013.

Нови Сад, 15. април 2013. године - У просторијама Скупштине АПВ, одржана је презентација интерактивне мапе логистичког потенцијала АП Војводине. Мапа је креирана у Савету за логистику и Савету за водни саобраћај Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност...


Опширније

Конкурси за локалне самоуправе, домаће и стране компаније

Нови Сад , 11. април 2013.

Нови Сад, 11. април 2013. године - На конференцији за медије, одржаној у Влади Војводине, најављене су нове подстицајне мере Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова за побољшање услова привређивања у Војводини и подизање потенцијала малих и средњих...


Опширније

Састанак посвећен унапређењу родне равноправности

Нови Сад , 11. април 2013.

Нови Сад, 11. април 2013. - Састанак представника Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова и Покрајинског завода за равноправност полова са представницима и представницама локалних механизама за родну равноправност у АП Војводини одржан је данас у...


Опширније

Изјава покрајинског секретара Мирослава Васина поводом тврдњи да је Декларација акт сепаратизма

Нови Сад , 07. април 2013.

Нови Сад, 7. април 2013. године - Апсолутно је неприхватљиво да се, по рецепту из 90-тих, свако залагање за поштовање уставних одредби о аутономији Војводине проглашава сепаратизмом. Посебно је индикативно да се то чини од стране оних који се деклеративно залажу за поштовање...


Опширније

Pages


Информације


Иван Ђоковић
021/487-4611
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
office.privreda@vojvodina.gov.rs
http://www.spriv.vojvodina.gov.rs


Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:
Соња Бабић-Вејновић
sonja.babic@vojvodina.gov.rs
021/487-4488

Иван Ђоковић


Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привредуи туризам

Рођен је 1981. године у Београду. Завршио је Правни факултет Универзитета у Београду. Обављао је дужност секретара Италијанско-српске привредне коморе током 2005. године, затим је радио као приправник у Првом општинском суду у Београду. Након положеног правосудног испита, у периоду од 2010. до 2013. године, вршио je дужност секретара Универзал банке а.д. Београд. Од 2013. године запослен је на месту руководиоца правних послова у компанији „South Stream“ у Новом Саду, инвеститору пројекта гасовода „Јужни ток“ на територији Републике Србије. Резервни је официр Војске Републике Србије са чином потпоручника пешадије у резерви.

Члан је Социјалистичке партије Србије.

Члан је Савета Правног факултета Универзитета у Новом Саду. Говори енглески и служи се руским језиком.Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs