Одржана седница Скупштине АП Војводине

Нови Сад , 10. март 2008.
-A A +AОдржана седница Скупштине АП Војводине.

Нови Сад , 10. март 2008. .

Нови Сад, 10. март - Скупштина АП Војводинадонела је Одлуку о буџету АП Војводине за 2008. годину. Обим буџета наше покрајине за ову годину утврђење у укупном износу од 55,83 милијарди динара.  Председник Извршног већа мр Бојан Пајтић образложиоје покрајински буџет за 2008. годину:-  Покрајинскибуџет дефинисали смо на нивоу од 55,83 милијарде динара. Преко 41 одсто овихсредстава је намењено за капиталне расходе, за даљи напредак и развој нашеПокрајине. Од тога, 14,9 милијареди биће пласирано преко Фонда за капиталнаулагања, а остала средства преко секретаријата и институција Извршног већаВојводине. Настављамо ону политику за коју смо заслужни, јер смо пре тригодине имали 10 пута мање средстава за капитална улагања у Војводини него шторасполажемо у овом тренутку. Обезбедили смо средства  за изградњу: 760 километара путева,водоводне и канализационе мреже у 68 насељених места, Ургентни центарВојводине, Сремску Каменицу ИИ, два нова студентска дома у Новом Саду иСомбору. Ово су само неки од преко 600 пројеката који се финансирају из овогФонда.Усвајање овог буџета омогући ће наставак политикезапошљавања у Војводини. Та политика била је, такође, веома успешна. О томеговоре бројеви, о томе не треба да говоре речи. Од краја 2006. године до краја2007. године, у Војводини се незапосленост смањила за преко 20 посто, дакле 56хиљада људи мање је било незапослених на крају 2007. године у односу напериод од годину дана раније. Ми смо преко наших фондова, преко програма новихтехнологија и нових материјала успели да запослимо око 20 хиљада људи уВојводини. Усвајање овог буџета значи само један корак даље - још више и јошквалитетнијих нових радних места.Политика у демографији, која је била пионирска упретходном периоду, значила је увођење неких мера које до тада нису постојалеу региону. Мера накнаде за прворођено дете није била актуелна не само у Србији,него ни у земљама у окружењу. Та и читав низ других мера учинили су да уВојводини  можемо говорити о заистаинтензивној демографској политици која мора имати континуитет, која мора битинастављена, која мора бити подстицана и неким другим законодавним мерама нанационалном нивоу, јер само тако ћемо моћи да се боримо против ове пошасти.Наиме, у Војводини изумру једни Сремски Карловци, односно више од  10 хиљада људи умре него што се роди.Мултиетничност јесте једна од тековина коју смо наследилии коју морамо сачувати, тековина која вековима карактерише нашу покрајину. Зафинансирање националних савета, медија на језицима националних заједница, заразличите пројекте завода за културу и свих оних институција које су потребнеда би се овакво стање сачувало, али и за финансирање институција у окружењу,где  српска национална заједница такођеодржава свој идентитет - намењено  је550 милиона динара.Политика према избеглицама показала је да је Извршно већепреко својих институција индиректно водило најуспешнију политику у интеграцијитих људи који су унесрећени трагичним историјским догађањима у последњојдеценији прошлог века. Ми сми успели кроз куповину кућа, набавку грађевинскогматеријала, омогућавање егзистенције тој заједници да на најбољи и најбржиначин решавамо та питања. Усвајање буџета такође ће омогућити наставак теполитике.Позивам све посланике покрајинске Скупштине да гласају заовај буџет, јер ће гласањем за овај буџет на себе преузети и читав низуспеха који ће Извршно веће и покрајинске институције наставити да нижу унаредним месецима, рекао је на крају излагања председник Пајтић.Покрајински секретарза финансије мр Јовице Ђукића образложио је приходну и расходну странупредложеног буџета за 2008. годину:- Обим покрајинског буџета  у структури планираних примања, као иранијих година има највећи део из републичког буџета, укупно 32,8 милијардидинара, односно 58,8 посто. Та средства састоје се из трансферних прихода запрограме културе и за запослене у образовању - укупно 23,5 милијарди. Затим,за реализацију пројеката капиталних улагања из НИП-а на територији Војводине9,3 милијарде динара, изворни и уступљени приходи су процењени  на 8,843 милијарди динара, приходи одприватизације на 8 милијарди динара. Саставни део су и неутрошена средства изпретходне две године од 4,5 милијарде динара, као и сопствени приходибуџетских корисника од 1,7 милијареди динара.У структури расхода највећи део - 42 посто- тиче сетрансферног дела од 23,5 милијарди динара. Затим, за финансирање капиталнихрасхода 41,7 посто или 22,3 милијарде динара (највећи део иде преко Фонда закапитална улагања- око 15 милијарди). Фонд ће тако бити носилац најскупљих инајвећих инвестиција на територији Војводине, како би се подстакао привредниразвој, али и исправили изузетно велики регионални диспаритети у привреди иразвијености у Покрајини. Око  10милијарди, или 16,3 посто се користе путем другачијих механизама - путемсубвенција, дотација и донација у областима као што су образовање,информисање, екологија, наука, пољопривреда, архитектура и у другим областимаод виталног значаја за развој АПВ.За подстицаје у области привреде и аграра издвојено је5,5 милијарди динара. Од тога су најзначајније ставке покрајинских фондова - заразвој, гаранцијског и фонда за развој пољопривреде - у укупном износу од 3,2милијарде динара, за подршку развоју пољопривреде кроз субвенције 1,4милијарди динара, за саобраћај, комуникације и наутички туризам 260 милионадинара, за реализацију програма у оквиру Програма привредног развоја 279милиона динара, за обнављање робних резерви 236 милиона динара и за подстицајразвоја малих и средњих предузећа и предузетништва 144 милиона динара. У области науке, тахнолошког развоја и енергетикеиспланирано је нешто више од једне милијарде динара. Највећим делом финансираћесе технолошка припрема и изградња нових производних капацитета и отварањеоног дела дефицитарног у развоју привреде Војводине у износу од 767,5 милионадинара. У пројекте у области енергетике и минералних сировина и отклањањештетних последица насталих њиховом експлоатацијом 95 милиона динара, усуфинансирање научних и технолошких пројеката и институција  161 милион динара. Позиција научно-истраживачких института - за техничко и технолошко опремање и осавремењавањеи финансијску подршку потреба младих научних радника 43,3 милиона динара, запројекте Е-Војводина и информационо умрежавање покрајине око 15 милионадинара.У области просторног планирања предвиђено је 360 милионадинара и за подршку локалним самоуправама преко секретаријата 248 милиона заизградњу и адаптацију капела на месним гробљима 145 милиона динара, зауређење паркова и зелених површина 25 милиона динара, за израду стратешкихпланова општина 30 милиона динара и за помоћ локалним самоуправама за комуналнеи друге пројекте 48,2 милиона динара. За улагања у текуће поправке и одржавање образованихинституција, за превоз ученика и студената, подизање нивоа образовања планирасе 231 милион динара. Што се тиче установа културе од покрајинског значајапланира се 1,67 милијарди динара од оних делова који се финансирају изРепублике и оног што финансира Покрајина. Улагања у спорт, у санацију иадаптацију спортских објеката, за омладинске и студентске организације износеоко 400 милиона динара.За област екологије планирано је 1,1 милијарда динара застварање система компатабилног са ЕУ - за биолошко сузбијање комараца испровођење мониторинга животне средине. У области демографије планира се 606 милиона динара зарегресирање дела трошкова боравка у предшколским установама за треће и четвртодете, родитељски додатак за прво дете, за новчану помоћ породицама у којима сероде близанци, тројке и четворке и за нову функцију - развој системасаветовалишта за редпродуктивно здравље младих.Ниво здравствене заштите становништва и решавањесоцијалних питања тичу се у изградњу и опремање здравствених објеката - 755милиона динара, за реализацију програма здравствене и социјалне заштите 264,5милиона динара.Определили смо 174 милиона за финансијску подршку урешавању стамбених потреба избеглих, прогнаних и расељених лица. Подршкаетничким и верским заједницама, националним саветима, афирмацијимултикултурализма и за обезбеђивање службене употребе језика и писама износи200 милиона динара. Финансијска помоћ за обезбеђивање издавања гласила најезицима националних мањина, функције правовременог и објективног информисањаи информисања лица са посебним потребама, помоћ медијима у дијаспори насрпском језику, унапређење стандарда рада у информисању износе 353 милионадинара.За предстојеће покрајинске изборе планирана су 282милиона динара. Средства резерве установљена су у износу од 240 милионадинара.Сви издаци буџета су покривени приходима. Очекујем врловисоку реализацију овог буџета у делу примања, завршио је своје излагањепокрајински секретар за финансије мр Јовица Ђукић. 2. Посланици Скупштинедонели су Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизијеконсолидованог завршног рачуна буџета АП Војводине за 2007. годину. Ревизијуће обавити Предузеће за ревизију рачуноводствених извештаја Винчић д.о.о изНовог Београда.3. Скупштина АП Војводине изабралаје дипломираног правника Мирослава Васина за  члана Извршног већа АП Војводине ипокрајинског секретара за рад, запошљавање и равноправност полова. Овуфункцију је до средине прошле године  обављала Снежана Лакићевић- Стојачић.Мирослав Васин, рођење 18. јуна 1955. године у Београду. Завршио је Гимназију «Тодор Дукин» у Бечеју, а Правни факултет у Београду. Од 1979.до 1981. године радио је у «Фадип» Бечеју, као референт. Од 1981. до 1990.године био је запослен у «Хинсу» у Новом Саду, као директор правних послова. Од1990. до 2002. године радио је у «Албусу» а.д. Нови Сад, као помоћникгенералног директора. Од 2002. до 2008. године запослен је у покрајинскомсекретаријату за рад, запошљавање и равноправност полова као помоћникпокрајинског секретара. Био је председник Управног одбора АД «Албус» од 1991.дфо 1995. године,  судија у Суду частиПривредне коморе СФРЈ, члан је   Саветаза запошљавање Републике Србије, секретар Социјално-економског савета АП Војводинеи председник Савета за заштиту на раду и заштиту здравља на раду. Члан јеСавета за избегла, прогнана и расељена лица. Током радног усавршавање објавиоје неколико стручних радова: «Социјални дијалог-европска тековина безалтернативе», «Утицај приватизационих процеса на проблем назапослености»,«Улога региона и локалних заједница у запошљавању» и «Самозапошљавање каоосновни стуб запошљавања».     
4. Посланицивојвођанског парламента изабрали су Николу Ћировића за   потпредседникаСкупштине АП Војводине, члана Посланичког клуба  Покрет снага Србије - Богољуб Карић. Потребаза именовањем новог потпредседника Скупштине АП Војводине, настала је наконсмрти  проф. др чорђа Башића у новембру2007. године.   НиколаЋировић је дипломирани правник, а у органима покрајинске управе ради преко 20година. Током радног искуства био је главни управни инспектор у Секретаријатуза управу, прописе и националне мањине. Обављао је значајне функције урепубличким и савезним органима управе, а сада ради као посланик на сталномраду у Скупштини АП Војводине. Поред професионалних обавеза, обавља и другедруштвене послове у својству председника Друштва правника Војводине за управненауке и праксу, делегат је у Скупштини Фудбалског савеза Србије и председникАрбитражне комисије.   5. Скупштина АПВојводине изабрала је  СлободанаТеофанова за  новог заменика покрајинскогсекретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство. Пошто је средином 2007. годинезаменик секретара Саша Драгин, изабран за републичког  министра за екологију, указала се потреба заименовањем новог заменика.  Слободан Теофанов рођен је 15. марта 1969.године у Равном Селу, Општина Врбас. По занимању је дипломирани правник, а уИзвршном већу АП Војводине запослен је од 1999. године. Од 2002. године радиоје као сарадник у Кабинету председника Извршног већа АП Војводине. Од 2004.године радио је као саветник председника Извршног већа АП Војводине, а од 2005.године је помоћник у Секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство.Од 2000. до 2001. године управљао је пројектима УНДП.6 и 7. Скупштина Војводине усвојилаје Декларацију о волонтирању. Истовремено, посланици су прихватили Предлог даСкупштина АП Војводине буде предлагач закона о волонтирању пред НародномСкупштином Републике Србије. 8 - 12. Посланици Скупштине АП Војводине донели су одлукео формирању пет завода за културу који ће се бавити заштитом и развојемнационалне културе, традиције и језика своје националне заједнице. Реч је озаводу за културу војвођанских Мађара, Румуна, Словака, Русина и Хрвата.    Заводи ће обављати делатност на основусвојих програмских и планских докумената, одлука и закључака свих обликаделовања, форумским и непосредним радом и укључивањем свих компетентних и изаинтересованих организација и установа, представника републичких, покрајинскихи општинских органа и појединаца из области културе, просвете, образовања,науке, уметности и стваралаштва.   Средства за рад и програмску активностзавода биће обезбеђена из буџета АП Војводине, прихода остварених изсопствених делатности, фондова, фондација, прилога и спонзорстава домаћих истраних правних физичких лица, као и других извора у складу са законом. 13. Покрајински посланици донели су и одлуку о оснивању издавачког завода "Форум" - ФОРУМК&Оумл;НYВКИАД&Оацуте; ИНТ&Еацуте;ЗЕТ. Оснивањем овог издавачког завода, омогућено је да Војводинадобије установу која ће се свестрано бавити очувањем, унапређивањем иразвојем издавачке делатности војвођанских Мађара. Потребна средства за рад ипрограмске активности ове установе биће обезбеђене у буџету АП Војводине за2008. годину, у укупном износу од шест милиона динара, као и за оснивање ипочетак рада Завода у укупном износу од два милиона динара. 14. Посланици Скупштине АПВразматрали су и усвојили Одлуку о обезбеђењу дела средстава из буџета АПВојводине за издавање новина покрајинског значаја, ради остваривања праваграђана на обавештавање на српском, мађарском, словачком, румунском,русинском, хрватском, ромском, украјинском, буњевачком и македонскомјезику.  15. Усвојена је и Одлуке ооснивању Центра за привредно-технолошки развој Војводине. 16. Посланици су донели Одлукудавању сагласности о расподели добити за ЈП «Војводинашуме» Петроварадин у 2006.годину17. Усвојена  је  и Одлукео изменама и допунама Одлуке о оснивању Туристичке организације Војводине18. У оквиру ове тачкеданашњег дневног реда Скупштина АП Војводине усвојила је Одлуке о изменама идопунама скупштинског пословника, којом ће и потпредседници моћи да сазивајускупштинско заседање. 19.Усвојена  је Одлука о допунама Одлуке опосланицима на сталном раду у Скупштини АПВ. 
 

Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs