Извештај експертског тима о концесији за изградњу аутопута Хоргош-Пожега

Нови Сад , 05. новембар 2007.
-A A +AИзвештај експертског тима о концесији за изградњу аутопута Хоргош-Пожега.

Нови Сад , 05. новембар 2007. .

Нови Сад,5. новембар - На основу члана 9. став 2. Одлуке оорганизацији и начину рада Извршног већа АП Војводине ("Службени листАПВ" број: 10/92, 12/92, 1/95, 3/02, 23/02 и 17/03), Извршно веће АПВојводине на седници одржаној 29. аугуста 2007. године донело је Одлуку ообразовању Комисијеза преиспитивање Уговира о концесији за изградњу, одржавање и коришћењеаутопута од Хоргоша до Пожеге.У Комисију су именовани: за председника:
мр Бојан Пајтић, председник ИВ АПВ
и за чланове:
др Тамаш Корхец,

потпредседник Извршног већа АП Војводине
и покрајински секретар за управу, прописе инационалне мањине
СинишаЛазић,
покрајински секретар за привреду
мр Јовица Ђукић,
покрајински секретар за финансије
Владимир Зеленовић,
покрајински секретар за архитектуру,урбанизем и градитељствоЗадатак Комисије је да у целини преиспитасве одредбе Уговора о концесији за изградњу, коришћење и оржавање аутопутаод Хоргоша до Пожеге и да уз учешће еминентних стручњака и кроз координиранрад Владе Републике Србије и Извршног већа АП Војводине, инсистира на решењимакоја ће у потпуности одговарати интересима Аутономне Покрајине Војводине.На основу члана 25. став 1. Одлуке оорганизацији и начину рада Извршног већа АП Војводине ("Службени листАПВ" број: 10/92, 12/92, 1/95, 3/02, 23/02 и 17/03), образован јеекспертски тим у коме је у области саобраћаја руководилац био проф. др Владимир Шкиљаица, у области грађевинарства проф. др Радомир Фолић, у подручју економских питања проф. др Коста Јосифидис и у области правних питања дипломираниправник ЗорицаЛазић, покрајинскијавни правобранилац. Функцију координатора у оквиру Експертског тима обављаоје проф. др ДрагославПетровић.На основу увида у Закон о концесијама("Службени гласник Републике Србије" број 55/03), Одлуку о давањуконцесије за изградњу, коришћење и одржавање аутопутског правца од Хоргошадо Пожеге ("Службени гласник Републике Србије", број 80/05), те уУговор о концесији за изградњу, коришћење и одржавање аутопута од Хоргоша доПожеге, непосредним увидом у пратеће анексе од 1 - 19, увидом у годишњепланове и програме рада Републичке дирекције за путеве, анализом друге доступнедокументације и уз консултације са ширим кругом стручњака који се баве овимпроблемима, Експертски тим је сачинио анализу по областима за које је задужен иу писменој форми је ставља на располагање члановима Комисије.Текст је обима 21 странице и садржи сверелевантне податке, процене и предлоге везане за задатак Комисије према ОдлуциИзвршног већа АП Војводине.Дефинитивни и прецизни ставови по свимрелевантним питањима моћи ће се утврдити тек након комплетирања све потребнедокументације, неспорних улазних параметара везаних за економску сферу иприбављање додатних података и прецизнијег тумачења спорних питања одстране носиоца Уговора.Већ у овом тренутку могу се издвојитинеспорни елементи од значаја за даљи рад Комисије, при чему се као приоритетнимогу издвојити: И У концесионом акту у оквиру тачке 3. подтачка2. није наведена обавеза достављања извештаја о спроведеном јавном тендеру саобразложеним предлогом о избору понуђача који је дао најповољнију понудунадлежном органу аутономне покрајине а која обавеза је утврђена у ставу 2. члана16. Закона о концесијама.Такође је у истој тачки концесионог актаморало бити назначено да Влада доноси одлуку у року од 30 дана од данадостављања мишљења извршног органа аутономне покрајине. Овај рок је утврђену члану 17. став 2. Закона.Предметни извештај није достављен Извршномвећу Аутономне Покрајине Војводине, па самим тим одлука о избору концесионараје донета без мишљења Извршног већа АПВ.Ова чињеница указује да није било просторада се одређене недоумице, непрецизности па и евентуалне негативне последице утврђенихрешења на интерес подручја АП Војводине у целини отклоне благовремено. Тако сето сада може учинити, по правилу, само индиректним санирањем евентуалних штетнихпоследица и додатним прецизирањем елемената везаних за, још увек, отворенапитања. При томе треба имати у виду да је чланом 28. став 2. Закона о концесијамапрописано да су средстваод концесионе накнаде приход Републике који се уплаћује на уплатни рачун буџета,а да ће се средства остварена од концесионе накнаде у висини од 30% издвојитиза финансирање развоја и инфраструктуре аутономне покрајине на чијој територијисе обавља концесиона делатност.Актуелни уговор о концесији обухвата различитеоблике концесионе делатности додељене једном концесионару.ИИ Предмет концесије утврђен пак у Уговору оконцесији није идентичан у односу на предмет концесије утврђен у концесиономакту и то у делу који се односи на ЛОТ 2 Хоргош - Нови Сад - Тачка 2. Наиме, заовај део је у концесионом акту одређено да предмет концесије обухвата «коришћењеи одржавање постојеће десне траке Аутопута од Хоргоша до Новог Сада у дужини106,9 км», док је у Уговору прецизирано да предмет концесије обухвата «коришћење,РЕКОНСТРУКЦИЈА и одржавање постојеће десне (у смеру југа) траке Аутопута одХоргоша до Новог Сада у дужини од 106,9 км».Став 2. члана 10. Закона о концесијамагласи: «Ако је предмет концесије реконструкција, адаптација или санацијапостојећих објеката, концесиони акт садржи и висину улагања која се утврђују уодносу на вредност објекта чија је реконструкција, адаптација или санацијапредмет концесије.»Закон није прецизирао на које објекте сеовај став односи, али се може констатовати да у концесионом акту, како неманавођења реконструкције за десну траку Аутопута од Хоргоша до Новог Сада, тоне садржи ни висину улагања која се утврђују у односу на вредност путног објектакоји је предмет концесије. ИИИ
Уговором је дефинисано да предмет концесијеобухвата: ЛОТ 1 БЕОГРАД - ПОЖЕГА: финансирање, пројектовање, изградњу, коришћењеи одржавање деонице Аутопута Е - 763 од Београда (чвор Остружница) до Пожеге (укључујућивезу са путем М - 5), у дужини од 148 км.ЛОТ 2 ХОРГОШ - НОВИ САД: финансирање ,пројектовање, изградњу, коришћење и одржавање деонице Аутопута Е - 75 одХоргоша км 1 + 100 до Новог Сада, км 108+000, у дужини од 106.9 км. и то:1)        финансирање, пројектовање, изградња, коришћење и одржавање леве (усмеру севера) траке Аутопута од Хоргоша до Новог Сада у дужини од 106,9 км2)        коришћење, реконструкција и одржавање постојеће десне (у смеру југа)траке Аутопута од Хоргоша до Новог Сада у дужини од 106,9 км. ЛОТ 3 Нови Сад - Београд: коришћење иодржавање деонице Аутопута од Новог Сада км. 108+000 до Београда (циглана уБатајници) км 176+000 у дужини од 68 км и то:1)         коришћење до краја 2008. године (при чему ће у овом периоду пословеодржавања преузети Јавно предузеће)2)         коришћење и одржавање од 2009. година Анексом 3 - Грађевински радови прецизиранаје следећа динамика:1)    За ЛОТ 1 (Београд - Пожега) предвиђене су активности по секторима и тона сектору 1 у трајању од 43 м (02.04.2008. - 01.11.2011.) и на сектору 2 утрајању од 29,94 месеца (01.01.2010. - 29.06.2012).2)    За ЛОТ 2 (Хоргош - Нови Сад) предвиђене су активности у трајању од300,2 месеци (01.02.2008. - 31.03.2033).3)    За ЛОТ 3 (Нови Сад - Београд) предвиђене су активности у трајању од300,2 месеци (01.04.2008. - 31.03.2033.) У анексу 3 није образложен нелогично кратакпериод активности на ЛОТ 1 у односу на друга два, од којих је један (ЛОТ 3)готово у потпуности завршен.  ИВПосебно треба указати да је у Анексу 2,Уговора - Друга развојна фаза приказана структура активности од 02. априла2007. до 31. априла 2008. године. Експлицитно   мишљење   релевантних стручњака  је  да  није   реалноочекиватиреализацију предвиђене динамике активности у наведеном року посебно онај којисе односи на поступак експропријације.Такође, обзиром на дужинудеонице пута која пролази кроз Војводину (ЛОТ 2 и ЛОТ 3) и дужности независногинжењера дефинисане Анексом 9, Експертни тим сматра да надлежни орган ИВ АПВ треба да неизоставно узмеучешће у поступку избора независног инжењера и другим заједничким телима икомисијама везаних за ова питања.  ВУговором о концесији накнада је утврђена у члану16.1. и прилогом (анексом) 13 Уговора и то на два начина:1)   као почетна концесиона накнада (фикснаавансна накнада) платива као накнада за додељивање концесије , износи 10милиона еура и биће плаћена од стране концесионог предузећа у року од 60 данаод испуњења претходног услова (финансијско затварање посла временски ограниченодо 31. марта 2008. године у складу са подчланом 4.1.1. Уговора).2)   Месечна концесиона накнада која се исплаћујеод дана преузимања изграђених деоница Аутопута у износу 10 % бруто прихода одпутарине током изградње.Након отварања Аутопута за саобраћај у целостиконцесионар ће започети исплату месечне накнаде у износу 18.99 % и то у периодуод 2013. до 2020. године (8 година).Наредних 12 година (од 2021. до 2032) докраја концесије месечна накнада ће бити повећана на 25 % од бруто прихода од путарине. ВИПолазећи од начина дефинисања концесионенакнаде како је наведено у одељку ИИИ, под Б), спорно је да ли је приход од путаринеједини приход који остварује концесионо предузеће тако да се дефинисањем приходаод путарине исцрпљује укупан приход концесионог предузећа.Такође у подчлану 5.3.2. тачка 1) концедентизјављује и гарантује:"да су земљиште и изграђена деоница Аутопутаса објектима за потребе пута, ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА АУТОПУТА, саобраћајномсигнализацијом, земљишним појасом дуж те деонице, било у државној својини илиће бити стечени од стране државе и бити предати концесионару"Сходно одредби члана 2.1. Уговора значењепојединих израза и појмова -пратећи садржаји Аутопута означавају:"мотеле,ресторане, сервисе, станице за снабдевање моторних возила горивом, продавнице,објекте за рекреацију и све друге објекте намењене пружању услуга корисницимаАутопута, а који нису предмет концесије и овог Уговора."Сходно овоме, неопходно је прецизније тумачењеда ли ће држава као концедент национализовати наведене објекте који су изграђенина Аутопуту Нови Сад - Београд и левој траци Аутопута Хоргош - Нови Сад.ВИИ Без обзира на тешкоће да се прецизно,неспорно и одговорно дефинишу укупно уложена средства региона Војводине у већизграђене капацитете, неспорна је процена минималне суме коју доноси укупна концесионанакнада по основу путарине, као и разлика прихода која се појављује у односуна текућу надокнаду и која се очекује према концесионом Уговору. Компаративнаанализа трошкова одржавања магистралне и регионалне путне мреже у АП Војводинипрема изворним приходима пре и након давања концесије показује да ће као резултатдоћи до смањења средстава. То би било неприхватљиво и недовољно чак и засамо сервисирање основне путне мреже на територији АП Војводине.Утврђена разлика, узимајући у обзир решењапредвиђена Уговором о концесији, минималне пројектоване приходе по основу путаринетемељене на подацима из 2006. године и обавезе издвајања према АП Војводиниод 30% износи220 111 707 (двеста двадесет милиона стоједанаест хиљада седам стотина седам) еура у периоду трајања концесије.На овај начин је дефинисано само минималниизнос који се у некој форми мора компензовати АП Војводини за покриће трошкова уовој области.

Најаве

 

Тренутно нема најављених догађаја

Календар Све најаве

Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs