Заседање Скупштине АП Војводине

Нови Сад , 20. април 2007.
-A A +AЗаседање Скупштине АП Војводине.

Нови Сад , 20. април 2007. .

Нови Сад, 20. април -  Данас је одржана 22. седница Скупштине АП Војводине. 1. Посланици покрајинског парламента усвојили су већином гласова Предлог одлуке о изради просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе “Горње Подунавље&рдqуо;. Предлог одлуке образложио је покрајински секретар за архитектуру, урбанизам и градитељство Владимир Зеленовић, који је нагласио да је просторни план потребан за очување и заштиту природних добара на овом подручју. Подручје просторног плана обухвата делове територија општина Сомбор и Апатин. Укупна површина резервата износи 19 хиљада хектара подељених у три заштитне зоне. 2.3. Посланици Скупштине Војводине усвојили су Информацију о изради Нацрта Закона о имовини АП Војводине, коју је припремило Извршно веће АП Војводине и Информацију о потреби да се хитно донесе Закон о имовини Војводине, Посланичког клуба "Коалиције заједно за Војводину". Скупштина је закључила да је неопходно да се сачини Нацрт Закона о имовини Војводине у сарадњи са надлежним републичким органима после формирања нове Владе Србије, полазећи од Платформе о уставном положају Војводине у Републици Србији, коју је пре две године донело Извршно веће. Поводом ових тачака Дневног реда посланицима се у Скупштини обратио се председник Извршног већа АП Војводине мр Бојан Пајтић. Председник Пајтић је рекао да је 1995. године донет Закон о средствима у својини Републике Србије, који је драматично ограничио локалним самоуправама, Покрајини Војводини, као и Покрајини Косово и Метохија, могућност да располажу својом имовином и да кроз њу обезбеде бољи привредни развој. Таквим Законом, Војводина и локална самоуправа нису више били титулари оног облика јавне својине, са којом су до тада располагали. Доношењем новог Устава Републике Србије, истакао је мр Бојан Пајтић, исправили смо ту неправду. Јер, ми смо били једина земља у Европи, у којој није регулисано питање јавне својине. Имовина је остала на централном нивоу, где је уједно био регулисан имовинско - правни систем. До доношења новог Устава ни Војводина, ни локална самоуправа нису могле давати имовину, чак ни у закуп. Покрајинска и локална самоуправа нису могле на било који начин да остваре своја права и да преко својих надлежних институција развијају различите делатности, које би биле од интереса за грађане Војводине. - Нов Устав нам даје право да вратимо своју имовину - рекао је мр Бојан Пајтић и додао да због тога Скупштина АП Војводине и Извршно веће АП Војводине треба заједно да раде на томе.- Председник је подсетио да је покрајинска Скупштина новембра 2005. године донела закључак о доношењу Предлога Закона о имовини Покрајине, а маја месеца 2006. године донет је Предлог овог Закона. На њему су радили стручњаци из ове области, на основу закључка Скупштине Војводине. Мр Бојан Пајтић је образложио да је дошење новог Устава омогућило позитивне економске ефекте, како кроз враћање 30 одсто прихода, који се у Војводини остваре, тако и кроз покрајински буџет, који је сада седам до осам одсто Републичког буџета. Самим тим обезбеђују се редовне пензије, плате, социјална давања, али исто тако и редовни приходи локалним самоуправама. Нови Устав је омогућио да Покрајина добије и своју имовину - истакао је Пајтић. - Предложени текст Закона, ми ћемо заједно са надлежним републичким органима кориговати - рекао је Пајтић. Он је прецизирао да уколико Републичка Влада буде формирана од оних политичких странака, које имају слуха за децентрализацију власти и европеизацију Србије, тада неће бити проблема да се овај Закон нађе на седници Народне Скупштине Републике Србије. Међутим, уколико се оваква Влада не формира, онда се ни овај закон неће бити усвојен - рекао је на крају мр Бојан Пајтић. Излагање председника Извршног већа АП Војводине мр Бојана Пајтића поводом Информације о изради нацрта Закона о имовини АП Војводине
После дискусије у којој је учествовао велики број посланика председник Пајтић се у име предлагача поново обратио посланицима Војвођанске скупштине : - Наша покрајина је новим Уставом добила неколико шанси да утиче на сопствени развој, пре свега на развој и на обнову нашег села и наше инфрастурктуре, здравства, путева, водовода, свега онога што се односи на подизање стандарда и унапређивање квалитета живота у Војводини. Ми ту шансу морамо искористи исто онако како смо то већ учинли усвајањем буџета чија су средства у већ усмерена у Фонд за капиталне инвестиције. Ми имамо не само надлежности, већ и обавезу да вратимо онај део јавне имовине који припада покрајини Војводини. Мислим да нико не може бити против оваквог решења које нуди нову развојну шансу за сваку војвођанску средину, а ми се, такође, залажемо и за повратак имовине локалним заједницама. Јер, као ни до сада, не правимо разлику између наших општина без обзира ко трентно води неку локалну администрацију. Исто тако морамо учинити све да ово питање рашимо заједно, у сарадњи са републичким органима. Исто онако како је то било у случају усвајања решења новог Устава који је Војводини донео економску правду, јер ће 30 процената средства бити у њу враћено, било кроз буџете на локаланом и покрајинском нивоу власти, улагања у привреду и инфраструктуру, социјална давања, плате и обнову здравства. Због свега тога,&лт;!--[иф !суппортЕмптyПарас]--&гт; позивам посланике да искористимо нашу шансу, и да у интересу грађана Војводине, без обзира ко је предлагач овог решења којим ће Војводини бити враћена њена имовина, учинимо оно што је за све у Војводини најбоље, рекао је председник Извршног већа Војводине мр Бојан Пајтић. Излагање председника Пајтића након расправе у Скупштини АП Војводине 4. Скупштина АП Војводине усвојила је Извештај о раду Покрајиснког омбудсмана за прошлу годину. Покрајински омбудсман др Петар Теофиловић је, представљајући извештај о раду за 2006. годину истакао да је и током прошле године омбудсман наставио да функционише као прва и још увек једина институција ове врсте у земљи. Годишњи извештај покрајинског омбудсмана даје општи преглед рада ове институције у области заштите права националних мањина, равоправности полова, као и о стању у области права детета. Такође, приказани су и подаци везани за рад подручних канцеларија - у Суботици и Панчеву, као и о сарадњи са другим омбудсманима у земљи и иностранству. Прошлу годину је обележило знатно проширивање деловања покрајинског омбудсмана, у које се убраја и започињање неколико вишегодишњих пројеката. Када је реч о извештајима везаним за остваривање основних људских права, права детета и равноправности полова, подаци су сакупљени из 26 општина у Војводини, и они говоре о потреби да се грађанима АПВ пружи адекватна заштита и утиче на смањење кршења основних људских права. Један од важних пројеката омбудсмана је и "Омбудсман као медијатор". Реч је о трогодишњем пројекту који је произишао из обуке представника покрајинског омбудсмана током 2005. године. Циљ овог пројекта је подизање свести грађана Војводине о могућностима за остваривање њихових људских права ненасилним решевањем сукоба у толерантнијем друштву. Председница Одбора за образовање, културу, науку и спорт Светлана Лукић истакла је закључак овог Одбора да Извештај покрајинског омбудсмана треба допунити у области права на образовање на језицима националних заједница, а то је да је Одлуком Универзитета у Новом Саду осниван Учитељски факултет на мађарском језику у Суботици, који је почео са радом 1. октобра 2006. године.Поред тога, сугерисано је да у Извештај треба унети и податак да је Универзитет штампао водич за бруцоше на шест језика националних заједница које живе у АПВ, као и водич за бруцоше кроз болоњски процес за припаднике Ромске заједнице.  5. Посланици Скупштине АПВ дали су сагласност на Извештај о финансијском пословању Јавног предузећа « Форум - Издавачка делатност « за издавање књига и часописа Нови Сад за 2006. годину. 6. Скупштина је усвојила Извештај о пословању Гаранцијског фонда АП Војводине за период 01. јануар - 31. децембар 2006. године. 7. Прихваћен је годишњи извештај са годишњим обрачуном Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање « Завод за урбанизам Војводине « Нови сад, за 2006. годину. Посланици Слупштине АПВ усвојили су и:
8. Извештај о пословању за Покрајинског завода за спорт у 2006. години 9. Извештај о раду Педагошког завода за 2006.годину. 10. Извештај о пословању покрајинског Завода за културу у 2006. години 11. Предлог Одлуке о стратегији запошљавања у АП Војводини за период 2006 - 2008. године 12. Усвојен је Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине АПВ 13. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини АП Војводине 14. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о покрајинским службеницима 15. Предлог Одлуке о измени Одлуке о именовању Програмског одбора Радиодифузне установе Војводине 16. Предлог Одлуке о именовању директора и одговорног уредника ЈП “Форум-издавачка делатност&рдqуо; за издавање књига и часописа 17. Предлог Одлуке о разрешењу председника и чланова Управног одбора Српског народног позоришта у Новом Саду 18. Предлог Одлуке о именовању председника и чланова УО Српског народног позоришта у Новом Саду 19. Предлог Одлуке о измени Одлуке о именовању чланова Савета Педагошког факултета у Суботици 20. Предлог Одлуке о измени Одлуке о именовању чланова Савета Правног факултета у Новом Саду

Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs