Саопштење са 138. седнице Извршног већа

Нови Сад , 13. децембар 2006.
-A A +AСаопштење са 138. седнице Извршног већа.

Нови Сад , 13. децембар 2006. .

Нови Сад, 13.децембар - Извршно веће Војводине усвојило је Информацију о демографској слициВојводине, коју је припремио Покрајински секретаријат за демографију, породицуи друштвену бригу о деци.  Информацијаприказује јасну демографску слику и указује на могуће правце демографског развојаи посебно на демографску едукацију и стимулативне мере, које треба да променесадашње неповољно стање.Наиме, у АПВојводини, крајем XX и почетком XXИ века, тачније од 1989. године, уочен јенегативан прираст становништва, јер више становника током једне године умире,него што их се рађа. Војводина је нисконаталитетно подручје, где ниво плодностине само да није довољан да обезбеди замену генерација, већ и садашњи трендовиимају тенденцију опадања. На размере старења становништва насеља у Војводиниуказује и сазнање да је, у 290 места (или 62 процента од укупног броја), бројстаријих од 65 година, већи од броја младих, старости до петнаест година. Очекујесе да ће, у 2052. години, становника старијих од 65 година бити 427 хиљада,што ће бити четвртина укупног становништва, а њихов број ће за 57 процентабити већи од заступљености деце у популацији. Удео особа старијих од 80 годиначиниће свих 6 процената укупног становништва покрајине.Ови трендовизаједнички су за део земаља и регија Источне Европе. Извршно веће и Покрајинскисекретаријат сачиниће и посебу студију у којој ће бити приказана искуствасуседних земаља. Поред већ усвојених стимулативних мера, које су део програмадемографског развоја АПВ Извршног већа, оцењено је да је за помоћ породицамаса троје и више деце, онима које имају тројке и четворке, као и за регресирањепроворођене деце у породицама у Војводини, потребна квалитетна и дугорочнастратегија домографске едукације становништва, посебно младих, као иповећавање свих облика помоћи и стимулација, посебно у општинама.    Извршно веће усвојило је Информацију остању и развијености ванинституционалних облика заштите и услуга грађанима уобласти социјалне заштите у АПВ. Покрајински секретаријат за здравство исоцијалну политику представио је основне принципе реформе система социјалнезаштите, за које је речено да морају бити засновани на поштовању инедељивости људских права и на примени принципа рада, у најбољем интересукорисника, уз пружање услуга у највећој мери усаглашених са потребамакорисника. Један од најважнијих појединачних циљева Стратегије развојасоцијалне заштите је развој територијално и функционално доступних услуга, којеомогућавају да корисници, на ефикасан и економичан начин, задовољавају потребеу свом непосредном окружењу.Постојећамрежа установа социјалне заштите не одговара стварним потребама корисника и необезбеђује адекватну понуду услуга, што је последица централизованог планирањаи финансирања. У АП Војводини се неки од облика ванинституционалне социјалнезаштите примењују у 31, од укупно 45 општина. Најчешћи облицу су право напомоћ у кући, или на кућну негу, као и право на дневни боравак старих лица. Унеким општинама ове облике помоћи - поред установа какве су центри за социјалнирад, домови за стара лица, геронтолошки центри или домови за старе и пензионере- спроводе и специјализоване невладине организације, као на пример Царитас уСуботици. У складу са Одлуком о посебним облицима социјалне заштите, из покрајинског буџета, обезбеђена су средства зареализацију пројекта “На кућном прагу&рдqуо; Центра за социјални рад у Новом Кнежевцу.У више одтрећину општина у покрајини (37 процената) организовани су клубови за старалица, а у 21 општини организова је услуга помоћи у кући, или кућна нега. Какоје, према попису из 2002. године, заступљеност лица старијих од 65 година уВојводини већа од 15 процената (315 хиљада лица), ови облици социјалне заштитесу веома важни, о чему сведоче посебни програми, који се реализују и у некимдругим општинама, углавном уз помоћ општинских и покрајинског буџета, као штоје то у Инђији, Србобрану и Темерину. Посебно важном социјалном бригом баве се институцијена основу програма заштите и подршке лицима са посебним потребама, инвалиднимособама, као и деци и одраслима ометеним у развоју, или особама са поремећајимау понашању, као и неким другим категоријама социјално угрожених и захтевнихкорисника. Покрајински секретраијат за здравство и Покрајински завод засоцијалну заштиту биће ангажовани на формирању примера добре праксе ванинституционалнихоблика заштите и на увођењу нових услуга у областима социјалне заштите. Темере треба да употпуне модел развоја доступних, квалитетних, разноврсних иекономичних услуга.          На данашњој седници, усвојена је и Информацијао активностима СОС телефона и оспречавању насиља над женама. Покрајински секретаријат за рад, запошљавањеи равноправност полова подржаваће и пратиће рад СОС телефона иинтензивирати рад на промовисању људских права жена. Ангажоваће се на интензивноминформисању и јавној подршци за решавање проблема насиља над женама. Усарадњи са другим ресорним секретаријатима Извршног већа, припремиће Стратегијуза борбу против породичног насиља.        Извршновеће је усвојило Енергетски биланс АП Војводине за 2007. годину. Одлучено је дасе припреме просторни планови за подручје Националног парка Фрушка гора иприкупе подаци о друмској путној мрежи у Војводини. Усвојена је и Одлука да тринова производа понесу знак “Најбоље из Војводине&рдqуо;: сок од цвекле фирме &рдqуо;Слованпрогрес&рдqуо;, чајна кобасица ИМ “Топола&рдqуо; и врцани липов мед “Хуњади&рдqуо; изПетроварадина.Извршно већеименовало је чланове Покрајинског савета националних заједница, чији ћепредседник бити мр Бојан Пајтић, а заменик др Тамаш Корхец.

Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs