19. седница Скупштине АП Војводине

Зрењанин , 12. децембар 2006.
-A A +A19. седница Скупштине АП Војводине.

Зрењанин , 12. децембар 2006. .

Нови Сад, 12. децембар  - Пре утврдјивања дневног реда, посланициСкупштине Војводине верификовали су мандат посланику Матији Ковачу, са изборнелисте "Демократска странка - Борис Тадић", уместо посланика ТуркоанеКузмана, коме је престао мандат.На предлог Извршног већа Војводине,Скупштина Војводине утврдила је Предлог закона о допуни кривичног закона иупутила га Народној скупштини Србије на усвајање. Предложеним допунама утврдјујусе решења по којима се напад на здравствене раднике приликомобављања делатности  сматра као нападна службено лице у вршењу службене дужности.
Скупштина је донела Одлуку о оснивањуФонда за капитална улагања. Предлог је образложио  председник Извршног већа Војводине мр БојанПајтић:
"Ово је једна од првих институција која треба да оснујемо у складу сановим Уставом Републике Србије. Након ове, следи Дирекција за имовинуПокрајине, јер је нови Устав исправио постојеће потпуно противправно решење изЗакона о средствима у својини Републике Србије, по коме општине и Покрајинанемају право на своју имовину, него сва имовина представља имовину РепубликеСрбије, што је, при томе, закочило развој локалних самоуправа. Фонд закапитална улагања јесте прва институција због тога што ће формални услови зањегово функционисање, односно за инвестиције тог Фонда  за директне, прве конкретне пројекте тогФонда, бити испуњени одмах након усвајања новог буџета Покрајине, што ћебити, највероватније у фебруару 2007. године.
По Уставу, Покрајина, односно овај Фонд,стичу минимално десет пута већа средства за инвестиције него до сада. До садасмо чинили много, а од сада ћемо заиста имати реалне услове да учинимо многовише са најмање 18 милијарди динара, са којима ћемо располагати заинвестиције. Око 220 милиона евра, а сигуран сам да ће бити и више од тога,биће уложено директно у развој инфраструктуре, образовања, здравства и у свеоне области које су неопходне за побољшање квалитета живота грађана Војводине.
Од 2007. године, имаћемо буџет који ћебити 260 пута већи него 2000. године, а она средства која ће бити инвестиранабиће стављена на располагање оној институцији која ће моћи на ефикасан и брзначин да оствари оно што су пројекти локалних самоуправа и локалних средина уВојводини. Стратешко опредељење јесте да у наредних пет година  свако село добије водовод и канализацију, дасви путеви буду поправљени или изграђени тамо где постоји потреба, да сепоправе сви домови здравља и болнице, да подигнемо ниво лечења на европскиниво, да Ургентни центар Војводине завршимо следеће године, да Клинички центарВојводине завршимо у наредне три године, да у наредне две године свака општинау Војводини добије нову фабрику. У наредних месец и по дана и са овим скромнимсредствима отворићемо 11 фабрика у Војводини - фабрика које користе новутехнологију или које производе нове материјале.
Хитност овог поступка необично је важнада бисмо већ сада могли да систематизујемо документацију, да би ова институцијабрзо заживела, како би средства одмах могла да буду искоришћена за развојнепројекте. Ми смо позвали општине у Војводини и град Нови Сад да конкуришу саразличитим инфраструктурним и другим пројектима. До сада су се овом позиву одазвале 33 општине и апелујем наГрад Нови Сад и општине које се нису одазвале да то учине.
Град Нови Сад јесте замајац привредногразвоја и две милијарде динара, колико би он добио из ових средстава, свакаконису вишак. То се односи и на друге локалне самоуправе  и на друге средине које  нису одговориле на овај позив покрајинскевладе. Ми ћемо поновити тај позив. Из овог процеса биће избачени и сујета иполитика и желимо да инвестирамо у сваку општину и очекујемо да у том послудобијемо партнере у свим локалним самоуправама. Због тога позивам локалнесамоуправе да одговоре на позив, али и посланике Скупштине Војводине да подржеовај предлог."
Скупштина Војводине је донела Одлуку о оснивању Фонда запружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима на територији АПВојводине, као и Одлуку о измени и допуни Одлуке о начину рада студентскихцентара са седиштен на територији АП Војводине.
Посланицису се сагласили са променом  називаГимназије "Иво Лола Рибар" у Сремској Митровици у "Митровачкагимназија".
Скупштина АПВојводине није усвојила одлуке које се односе на Гимназију  "Бољаи" у Сенти - Одлуку о израдикритеријума на основу ког ће се извршити селекција талентованих ученика, којимаће бити омогућен смештај у дом ученика и школовање у 2007/2008. години као ниОдлуку о стварању стручних и материјалних предуслова за унапређење рада овегимназије.
Скупштинаније усвојила ни одлуке које се односе на средње школе од изузетног значаја заАП Војводину: Одлуку о стварању стручних и материјалних предуслова заунапређење рада у овим школама и Одлуку о изради критеријума на основу којихће се извршити проширење подручја рада средњих школа од изузетног значаја заАП Војводину а које образују децу на језицима националних мањина, за школску2006/2007. годину.
СкупштинаАП Војводине прихватила је Извештај о пословању ЈВП «Воде Војводине « Нови Садза 2005. годину  као и Извештај о радуза 2005. годину Педагошког завода Војводине у Новом Саду.
Посланици Скупштине Војводине усвојили су Одлуку о измени идопуни Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине  АПВ. За члана скупштинског Одбора запривреду изабран је Милош Гагић, Одбора за информисање Гордана Калнак, Одбораза организацију управе и локалну самоуправу Томислав Богуновић, Одбора забезбедност за Роберт Каран, Одбора за приватизацију Милан Мицић а Одбора заравноправност полова Гордана Калнак.
Одлуком Скупштине АП Војводине Братислав Томић разрешен једужности члана Савета Дирекције за робне резерве Војводине, а за члана СаветаДирекције за робне резерве Војводине именован је Властимир Попов.
Скупштина АП Војводине донела је Одлуку о допунама Одлуке опосланицима на сталном раду у овој Скупштини: Лазар Марјански (СРС), дрВероника Бошков (СРС), Душан Бајатовић (СПС), др Даниел Петаковић (ПСС), РобертКаран ("За европску Војводину"), Золтан Буњик (СВМ), Гизела Ласло(СВМ) и Дејан Чапо ("Коалиција заједно за Војводину").
Посланици Скупштине Војводине усвојили су и Одлуку о измениОдлуке о именовању Програмског одбора Радиодифузне установе Војводине.
На данашњем заседању усвојена је и Одлука о разрешењу каои Одлука о именовању нових чланова Савета Универзитета у Новом Саду, и члановасавета Пољопривредног, Факултета техничких наука, Природно-математичког,Медицинског, Правног, Технолошког, Филозофског факултета, као и Академијеуметности и Факултета физичке културе у Новом Саду. Разрешени су чланови СаветаЕкономског и Грађевинског факултета у Суботици, Учитељског факултета у Сомборуи Техничког факултета "Михајло Пупин" у Зрењанину.
Посланици суусвојили Одлуку о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Српскогнародног позоришта у Новом Саду као и Одлуку о именовању председника и новихчланова НО СНП.
Прихваћена је иОдлука о разрешењу директора и одговорног уредника ЈП "Форум - издавачкаделатност" за издавање књига и часописа, као и Одлука о именовањувршиоца дужности директора и одговорног уредника ЈП "Форум-издавачкаделатност".
ПосланициСкупштине АП Војводине усвојили су и Одлуку о избору заменика покрајинскогјавног правобраниоца.                        

Најновије вести


Све вести

You are here


Контакт


  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна Покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-40-00
  • presbiro@vojvodina.gov.rs