Picture of the authorPicture of the author

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине

Читај ми

Читај ми
AA

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области просторног и урбанистичког планирања, који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу, а којима се: израђују, доносе и спроводе документи просторног развоја АП Војводине; израђују, доносе и спроводе регионални просторни планови и просторни планови посебне намене; предлажу мере и активности програма имплементације просторног плана Републике Србије за територију АП Војводине, регионалних просторних планова и просторних планова подручја посебне намене и прати њихово спровођење; оснива јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање и врше оснивачка права над њим.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе, врши надзор и прати спровођење прописа из става 1. овог члана. У областима из свог делокруга, прати, надзире и помаже рад јавних предузећа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине пружа стручну помоћ и обезбеђује средства за финансирање, односно суфинансирање локалним самоуправама за израду просторне и урбанистичке документације, пројеката струковних и невладиних организација из области просторног планирања, урбанизма, врши стручну контролу и јавни увид регионалних просторних планова и просторних планова посебне намене за подручја на територији АП Војводине; даје претходну сагласност и сагласност у поступку израде и доношења просторних и урбанистичких планова јединица локалне самоуправе с територије АП Војводине и предлаже једну трећину чланова комисије за стручну контролу просторних и урбанистичких планова у јединици локалне самоуправе; учествује у раду комисија и радних тела које образује министар надлежан за послове урбанизма и даје мишљење на статут и опште акте Републичке агенције за просторно планирање и Инжењерске коморе Србије.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, у области просторног и урбанистичког планирања, у складу са законом, обавља послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области заштите животне средине, који се односе на припремање аката за Скупштину или Покрајинску владу којима се: природно добро ставља под заштиту; доноси програм заштите животне средине за територију АП Војводине; доноси програм мониторинга, екстерни план заштите од удеса и планови и програми управљања природним ресурсима и добрима; оснива буџетски фонд; оснива Покрајински завод за заштиту природе и врше оснивачка права над њим; проглашава стање угрожености животне средине на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа из става 5. овог члана. У областима из свог делокруга, прати, надзире и помаже рад јавних предузећа, установа и јавних служби чији је оснивач АП Војводина.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине: контролише коришћење и заштиту природних ресурса и добара на територији АП Војводине; обезбеђује континуалну контролу и праћење стања животне средине (мониторинг); даје услове обезбеђење мера и услова заштите животне средине, на захтев органа надлежног за припрему и доношење просторних и урбанистичких планова, а на основу услова и мишљења надлежних стручних организација; учествује у поступку припреме и доношења просторних, урбанистичких и других планова (планови уређења и основе коришћења пољопривредног земљишта, шумске, водопривредне, ловнопривредне основе и програми унапређивања рибарства на рибарским подручјима и други планови).

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине у области унапређивања животне средине, рибарства и управљања рибљим фондом у риболовним водама, у складу са законом, обавља поверене послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине. Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине обавља друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.”

Немања Ерцег

Покрајински секратар за урбанизам и заштиту животне средине

Рођен је 25. јула 1984. године у Кикинди. Звање дипломирамог правника стекао је на Правном факултету Универзитета у Нишу и дипломираног официра полиције на Полицијској академији у Београду.

Од јануара 2008. године радио је као полицијски инспектор за сузбијање привредног криминалитета у области производње у Министарству унутрашњих послова Републике Србије у Полицијској управи за Град Београд.

Од децембра 2016. године је вршилац дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине, у сектору за чистију производњу и одрживи развој.

Учествовао је на међународним пројектима у овиру Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине:

  • пројектни менаџер у овиру пројекта прекограничне сарадње Србије и Босне и Херцеговине „Унапређење капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“
  • ангажован на пројекту прекограничне сарадње Мађарске и Србије „Заједнички развој прекограничне мреже бициклистичких стаза која има приступ природи“
  • пројектни менаџер у овиру пројекта прекограничне сарадње Мађарске и Србије „Заштита природе од инвазивних биљних врста“
  • на пројекту прекограничне сарадње Мађарске и Србије „Очување кључних животињских врста панонских степа у пограничном подручју Мађарске и Србије“
  • на пројекту у организацији COSTA на тему сузбијања комараца и размени искустава и пружању подршке око организовања и имплементације одрживог векторског надгледања и контроле, Монпеље (Француска)
  • члан управног одбора пројекта у оквиру ERASMUS+ Програма „SENVIBE“
  • сарађивао на пројекту Дунавске транснационалне сарадње „LENA“, Улм (Немачка)
  • на пројекту Дунавске транснационалне сарадње „Sava Ties“.

Говори енглески језик.

Ожењен је и отац двоје деце.

Лице овлашћене за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја:

Сања Шкиљевић

021/487-4456, 021/456-823

Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад

sanja.skiljevic@vojvodina.gov.rs

fixed-img